Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada maksutta opiskeluhuollon palveluita. Opiskelijalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuoltoa ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Kodin ja koulun yhteistyö on hyvinvoivan opiskeluyhteisön keskiössä.

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto toimii tavoitteellisesti kohti hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä. Tätä tavoitetta kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista huolehtivien on edistettävä.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto pitää sisällään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

Yksittäisen opiskelijan asian käsittelemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan suostumukseen. Mikäli opiskelijalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja.
Tarvittaessa koulu ohjaa nuoria ja heidän perheitään koulun ulkopuolisiin tukipalveluihin.

Kuraattori Emilie Bollström

Tavattavissa päivittäin klo 8.00–16.00, ajanvaraus puhelimitse tai Wilman kautta. p. 050 369 7282. Työhuone sijaitsee B-siivessä, luokan 31 vieressä. Voit tulla kuraattorin luokse oma-aloitteisesti sekä opettajan, vanhemman tai muun aikuisen ohjaamana.

Kuraattorin luokse voi tulla pienenkin huolen kanssa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Kuraattori tukee oppilaita arjessa; sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä mielen hyvinvoinnissa. Työn tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen sekä asioiden ratkaisu- ja voimavarakeskeinen selvittely. Kuraattori on myös opiskeluhuoltoryhmän jäsen. Kuraattori voi toimia myös sovittelutilanteessa oppilaiden välisessä ristiriitatilanteessa.

Kuraattori tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten sekä muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Asioista tiedottamisesta yhteistyöverkostoille sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa yhdessä.

Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos haasteina ovat esimerkiksi koulumotivaation puute, poissaolot, perheen muuttuneet olosuhteet ja pulmatilanteet tai itsenäistymisen vaiheessa asumiseen ja talouteen liittyvät asiat. Kuraattorin kanssa voi pohtia omaa elämää, mielenterveyttä ja omia voimavaroja turvallisessa tilassa.

Psykologi Ulriika Salo

Tavattavissa päivittäin klo 8.15-16.00, ajanvaraus puhelimitse tai Wilman kautta, p. 045 3469 409. Työhuone sijaitsee B-siivessä, terveydenhoitajan huoneen vieressä.

Psykologi arvioi ja selvittelee mielenterveyteen, oppimiseen ja persoonallisuuteen liittyviä haasteita. Kahdenkeskiset tapaamiset ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Tapaamisissa voidaan käsitellä mm. seuraavanlaisia teemoja: opinnoissa jaksaminen, ilmapiiri ja työrauha, voimavarojen ja itsetunnon vahvistaminen, elämän muutokset ja stressinhallinta, sosiaaliset suhteet (kaverit, seurustelu yms.).

Psykologi osallistuu koulun yhteisöllisen työn suunnitteluun ja toteutukseen antamalla tietoa ja tukea hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Psykologi kuuluu koulun opiskeluhuoltoryhmään, jossa muun muassa suunnitellaan ja koordinoidaan erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, keskustellaan koulussa esiin nousseista ilmiöistä ja kehitetään toimintamalleja niihin puuttumiseen.

Hei lukiolaiset ja kotiväki!

Olen lukiomme erityisopettaja Sini-Tuisku Löhönen, tuttavallisemmin Tuisku. Olen tavattavissa jokaisena arkipäivänä. Järjestän yksilö- ja pienryhmäopetusta muun muassa oppimistaitoihin ja -tekniikoihin liittyen, sekä suomi toisena kielenä (S2)-tukiopetusta. Lisäksi vastaan lukivaikeuksien seulonnasta ja yksilötestauksesta, sekä toimin opiskeluhuoltoryhmässä. Järjestän myös Opi oppimaan-kurssia opiskelijoille, jotka haluavat kehittää oppimisen taitojaan ja saada tietoa erilaisista oppimistekniikoista. Kaiken tämän lisäksi autan opiskelijoita myös motivaatiopulmissa, ajanhallinnan ongelmissa tai rästitöissä.Mikäli opiskelijalla on todettu/todetaan olevan lukivaikeus, opiskelijan on mahdollista saada säännöllistä tukea. Lukivaikeuden perusteella on mahdollista hakea erityisjärjestelyitä tai pistekompensaatiota yo-kokeisiin (lisätietoja erkkaopelta tai Ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta). Lukivaikeudesta tai muista oppimisvaikeuksista kannattaa ilmoittaa erityisopettajalle heti lukion alkaessa. Lukivaikeuden, muiden oppimisvaikeuksien tai esimerkiksi jännittämisen vuoksi kokeisiin on mahdollista saada lisäaikaa. Lisäajasta tulee neuvotella erityisopettajan kanssa.

Oli asiasi mikä tahansa, minulta kannattaa varata henkilökohtainen vastaanottoaika Wilma-viestillä, numerosta 045 346 9534 tai sähköpostilla sini-tuisku.lohonen@mayk.fi. Voit myös tulla käymään työhuoneellani tai napata hihasta käytävällä. Suunnittelen opetuksen aina yksilöllisesti opiskelijan kanssa yhteistyössä, joten tule rohkeasti juttelemaan! Vastaanottoni löytyy nousemalla portaat ruokalan vierestä ja kulkemalla lukiolaisten oman tilan läpi (ovessani lukee lukion erityisopetus).

Hyödyllisiä linkkejä erilaisille oppijoille:

Yo-tutkinnon määräykset ja ohjeet: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset
Tietoa ja tukea oppimisvaikeuksiin: http://www.oppimisvaikeus.fi/index.php
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry: http://www.lukihero.fi/