Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea nuoren kasvua ja kehitystä. Terveydenhoitaja antaa terveys-, ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa ja pyrkii edistämään hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäisemään päihteiden käyttöä.

Terveydenhoitajan terveystarkastukset tehdään 8. luokkalaisille, lukion 1. vuoden opiskelijoille sekä puolustusvoimien kutsuntatarkastukset 18-vuotta täyttäville kutsunnanalaisille. 7. luokkalaiset tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan. Lääkärintarkastus tehdään 8. luokkalaisille sekä kutsuntaikäisille.

Sairaanhoitopalvelut saa oman alueen terveysasemalta.

Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee tilanteen vaatiessa myös ilman ajanvarausta.

Terveydenhoitaja osallistuu yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon asiantuntijana tarpeen mukaan. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa terveydenhoitaja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa opiskelijoiden ja kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Koulumme terveydenhoitaja on tavattavissa:
– Jade Varala p. 050 310 5548. Paikalla ma-to kello 8-16, pe kello 8-14:15.
– Henna Niinivirta p. 040 651 7447. Paikalla ma-ti kello 8-16.

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, kasvatusohjaaja-, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa, hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan suostumukseen. Mikäli oppilaalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja. Tarvittaessa koulu ohjaa nuoria ja heidän perheitään koulun ulkopuolisiin tukipalveluihin.

Kasvatusohjaaja Aapo Kenttä

Kasvatusohjaaja on tavattavissa päivittäin klo 8.00-16.00, tapaamisen voi sopia Wilman kautta.

Kasvatusohjaaja on mukana nuorten arjessa. Hän osallistuu seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyksiin ja tarvittaessa lähtee ryhmän kanssa opintoretkille.

Mikäli nuori tarvitsee apua työhön keskittymisessä oppitunnilla, kaverien tai vanhempien kanssa on jotain huolta, niin kasvatusohjaajan kanssa asioita voi käydä helposti lävitse.

Kasvatusohjaaja osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen tapaamiseen tarkasteltaessa nuoren asioita eri näkökulmista.

Kuraattori Emilie Bollström

Tavattavissa päivittäin klo 8.00–16.00, ajanvaraus puhelimitse tai Wilman kautta. p. 050 369 7282. Työhuone sijaitsee B-siivessä, luokan 31 vieressä. Voit tulla kuraattorin luokse oma-aloitteisesti sekä opettajan, vanhemman tai muun aikuisen ohjaamana.

Kuraattorin luokse voi tulla pienenkin huolen kanssa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Kuraattori tukee oppilaita arjessa; sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä mielen hyvinvoinnissa. Työn tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen sekä asioiden ratkaisu- ja voimavarakeskeinen selvittely. Kuraattori on myös opiskeluhuoltoryhmän jäsen. Kuraattori voi toimia myös sovittelutilanteessa oppilaiden välisessä ristiriitatilanteessa.

Kuraattori tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten sekä muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Asioista tiedottamisesta yhteistyöverkostoille sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa yhdessä.

Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos haasteina ovat esimerkiksi koulumotivaation puute, poissaolot, perheen muuttuneet olosuhteet ja pulmatilanteet tai itsenäistymisen vaiheessa asumiseen ja talouteen liittyvät asiat. Kuraattorin kanssa voi pohtia omaa elämää, mielenterveyttä ja omia voimavaroja turvallisessa tilassa.

Psykologi Ulriika Salo

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion psykologi on tavattavissa maanantaista perjantaihin klo 8.15-16.00. Ajanvaraus tapahtuu Wilman kautta tai tekstiviestillä/ puhelinsoitolla, p. 045 3469 409. Työhuone sijaitsee B-siivessä, terveydenhoitajan huoneen vieressä.

Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö. Psykologin tehtävänä koulussa on edistää nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä, tukea opiskeluja ja ennaltaehkäistä ongelmia. Psykologi antaa nuorille, heidän perheilleen ja koulun henkilöstölle ohjausta ja neuvontaa sekä selvittelee, arvioi ja tutkii nuoren kehitykseen, oppimiseen, koulunkäyntiin ja mielenterveyteen liittyviä haasteita. Arvioinnin ja tutkimuksen perusteella suunnitellaan ja suositellaan nuoren tarvitsemaa tukea ja toimenpiteitä. Tarpeen mukaan psykologi ohjaa nuoren tai perheen koulun ulkopuolisen tuen piiriin sekä tekee yhteistyötä nuorta tutkivien tai hoitavien tahojen kanssa.

Opiskelijalla on oikeus tarvittaessa päästä keskustelemaan henkilökohtaisessa tapaamisessa joko psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä ja kiireellisessä asiassa samana tai seuraavana työpäivänä.

Tapaamiset psykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Tapaamisissa voidaan käsitellä mm. seuraavanlaisia teemoja: tunne-elämän pulmat (stressi, ahdistus, masentuneisuus, pelot, jännittäminen, väsymys), opiskeluvaikeudet, elämänmuutokset ja kriisit, itsetuhoiset ajatukset, haasteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissa sekä identiteettiin liittyvät pohdinnat.

Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi tuo psykologista asiantuntijuutta koulun käyttöön. Tämä tapahtuu antamalla konsultaatiota henkilöstölle ja tekemällä yhteistyötä henkilöstön kanssa. Tavoitteena on edistää niin yksittäisen oppilaan tai opiskelijan kuin myös koko yhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä. Psykologi osallistuu koulun yhteisöllisen työn suunnitteluun ja toteutukseen antamalla tietoa ja tukea hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Psykologi kuuluu koulun opiskeluhuoltoryhmään, jossa muun muassa suunnitellaan ja koordinoidaan erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, keskustellaan koulussa esiin nousevista ilmiöistä ja kehitetään uusia toimintamalleja.

Peruskoulun erityisopetus

Jos oppilaalla on oppimis- tai keskittymisvaikeuksia, hänet voidaan ohjata erityisopetukseen. Erityisopetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta ja parantaa hänen edellytyksiään menestyä tavallisessa koulutyössä. Erityisopetuksen tarpeesta keskustellaan aineenopettajan, erityisopettajan, huoltajan sekä oppilaan kanssa yhdessä.

Laaja-alaiset erityisopettajamme

  • Nadja Karvonen 0453460602
  • Jenni Tanhuanpää 0458724285

Tukiopetus

Mikäli nuori tarvitsee tukea oppimiseen, on aineenopettajan antama tukiopetus ensisijainen keino. Tukiopetuksen pituus on korkeintaan 30 min kerrallaan ja yleensä sijoittuu nuoren lukujärjestyksen ulkopuolelle.

Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä huoltaja, nuori tai opettaja. Usein ennen arvioitavaa tehtävää, tukiopetus voi olla hyvä keino palauttaa mieliin arvioitavan alueen tärkeimmät kohdat ja nuorella on mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan yksilöllisesti oman opettajan kanssa.