Arvioinnin tehtävä

Arviointi kuvaa, miten oppilas edistyy valtakunnallisesti (perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS) asetettuihin tavoitteisiin nähden ja miten hän työskentelee. Opintojen aikana arviointi on jatkuvaa, monipuolista, kannustavaa, ohjaavaa ja rehellistä. Oppilas arvioi myös itse omaa edistymistään ja työskentelyään. Arviointi voidaan toteuttaa väliarvioinnein ja arviointikeskusteluin tai muilla tarkoitusta vastaavilla tavoilla.

Arvioinnin periaatteet

Oppimisen edistymisen ja opiskeluprosessin arviointia tapahtuu päivittäin erilaisissa opiskelutilanteissa. Arviointi perustuu siihen, miten oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet ja miten hän hallitsee oppiaineen sisällöt sekä miten hänen oppimisprosessinsa on edistynyt. Arviointia ohjaavat opetussuunnitelmassa annetut hyvän osaamisen kuvaukset sekä päättöarvioinnin kriteerit.

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Lisäksi työskentelyä arvioidaan erikseen. Työskentelyn arviointi voi olla sanallista tai numeroarviointia ja voi tapahtua kirjallisesti tai suullisesti. Arviointia annetaan säännöllisesti opetuksen aikana.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi perustuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtään ja noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä. Tavoitteet käyttäytymiseen nousevat koulun arvomaailmasta ja toimintakulttuurista. Kaikki oppilasta opettavat opettajat osallistuvat käyttäytymisen arviointiin. Käyttäytymisen arviointi voi olla sanallista tai numeroarviointia. Arviointia annetaan säännöllisesti opetuksen aikana.

Oppilaan itsearviointi

Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan arvioimaan monipuolisesti oppimistaan, osaamistaan ja työskentelyään. Itsearvioinnin tehtävänä on myös ohjata oppilasta opiskelun tavoitteiden suunnitteluun ja oppimisprosessin säätelyyn.

Päättöarvioinnin tehtävä ja periaatteet

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarviointi on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Siellä on määritelty tieto- ja taitotason kriteerit arvosanalle yhdeksän (9), kahdeksan (8), seitsemän (7) ja viisi (5). Oppilas saavuttaa perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossain määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

Mitä arvosanat merkitsevät?

Erinomainen (10)
Mikäli oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen kriteerien edellyttämän osaamisen tason ja tämän lisäksi osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan.

Kiitettävä (9)
Mikäli oppilas ylittää useimpien oppiaineen kriteerien edellyttämän osaamisen tason.

Hyvä (8)
Mikäli oppilas osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi korvata muiden kriteerien tason ylittäminen.

Tyydyttävä (7)
Mikäli oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät.

Kohtalainen (6)
Mikäli oppilas osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista.

Välttävä (5)
Mikäli oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

Hylätty (4)
Hylätyn arvosanan saa, mikäli ei yllä juuri mihinkään kriteeriin eikä pyri tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoritettu (S)
Suoritusmerkintää käytetään aineissa, joita ei arvostella numeroin, esim. opinto-ohjauksessa.

Osallistunut (O)
Mikäli esimerkiksi ylimääräisen vieraan kielen oppimäärä jää kesken, annetaan käytyjen kurssien osalta arvosanaksi osallistunut, jos arvosana ei ole hylätty.