Helsinkiläiset oppilaat, joiden koulumatkan pituus on vähintään kolme kilometriä, saavat koululta HSL:n matkakortin. Koulumatkalla tarkoitetaan lyhintä yleisesti jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä, joka mitataan koulun piha-alueelta oppilaan asunnon piha-alueen rajalle HSL:n kevyen liikenteen reittiopasta käyttäen. Kortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Jos kortti katoaa, oppilas saa uuden kortin käymällä HSL:n toimistossa, jossa tiedot siirretään uudelle kortille. Siirrosta peritään käsittelymaksu 6€ ja uudesta matkakortista korttimaksu 5€, yhteensä 11€. Oppilas tai hänen huoltajansa maksaa kortin katoamisesta ja tietojen siirtämisestä aiheutuvat kulut. Seitsemänsien ja kahdeksansien luokkien oppilaat palauttavat matkakortin keväällä koululle ladattavaksi seuraavaa lukuvuotta varten.

Muualla kuin Helsingissä asuvat peruskoulun oppilaat hankkivat matkakorttinsa itse ja lataavat kortille kautta. Koulu ei korvaa yksittäisiä, arvolla maksettuja matkoja. Koulu maksaa oppilaalle koulun kansliaan tuotavia kuitteja vastaan koulumatkakortin (AB-vyöhyke) hintaa vastaavan summan ladatuilta päiviltä kahdesti vuodessa. Syyslukukauden kuitit pitää toimittaa lukuvuoden tammikuun loppuun mennessä, kevätlukukauden kuitit viimeistään kesäloman ensimmäisen viikon aikana. Kuitissa on luettava korttinumero sekä kortille ladattu kausi päivämäärineen. Ilman näitä tietoja korvausta ei voida maksaa.

Perinteisesti olemme järjestäneet juhlan itsenäisyyspäivän aikaan, joulun alla ja keväällä. Näissä juhlissa koko peruskoulu kokoontuu luokanohjaajan johdolla juhlasaliin seuraamaan oppilaiden tekemää ohjelmaa. Juhlakäyttäytymisessä korostamme erityisesti toisten kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta. Varsinkin kevätjuhlaan toivomme nuorten pukeutuvan juhlan arvoisesti.

Mikäli nuoren käyttäytymisessä oppitunnilla on hankaluuksia, voi aineenopettaja pitää oppitunnin päätteeksi oman kasvatuskeskustelunsa asiasta. Keskustelusta sovitaan tunnin aikana ja nuori on velvollinen jäämään luokkaan tunnin jälkeen. Opettaja laittaa Wilma-merkinnän kodille tiedoksi.

Luokanohjaaja seuraa oppilaansa KaKe-merkintöjä ja tarvittaessa käy nuoren kanssa oman keskustelunsa, johon huoltaja voi tulla mukaan. Mikäli nuoren käytös jatkuu epäasiallisena ja merkintöjä keskusteluista huolimatta tulee, koulu järjestää yhteisen tapaamisen huoltajan ja nuoren kanssa. Tapaamisessa voi olla mukana myös oppilashuollon toimijoita ja apulaisrehtori.

Jälki-istuntoa käytetään, mikäli kasvatuskeskustelun tulos ei johda oppilaan käytöksen muutokseen tai oppilaan tekemä rikkomus on sen luontoinen, että siitä seuraa suoraan jälki-istunto. Kurinpitorangaistuksen antanut opettaja sopii nuoren kanssa rangaistuksen suorittamisesta ja ottaa yhteyttä huoltajaan. Koulu noudattaa perusopetuslakia tarpeen mukaan mikäli edellä mainituilla rangaistuksilla asiaan ei saada parannusta nuoren käyttäytymiseen.

Koulun välituntialue on koulurakennuksen edessä oleva piha-alue. Toivomme, että mahdollisimman moni oppilas olisi välituntisin ulkona. Koulun alueelta poistuminen kesken koulupäivän ilman opettajan lupaa on koulun järjestyssäännöissä kielletty. Omalla luvalla koulun alueelta poistunut oppilas ei ole koulun vakuutuksen piirissä.

Uudet yläkoulun oppilaat saavat oman käyttäjätunnuksen ja salasanan koulun koneille. Sama tunnus on voimassa koko yläkoulun ajan.
Oppilaan on huolehdittava käyttämänsä tietokoneen tai iPadin toimivuudesta myös oman käytön jälkeen. Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa tahallisen vaurion.

Vapautusta koulunkäynnistä anotaan Wilman lomakkeella. Lomake löytyy oppilaan välilehdeltä Hakemukset ja päätökset, oikeassa yläkulmassa on ikoni Tee uusi hakemus. Päätöksen voi myös käydä katsomassa samalta sivulta. Anotut vapaat ohjautuvat automaattisesti oikealle henkilölle vapaan pituudesta riippuen. Huoltajan on anottava vapaata hyvissä ajoin ennen haluttua ajankohtaa.

Luokanohjaaja voi myöntää korkeintaan kolmen päivän vapaan. Pidemmät pyynnöt myöntää apulaisrehtori. Perheiden matkoja suunniteltaessa pyydämme huomioimaan, että pidämme lukuvuoden aikana viikon syysloman (vko 42) sekä talviloman (vko 8) ja varaamaan mahdollisen matkan näille viikoille.

Mikäli vapaata anotaan muulle ajankohdalle, oppilaan on opiskeltava poissaolon aikana opetetut asiat itsenäisesti sekä sovittava ko. aikana olevien arvioitavien tehtävien suoritus opettajan kanssa ennen anotun vapaan alkamista.

Luokanohjaajan oma tunti pidetään kerran viikossa klo 12.50 – 13.05 välitunnilla luokanohjaajan ilmoittamassa luokassa. Luokanohjaustuokio on merkitty lukujärjestykseen.

Lukuvuoden aikana luokanohjaajan tunnilla käsitellään erilaisia teemoja, jotka liittyvät mm. luokan yhteisiin asioihin ja luokkahenkeen, koulutyöskentelyyn, suvaitsevuuteen, erilaisuuteen sekä monikulttuurisuuteen. Luokan asioita voidaan käydä lävitse myös muina aikoina yhdessä sovitusti.

Kännyköiden ja pelikoneiden käyttö opiskelun aikana on kielletty ilman opettajan lupaa. Opettajan luvalla laitteita voidaan käyttää opiskelun tukena. Koulu ei vastaa laitteiden katoamisesta tai rikkoontumisesta koulupäivän aikana.

Pyydettäessä oppilaan on luovutettava laite opettajalle lopputunnin ajaksi.

Toisten oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kuvaaminen ja kuvan laittaminen sosiaaliseen mediaan on kiellettyä ilman asianomaisen henkilön lupaa.

Koulun parkkipaikalla on niukasti mopoille sekä moottoripyörille varattuja parkkipaikkoja. Koulun pihaan ajettaessa ja poistuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Polkupyöriä säilytetään koulupäivän aikana pihalla olevissa pyörätelineissä. Pyörä kannattaa säilyttää lukittuna hyvin näkyvillä, jolloin ilkivallan tai varastamisen riski pienenee. Turvallisuussyistä suosittelemme pyöräilykypärän käyttöä. Potkulautailu, rullaluistelu tai -lautailu on koulun sisätiloissa kielletty.

Jokainen aineenopettaja ohjaa nuoria oman oppiaineensa opiskelutekniikkaan sekä ammattialoihin tarvittaessa.

Nuoret ja huoltajat voivat olla yhteydessä oppilaanohjaajaan asioissa, jotka koskevat mm. ainevalintojen tarkistusta, ammatinvalintaa tai jatko-opiskelua. Opinto-ohjauksen sivun löydät täältä.

Kaikki koulun ulkopuolella tapahtuva opetus merkitään koulun toimintasuunnitelmaan. Opintokäynneillä on aina mukana opettaja tai muuta koulun henkilökuntaa. Opintokäynti on yhden tai useamman oppiaineen opiskeluun liittyvä muutaman tunnin kestävä kertaluonteinen tutustuminen kohteeseen, esim. museoon, tutkimuslaitokseen, näyttelyyn tai teatteriin.

Leirikoulu on vapaaehtoinen opintomatka pääasiassa Suomessa. Leirikoulu suunnitellaan yhdessä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa ja vahvistetaan koulun toimintasuunnitelmassa. Ohjelmaan kuuluva opetus, vapaa-aika, ruokailu ja majoitus järjestetään koulun ulkopuolella. Mukaan lähtevien nuorten huoltajat yhdessä vastaavat leirikouluun liittyvistä kustannuksista.

Jos nuori ei halua osallistua leirikouluun hän opiskelee normaalisti rinnakkaisluokan mukana.

Oppilashuoltoryhmän jäsenet miettivät yhdessä perheen kanssa ratkaisuja tilanteisiin, joissa oppilaan koulunkäynnissä on vaikeuksia. Ryhmään kuuluvat rehtori/apulaisrehtori, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, terveydenhoitaja, nuorisokasvattaja sekä oppilaanohjaaja. Ryhmän jäsenillä on käsiteltävien asioiden suhteen vaitiolovelvollisuus. Lue lisää täältä.

Oppitunneille tullaan ajoissa ja käyttäydytään asiallisesti opettajan ohjeita noudattaen sekä annetaan kaikille työrauha. Oppilaan velvollisuus on pitää työvälineet mukana ja merkitä opettajan tunnilla antamat kotitehtävät. Jos oppilas on poissa, läksyt on selvitettävä oma-aloitteisesti esim. Wilman kautta. Kotitehtävät tulee tehdä säännöllisesti.

Kiusaamista koulussamme ei hyväksytä. Kaikista ilmi tulleista tapauksista on ilmoittava luokanohjaajalle, opettajalle, kuraattorille tai tukioppilaalle, jotta koulun aikuiset voivat puuttua asiaan. Myös asiasta kertominen kotona (olitpa osallisena tai silminnäkijänä) ja kodin yhteydenotto auttavat asian eteenpäin viemisessä.

Jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa koulun siisteyteen ja viihtyvyyteen. Jos oppilas aiheuttaa toisen omaisuudelle tai koulun irtaimistolle taloudellista vahinkoa, hän on velvollinen sen korvaamaan. Oppitunnin jälkeen jokainen huolehtii oman työympäristönsä siistimisestä.

Oppilaalla on oltava mukanaan kirjoitusvälineet kokeeseen tullessa. Kokeen alussa valvova opettaja kerää kännykät koriin. Mikäli oppilas kuitenkin pitää kokeen aikana kännykkää esillä, koe voidaan arvostella hylätyksi. Jos oppilas on poissa kokeesta, koe tehdään seuraavana keskiviikkona läksykerhossa koulunkäyntiavustajan valvonnassa. Toisen tekemän työn kopioiminen ja esittäminen omana työnä on kiellettyä ja aiheuttaa työn hylkäämisen.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki peruskoulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat vaaleilla valitut oppilaat. Oppilaskunnan hallitus voi esittää asioita käsiteltäväksi koulun johtoryhmässä. Oppilaskunta järjestää yhdessä tukioppilaiden kanssa erilaisia tempauksia lukuvuoden aikana. Oppilaskuntatoiminnasta saa yhdeksännellä luokalla todistuksen. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa Marja Toivonen.

Tukioppilastoiminnan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa hyvien kaverisuhteiden syntymiseen sekä yhteisvastuun ja myönteisen ilmapiirin kehittymiseen koulussa. Uudet tukioppilaat koulutetaan tukioppilaina toimimiseen Mannerheimin Lastensuojeluliiton periaatteiden mukaisesti.

Tukioppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa yhteisiä tapahtumia. Jokaisella tukioppilaalla on omassa tukiluokassaan tärkeä ja vastuullinen tehtävä. Tukioppilaana toimiminen on luottamustoimi, ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Tukioppilastoiminnasta saa yhdeksännellä luokalla todistuksen. Tukioppilaita ohjaa Harri Kuokkanen.

Oppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa luokanohjaajalle mahdollisimman pian Wilman kautta, soittamalla tai sähköpostitse. Huoltaja voi merkitä poissaolon luvalliseksi, mutta luokanohjaajalle on lähetettävä tarkempi selvitys poissaolon syystä. Runsaista selvittämättömistä poissaoloista luokanohjaaja järjestää huoltajan kanssa yhteisen keskustelun, johon osallistuu tarvittaessa myös oppilashuoltoryhmän jäsen.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, terveydenhoitaja, oppitunnin opettaja, luokanohjaaja tai rehtori voi antaa luvan poistumiseen. Sairastumisesta ilmoitetaan huoltajalle, jos oppilaan vointi on heikko tai kotiin pääsy yksin on epävarmaa. Kotiin lähtemisestä on aina ilmoitettava koulun aikuisille.

Oppilas voi halutessaan vuokrata koulusta säilytyskaapin 20 eurolla. Numeroitu avain palautetaan keväällä, jolloin rahasta saa 10 euroa takaisin.

Koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta on viipymättä ilmoitettava tuntia valvovalle opettajalle ja koulun kansliaan. Koulusihteeri tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. Tapaturman hoito on oppilaalle kunnallisessa terveyskeskuksessa maksutonta. Jos tapaturma vaatii jatkohoitoa, huoltaja voi hakea korvauksia suoraan vakuutusyhtiöltä. Tarkempia tietoja saa koulun kansliasta. Mahdollisista matkakorvauksista neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, mikäli hän on sairauden vuoksi jäänyt jälkeen opinnoissa tai muusta perustellusta syystä tarvitsee tukea. Tukiopetus kestää 30 minuuttia kerrallaan. Opetusta antaa aineenopettaja omien oppituntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksesta tekee opettaja, oppilas tai huoltaja. Oppilaan velvollisuus on saapua yhdessä sovitulle tukiopetustunnille.

Oppilaalla on oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen, mikäli tukiopetus ei ole riittävä tukimuoto. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Tavoitteena on tukea oppilasta ja parantaa hänen edellytyksiään menestyä koulutyössä. Erityisopetuksessa harjoitellaan oppiainesisältöjen lisäksi oppimaan oppimisen taitoja.

Peruskoulun laaja-alaisina erityisopettajina toimivat Nadja Karvonen ja Jenni Tanhuanpää. Laaja-alaiset erityisopettajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteydenotot Wilman kautta.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat työharjoittelussa viikon syyslukukauden aikana ja kahdeksannet luokat ovat harjoittelussa viikon kevätlukukaudella.

Wilma on sähköinen “reissuvihko” kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Oppilaat saavat omat Wilma-tunnukset koulun alettua syksyllä. Nuorten edellytetään seuraavan Wilmaa päivittäin. Viestien ja tiedotteiden lisäksi Wilmasta löytyvät läksyt, tunnilla käsitellyt asiat, koepäivät, koealueet, kokeiden ja muiden arvioitujen suoritusten arvosanat. Wilman kautta ilmoittaudutaan myös koulun järjestämiin liikunta- ja teemapäiviin. Unohtuneita Wilma-tunnuksia voi kysyä koulun kansliasta.

Huoltajat saavat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan Wilmaan oppilaan aloittaessa koulussa seitsemännellä luokalla. Ilmoitukset poissaoloista sekä anomus vapautuksesta koulutyöstä tehdään Wilman kautta.

Jokaiselle luokka-asteelle pidetään lukuvuoden aikana vähintään yksi yhteinen ilta, joka on tarkoitettu sekä huoltajille että nuorille. Iltoihin ilmoittaudutaan Wilma-viestillä. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan koulun tapahtumakalenterissa sekä Wilman tiedotteena.