Lukiolaisen opinto-oppaasta löydät yleistä tietoa lukio-opiskelusta:

  • Tietoa lukion suorittamisesta, oppiaineet, opintojaksot ja kirjat ja laiteohjeet
  • Tietoa opiskelukäytänteistä ja siitä, miten opintoihin voi saada tukea
  • Tietoa ylioppilastutkinnosta ja lukiodiplomeista
  • Voimassa oleva opetussuunnitelma ja tuntijako

Matematiikkalukion oma opintotarjonta ja opetussuunnitelma ovat matematiikkalukion sivuilla.

Lukiossamme on kaksi opintolinjaa: valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa toteuttava Maunulan yhteiskoulun lukio ja matematiikan opetuksen erikoislukiolinja eli Helsingin matematiikkalukio, jolla on oma valtakunnallisesta lukion opetussuunnitelmasta poikkeava opintotarjontansa. Syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittaneet opiskelijat noudattavat 1.8.2021 voimaan tullutta opetussuunnitelmaa. Keväällä 2021 ja sen jälkeen perusopetuksensa päättäneitä opiskelijoita koskee myös pidentynyt oppivelvollisuus ja sen mukanaan tuoma toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuus.

Lukio-opinnot rakentuvat opintosuunnitelmasta, jonka opiskelija suunnittelee ja rakentaa opintojensa alussa. Osa opinnoista on kaikille pakollisia, ja ensimmäinen lukiovuosi koostuukin pääasiassa oppiaineiden pakollisten opintojen suorittamisesta.

Maunulassa on erityisen laaja opintotarjonta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, taideaineissa, äidinkielessä sekä liikunnassa. Tarjolla on myös oppiaineta yhdisteleviä opintoja kuten teemaopinnot. Oppiaineita valitessa kannattaa huomioida omat vahvuutensa, mielenkiintonsa, ylioppilaskirjoitussuunnitelmansa sekä jatko-opiskeluhaaveensa. Opinto-ohjaajat ovat parhaat avut opintojen suunnittelussa.

Niin oppivelvollisia kuin täysi-ikäisiäkin lukiolaisia koskevat samat säännöt; tunneille tullaan ajoissa ja asiattomia poissaoloja tunneilta ei ole. Toistuvasti ilman pätevää syytä myöhästyvää ja näin opetusta häiritsevää lukiolaista ei tarvitse päästää luokkaan. Kaikki poissaolot on selvitettävä, ja ryhmänohjaajan (tai lukion apulaisrehtorin) tulee saada tietoonsa poissaolon syy. Myös selviettyjen poissaolojen maksimimäärä on 4 tuntia / aine / periodi, tästä joustetaan pandemian aikana tarpeen mukaan, todennetusta syystä. Liiat poissaolot aiheuttavat opintojakson keskeytymisen ja se tulee suoritettavaksi uudelleen.

Saadakseen lukion päättötodistuksen sekä ylioppilastodistuksen opiskelijan on suoritettava vähintään 150 opintopistettä (LOPS2016 = 75 kurssia), joihin sisältyvät kaikki pakollisiksi merkityt opinnot sekä valinnaiset opinnot. Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava valtakunnallinen ylioppilaskoe vähintään viidessä eri oppiaineessa. Syksyllä 2021 ja sitä ennen yo-tutkintonsa aloittaneita kokelaita koskee yo-tutkinnon vanha rakenne ja neljä pakollista yo-koetta. Opintoja suunnitellessa pääsääntönä voi pitää, että yo-kirjoitusaineissa suoritetaan kaikki koulun tarjoamat opinnot.

Lukio suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa, mikä tarkoittaa, että yhtä lukuvuotta kohden pitää suorittaa noin 60 opintopistettä. Opiskelemalla tehokkaasti ja suunnitelmallisesti heti opintojen alusta alkaen opiskelija varmistaa, että lukion loppuun suorittaminen sujuu aikataulussa yllättävienkin tilanteiden sattuessa. Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joista kukin kestää noin seitsemän viikkoa. Yhdessä periodissa voi suorittaa halutessaan jopa 16 opintopistettä, mutta 12 opintopistettä jaksoa kohden riittää 60 opintopisteen vuositahtiin. Jokaisen periodin päätteeksi on päättöviikko, jonka aikana suoritetaan loppukokeet tai muu periodin opintojaksojen päättöarviointiin liittyvä työ.

Ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille laaditaan koko vuoden lukujärjestykset valmiiksi. Toiselle ja kolmannelle lukiovuodelle opiskelija laatii itse lukujärjestyksensä, jonka mukaan hän käy koulua.
Jo ennen lukuvuotta tehdyt opintovalinnat hajautetaan viiteen periodiin niin, että syntyvä kokonaisuus täyttää opintotavoitteet. Kaikkia opintoja ei järjestetä jokaisessa periodissa, joten lukujärjestyksiä laatiessa tulee kiinnittää huomio koko vuoden opiskelusuunnitelmaan.