Peruskoulumme painotettu opetus – Tutustu!

Peruskoulussamme voit opiskella liikuntaluokalla, matematiikkaluokalla ja englanninkielisellä luokalla. Painotusaineena voit valita myös kuvataiteen.

Liikuntaluokan, matematiikkaluokan ja matematiikka-liikuntaluokan oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella, joka pidetään tammi–helmikuussa. Englanninkielisille luokille haetaan myös soveltuvuuskokeella. Kuvataide on koulukohtainen painotusaine, jota ei voi yhdistää muihin painotuksiin. Kuvataiteessa ei järjestetä soveltuvuuskoetta.

Haluatko hakea koulumme jollekin painotusluokalle? Lisätietoa hakemisesta ja aikatauluista löydät Hakusivultamme.

Tietoa soveltuvuuskokeista

Liikunta

Liikuntapainotuksen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella. Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kouluumme. Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon.

Maunula on siirtynyt noudattamaan uutta yhteistä Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota ryhdytään käyttämään monissa Suomen urheiluyläkouluissa.

Soveltuvuuskokeissa suoritettaviin ominaisuustesteihin voit käydä tutustumassa Urhean sivuilla: https://www.soveltuvuuskoe.fi
Maunulan yhteiskoulun koulukohtaisen osion esimerkkivideo löytyy täältä.

Mukaan kokeeseen oppilas tarvitsee:

  • Evästä
  • Juomapullon
  • Sisäliikuntavarusteet
  • Sisäpelikengät

Soveltuvuuskoe järjestetään Maunulan yhteiskoulun liikuntatiloissa (Kuusikkotie 3, Helsinki). Kokoontuminen tapahtuu Maunulan yhteiskoulun liikuntasalissa klo 09.00. Soveltuvuuskokeen kesto riippuu osallistujamäärästä, mutta loppuu viimeistään klo 16.00.
(Koulu tarjoaa kokeeseen osallistujille päivän aikana koululounaan.)

Matematiikka

Matematiikkaluokan soveltuvuuskokeessa testataan matematiikan perusosaamista sekä ongelmanratkaisukykyä. Soveltuvuuskoe kestää 90 minuuttia. Kokeeseen tuleva oppilas tarvitsee kynän, kumin ja viivaimen, ei laskinta.

Matematiikka-liikunta

Jos oppilas hakee matematiikka-liikuntaluokalle, tulee hänen osallistua molempiin soveltuvuuskokeisiin.

English-speaking Classes

Kaikki oppilaat valitaan pääsykokeella, joka testaa ainoastaan englannin kielen taitoja (lukeminen, kuuntelu, kirjoittaminen, sanasto). Hyvällä hakijalla on erinomaiset taidot englannin kielessä. Testi kestää n. kaksi tuntia.

All students are taken in through an entrance exam, where only English skills are tested (reading, listening, writing, vocabulary). A good applicant has excellent skills in the English language and is willing to adapt to a Finnish educational setting.

The test will take approximately 90 minutes. No separate invitation will be sent to the applicants, so once you have sent in the application, please mark down the date and arrive to school on time.

More information in English

Matematiikkaluokan tarkoituksena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää opiskelua tukeva työympäristö. Tavoitteena on muita luokkia syvempi ja laajempi matematiikan ymmärtäminen sekä peruskoulun ja jatko-opintojen (mm. lukion pitkä matematiikka) välisen kuilun kaventaminen. Matematiikkaa opiskellaan jokaisella vuosiluokalla yksi kurssi enemmän kuin peruskoulussa muuten opiskeltaisiin. Matematiikkaluokalla opitaan kaikki samat perusasiat kuin muillakin luokilla, mutta perusosaamisen lisäksi harjaannutetaan monimutkaisempien ja soveltavampien tehtävien ratkaisua niin yksin kuin ryhmässäkin.

Lisäksi opetetaan asioita, joita muilla luokilla ei yleensä peruskoulussa opiskella. Matemaattisten väitteiden perustelemiseen kiinnitetään erityistä huomiota: kaavojen käyttämisen lisäksi ne pyritään todistamaan aina kun se on peruskoulupohjalta mahdollista. Peruskoulun oppimistavoitteet ylittäviä sisältöjä käsitellään yhteistyön avulla toteutettavina tutkimustehtävinä, joiden avulla oppilaat harjoittavat yhteistyö- ja keskustelutaitojen lisäksi myös luovuutta ja tiedon hankkimista tutkivan työskentelyn osana.

Matematiikkaluokan oppilaat harjoittelevat jo heti seiskalta alkaen erityisesti oman työn ohjaamista ja oman osaamisen arviointia osana matemaattisten sisältöjen oppimista, näitä taitoja kehittäen ja hioen koko yläkoulun ajan. Itsenäisyys ja vastuu omasta oppimisesta korostuvat jatko-opinnoissa, joten nämä taidot antavat hyvät eväät peruskoulun jälkeisiin opintoihin, muuallekin kuin matematiikkaan.

Matematiikkaluokka on muutakin kuin matematiikkaa. Suosittu painotuslinja tuo yhteen opiskelusta ja oppimisesta kiinnostuneita nuoria, jotka pystyvät saavuttamaan hienoja suorituksia eri oppiaineissa. Matematiikkaluokilla on erityinen ja salliva ilmapiiri, jossa jokainen on tervetullut omana itsenään. Opettajat ottavat mielellään huomioon erityislahjakkaat nuoret ja eriyttävät opetusta ylöspäin. Meillä vain taivas on rajana (paitsi tietysti jos tavoitteena on avaruuden valloitus)!

Matematiikkaluokkalaiset pääsevät myös sukeltamaan syvemmälle muiden luonnontieteiden maailmaan. Science-tunneilla opiskellaan eri luonnontieteisiin liittyviä kokonaisuuksia. Aiheet valikoituvat oppilaiden oman kiinnostuksen, vuodenajan ja ajankohtaisten teemojen perusteella. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi tähtitietoon, veteen ja maaperään. Opiskelu sisältää mm. itsenäistä tutkimista sekä kemiallisten ja biologisten mittausten tekemistä. Havainnoimalla ja kokeilemalla saadaan elämyksiä luonnon ilmiöistä. Oppilas voi käyttää omaa luovuuttaan esimerkiksi rakentamalla oman raketin tai suunnittelemalla vedenpuhdistukseen tarkoitetun laitteen.

Matematiikka-liikuntaluokka

Oppilas voi hakea myös kouluumme matematiikka-liikuntaluokalle. Tällä luokalla on liikuntaa ja matematiikkaa yksi lisätunti viikossa kullakin luokka-asteella. Matematiikka-liikuntaluokan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. Hakijoiden on osallistuttava sekä liikunnan että matematiikan soveltuvuustesteihin. Hae sähköisessä haussa matematiikkaan ja ilmoita haluavasi yhdistelmään koulumme omalla ilmoittautumislomakkeella.

Hakeminen

Matematiikkaluokalle haetaan soveltuvuuskokeella, jossa testataan matematiikan perusosaamista sekä ongelmanratkaisukykyä. Pääsykoe kestää 90 minuuttia. Pääsykokeeseen tuleva oppilas tarvitsee kynän, kumin ja viivaimen. Kokeessa ei saa käyttää laskinta. Lisätietoa hakemisesta ja koepäivämääristä löytyy täältä.

Liikuntaluokka on tarkoitettu kaikille urheilijoille tai liikunnasta kiinnostuneille ja sille haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Liikuntaa on 7.–8. luokilla neljä tuntia viikossa ja 9. luokalla viisi tuntia viikossa. Liikunnassa noudatetaan yleisen liikunnanopetuksen sisältöjä. Taitavat, innostuneet ja liikunnallisesti lahjakkaat oppilaat pystyvät perehtymään syvällisemmin eri lajien tekniikoihin ja taktiikoihin. Lisätty liikunnanopetus tukee ja motivoi myös oppilaan muuta koulunkäyntiä ja kehitystä. Koulumme on mukana URHEA-toiminnassa, joka mahdollistaa liikuntaluokan oppilaille osallistumisen oman lajinsa aamuharjoituksiin.

Lisätyn liikunnan opetuksen avulla:

  • syvennetään eri lajien tietoja ja taitoja
  • tutustutaan uusiin lajeihin
  • osallistutaan monipuolisesti kilpailuihin ja oppilasurheilutoimintaan
  • tarjotaan hyvä ja monipuolinen taitopohja jatko-opiskelua ja elämää varten
  • tuetaan oman lajin löytämistä ja sen harjoittelua.

Koulullamme on kaksi liikuntasalia. Iso sali, joka soveltuu erinomaisesti eri palloilulajeihin sekä pienempi yhdistetty peili-, kunto- ja voimistelusali. Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan liikuntahallin monipuoliset liikuntapaikat ovat välittömässä koulun läheisyydessä, kuten myös Oulunkylän urheilupuisto ja sen tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Lisäksi käymme tutustumassa erikoisempiin lajeihin (mm. melonta, kiipeily, keilailu) pääkaupunkiseudun muissa liikuntapaikoissa.

Hakeminen

Liikuntalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. Koe järjestetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskoe mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Soveltuvuuskokeen osioihin voi tutustua etukäteen www.soveltuvuuskoe.fi.

Liikunta-matematiikkaluokka

Oppilas voi hakea myös kouluumme liikunta-matematiikkaluokalle. Tällä luokalla on liikuntaa ja matematiikkaa yksi lisätunti viikossa kullakin luokka-asteella. Liikunta-matematiikkaluokan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. Hae sähköisessä haussa matematiikkaan ja ilmoita haluavasi yhdistelmään koulumme omalla ilmoittautumislomakkeella.Hakijoiden on osallistuttava sekä liikunnan että matematiikan soveltuvuustesteihin.

Lisätietoa hakemisesta ja päivämääristä täällä.

International Classes of Maunula Secondary School

Our International Classes are an English-speaking section of the otherwise Finnish-speaking Maunulan yhteiskoulu lower secondary school. This means that most subjects are studied in English, but still following the Finnish National Core Curriculum. To ensure that Finnish is also acquired in depth and the students integrated into school life on a larger scale, optional subjects are studied in mixed groups together with Finnish-speaking students.

The International Classes form a tight unit where mutual understanding and support among the students are an essential tradition. Students are encouraged to take part in a variety of activities, such as debate teams, event organisation and HELIMUN, which all help in creating a sense of togetherness among the students. In this atmosphere, our students grow into responsible, independent and motivated individuals who are always ready to take up new challenges.

All students are taken in through an entrance exam, where only English skills are tested (reading, listening, writing, vocabulary). A good applicant has excellent skills in the English language.

Maunulan yhteiskoulun kansainväliset luokat

Kansainväliset luokkamme ovat Maunulan yhteiskoulun englanninkielinen yläkoulupainotus. Suurin osa opiskelusta on englanniksi, seuraten kuitenkin yleistä kansallista opetussuunnitelmaa. Suomen kielen syvälliseen oppimiseen panostetaan lisätunnein. Valinnaisaineet opiskellaan suomenkielisissä sekaryhmissä yhdessä muiden luokkien oppilaiden kanssa. Kaikissa oppiaineissa peruskäsitteet opetetaan suomeksi.

Kansainväliset luokat ovat kiinteä yksikkö, jossa oppilaiden keskinäinen ymmärrys ja tuki ovat vahvasti läsnä arjessa. Oppilaita rohkaistaan ottamaan osaa erilaisiin aktiviteetteihin, kuten väittelyjoukkueeseen, tapahtumajärjestelyihin ja HELIMUNiin. Nämä kaikki lisäävät yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tässä ilmapiirissä oppilaamme voivat kasvaa vastuullisiksi ja motivoituneiksi yksilöiksi, jotka ovat aina valmiita uusiin haasteisiin.

Kaikki oppilaat valitaan pääsykokeella, joka testaa ainoastaan englannin kielen taitoja (lukeminen, kuuntelu, kirjoittaminen, sanasto). Hyvällä hakijalla on erinomaiset taidot englannin kielessä.

Tarkempaa tietoa löydät englanninkielisiltä sivuilta.

Hakeminen

Englanninkieliselle luokalle haetaan soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan englannin kielen taitoa. Lisätietoa hakemisesta ja päivämääristä täällä.”

Kuvataiteesta kiinnostunut oppilas voi halutessaan opiskella kuvataidetta kaikilla vuosiluokilla. Aineesta innostuneiden yhteisillä tunneilla on mukava tunnelma ja tekemiselle annetaan tilaa ja aikaa. Materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja opetuksessa hyödynnetään koulun monipuolisia tiloja ja laitteita. Oppilastöinä onkin syntynyt niin neulanreikävalokuvia ja öljymaalauksia kuin digitaalisia maalauksia ja videoitakin.

Kuvataidepainotuksessa opit itseilmaisua, havaitsemista ja kokeilevaa työskentelytapaa. Tutustumme kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisumuotoihin ja niiden vaikutukseen omaan elämään. Painotustunneilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmässä. Taide-elämysten kokeminen on tärkeä osa kuvataiteen opiskelua, niinpä teemmekin näyttelyvierailuja ja muita retkiä lähiympäristöön. Kuvallinen ajattelu kehittyy kuvia tekemällä ja tarkastelemalla: opit soveltamaan erilaisia tekniikoita ja käyttämään eri materiaaleja luovasti.

Mitä kaikkea kuvataidetunneilla voi tehdä?

Piirretään ja maalataan. Tehdään savitöitä, sekatekniikkaa ja vaikka romutaidetta. Opetellaan kuvankäsittelyä, valokuvausta, digitaalista maalausta. Katsotaan elokuva, keskustellaan ja pohditaan sen visuaalista sisältöä. Opetellaan kuvitusta ja graafista suunnittelua. Keskustellaan omista ja muiden töistä. Katsotaan taidekuvia, käydään näyttelyissä, opitaan taidehistoriaa. Tutustutaan kuvataiteeseen liittyviin ammatteihin ja opiskelumahdollisuuksiin.

Hakeminen

Kuvataidepainotukseen ei ole soveltuvuuskoetta, vaan oma kiinnostus ja ilmoittautuminen riittää. Lisätietoa hakemisesta ja päivämääristä täällä.