Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kaikilla oppilailla on oikeus saada maksutta opiskeluhuollon palveluita. Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä opiskeluhuollon toimijoihin.

Oppilashuoltoa ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Kodin ja koulun yhteistyö on hyvinvoivan opiskeluyhteisön keskiössä.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii tavoitteellisesti kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä. Tätä tavoitetta kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista huolehtivien on edistettävä.

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, kasvatusohjaaja-, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa, hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan suostumukseen. Mikäli oppilaalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja. Tarvittaessa koulu ohjaa nuoria ja heidän perheitään koulun ulkopuolisiin tukipalveluihin.

Kasvatusohjaaja Aapo Kenttä

Kasvatusohjaaja on tavattavissa päivittäin klo 8.00-16.00, tapaamisen voi sopia Wilman kautta.

Kasvatusohjaaja on mukana nuorten arjessa. Hän osallistuu seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyksiin ja tarvittaessa lähtee ryhmän kanssa opintoretkille.

Mikäli nuori tarvitsee apua työhön keskittymisessä oppitunnilla, kaverien tai vanhempien kanssa on jotain huolta, niin kasvatusohjaajan kanssa asioita voi käydä helposti lävitse.

Kasvatusohjaaja osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen tapaamiseen tarkasteltaessa nuoren asioita eri näkökulmista.

Kuraattori Anna-Maija Juutila

Tavattavissa päivittäin klo 8.00-16.00, myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana, p. 045 6060 341. Työhuone sijaitsee B-siivessä, luokan 31 vieressä.

Kuraattori tukee oppilaita arjessa; sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa. Työn tavoitteena on oppilaan auttaminen ja asioiden selvittely etsien pulmiin käytännöllisiä ratkaisuja. Perustavoitteena on, että oppilas pystyisi riittävän säännölliseen koulunkäyntiin ja tulokselliseen opiskeluun omien kulloistenkin voimavarojensa puitteissa.

Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos ongelmana ovat esim. koulumotivaation puute, poissaolot tai perheen muuttuneet olosuhteet/pulmatilanteet. Keskustelut oppilaan asioissa ovat luottamuksellisia ja opettajille tiedottamisesta sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa yhdessä. Kuraattori on myös koulun opiskeluhuoltoryhmän jäsen.

Psykologi

Tavattavissa päivittäin klo 8.15-16.00, ajanvaraus puhelimitse tai Wilman kautta, p. 045 3469 409. Työhuone sijaitsee B-siivessä, terveydenhoitajan huoneen vieressä.

Psykologi arvioi ja selvittelee mielenterveyteen, oppimiseen ja persoonallisuuteen liittyviä haasteita. Kahdenkeskiset tapaamiset ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Tapaamisissa voidaan käsitellä mm. seuraavanlaisia teemoja: opinnoissa jaksaminen, ilmapiiri ja työrauha, voimavarojen ja itsetunnon vahvistaminen, elämän muutokset ja stressinhallinta, sosiaaliset suhteet (kaverit, seurustelu yms.).

Psykologi osallistuu koulun yhteisöllisen työn suunnitteluun ja toteutukseen antamalla tietoa ja tukea hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Psykologi kuuluu koulun opiskeluhuoltoryhmään, jossa muun muassa suunnitellaan ja koordinoidaan erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, keskustellaan koulussa esiin nousseista ilmiöistä ja kehitetään toimintamalleja niihin puuttumiseen.

Peruskoulun erityisopetus

Jos oppilaalla on oppimis- tai keskittymisvaikeuksia, hänet voidaan ohjata erityisopetukseen. Erityisopetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta ja parantaa hänen edellytyksiään menestyä tavallisessa koulutyössä. Erityisopetuksen tarpeesta keskustellaan aineenopettajan, erityisopettajan, huoltajan sekä oppilaan kanssa yhdessä.

Laaja-alaiset erityisopettajamme

  • Nadja Karvonen 0453460602
  • Jenni Tanhuanpää 0458724285

Tukiopetus

Mikäli nuori tarvitsee tukea oppimiseen, on aineenopettajan antama tukiopetus ensisijainen keino. Tukiopetuksen pituus on korkeintaan 30 min kerrallaan ja yleensä sijoittuu nuoren lukujärjestyksen ulkopuolelle.

Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä huoltaja, nuori tai opettaja. Usein ennen arvioitavaa tehtävää, tukiopetus voi olla hyvä keino palauttaa mieliin arvioitavan alueen tärkeimmät kohdat ja nuorella on mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan yksilöllisesti oman opettajan kanssa.