Jokaisen periodin lopussa on kuuden päivän päättöviikko, jonka aikana suoritetaan opintojaksojen loppukokeet, yleensä yksi päivässä. Jollekin päivälle saattaa osua kaksi koetta. Päättöviikolla voi olla myös rästitehtävien tekemistä tai esimerkiksi palautekeskusteluita. Päättöviikon lukujärjestyksen saa tulosteena noin viikkoa ennen arviointiviikon alkua kouluisännän huoneen vierestä, aikataulu julkaistaan myös koulun kotisivuilla.

Kokeeseen tullessaan opiskelija jättää laukkunsa luokan etuosaan lattialle ja jättää matkapuhelimensa laukkuun. Kännykän hallussapito on kokeen aikana ehdottomasti kiellettyä, ja tulkitaan lunttaukseksi. Kokeessa on oltava vähintään tunti. Kokeet palautetaan yleensä sähköisesti opettajan ilmoittaman aikataulun mukaan. Opiskelijalla on oikeus nähdä kokeensa, opettajaa voi ja kannattaa pyytää selittämään tehtäviä.

HUOM! Taito- ja taideaineiden oppitunnit jatkuvat päättöviikolla, tuntien aikataulu näkyy päättöviikon lukujärjestyksestä!

Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Aineenopettaja voi myöntää oikeuden itseopiskeluun ja antaa tarkat ohjeet. Itseopiskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on opiskelijan aiempi kiitettävä edistyminen oppiaineessa. Suositus on, että kussakin oppiaineessa suoritetaan enintään yksi opintojakso itsenäisesti. Itsenäisestä suorituksesta ei voi antaa hylättyä arvosanaa, eikä siinä ole uusintaoikeutta, eli opiskelijan on saatava itsenäisestä suorituksesta hyväksytty arvosana.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukio-opintojen pakollisiksi tai valinnaisiksi opinnoiksi. Aikuis- ja kesälukioissa sekä kesäyliopistoissa hyväksytysti suoritetut valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman mukaiset opinnot hyväksytään vastaaviksi lukion opinnoiksi. Muut yliopistoissa, korkeakouluissa tai esimerkiksi ulkomailla opiskellut opinnot hyväksytään lukion opinnoiksi soveltuvin osin.

Opiskelutodistuksen lisäksi opiskelijan on pyydettäessä näytettävä muualla suoritetuista opinnoista opintomateriaali ja suoritettu tentti tai koe.

Opiskelijan suorittamat opinnot arvioidaan periodin loputtua. Opintojen arvioinnin perusteena on työskentely opintojakson aikana, mahdolliset välikokeet ja muut arvioitavat työt sekä yleensä loppukoe. Oppiaineiden erilaisen luonteen vuoksi arviointikäytänteet oppiaineissa vaihtelevat. Käytänteet selitetään opintojaksoilla.

HUOM! LOPS2021 mukaan opiskelijalla on oikeus pyytää poistamaan valinnaisten opintojen hylätyt arvosanat. Opiskelija pyytää tätä wilma-viestillä, joka osoitetaan lukion apulaisrehtorille, koulusihteerille, opolle sekä arvosanan antaneelle opettajalle. Viestin vastaanottajien tulee olla näkyvissä.

LOPS 2021 mukaiset arviointikäytänteet löytyvät ko. Opetussuunnitelman luvusta 5.3.

Eri oppiaineissa opiskelijan tehtäväksi annettujen palautettavien töiden ja tekstien tulee olla opiskelijan oman ajattelun tuotoksia. Jos opiskelija käyttää lähdeaineistoa, on lähteet ilmoitettava selkeästi viittauksin tai lähdeluettelossa. Tarvittaessa opettajat neuvovat lähteiden merkitsemisessä. Toisen henkilön tai tekoälyn tuottaman tekstin  tai muun työn käyttäminen omissa nimissään on ehdottomasti kiellettyä. Useimmissa tapauksisssa se on myös plagiointia tai / ja tekijänoikeusrikkomus, ja aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

Lukion opinto-ohjaajat Telle Knuuttila ja Marja Loukola sekä matematiikkalukion opinto-ohjaaja Tiina Öster ovat tavattavissa päivittäin opolassa. Yhteydenotot ja ajanvaraukset ensisijaisesti Wilman kautta. Opinto-ohjaaja auttaa opintojaksojen valinnoissa, opintojen suunnittelussa sekä yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa.

Lukionsa aloittavat opiskelijat saavat ohjausta lukiokäytänteissä sekä opintovalinnoissa. Ryhmänohjaaja sekä opinto-ohjaaja seuraavat opintojen etenemistä ja ohjaavat myös opiskelijan itsensä arvioimaan opiskelusuunnitelmansa toteutumista.
Lukionsa aloittavat opiskelijat saavat ensimmäisen lukiovuoden lukujärjestykset valmiina, ja opo auttaa toisen vuoden valintojen ja lukujärjestyksen tekemisessä.

Lukio-opintoihin sisältyy kaksi pakollista opinto-ohjauksen opintojaksoa, joista ensimmäinen suoritetaan ensimmäisenä lukiovuotena.

Opinto-ohjaajilla on omat sivunsa koulun nettisivuilla. Sieltä löytyvät opinto-ohjaajan aikataulut, opo-kursseihin liittyvät ajankohtaiset ohjeet sekä tietoa erilaisista erikoistapahtumista, kuten messuista tai vierailuista.
Matematiikkalukion opinto-ohjaus
Yleislukion opinto-ohjaus

Lisätietoa opiskelijan Kela-eduista sekä muista opiskelija-alennuksista löytyy alla olevien linkkien takaa.

www.kela.fi
www.hsl.fi
www.vr.fi
www.frank.fi/opiskelijakortti

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Kurinpidosta säädetään 7 luvussa. (Lukiolaki 30 § Opiskelijan velvollisuudet)

Lukio-opinnoissa noudatetaan työelämän käytäntöjä; opiskelija tulee tunnille ajallaan, aiheettomia poissaoloja ei voi olla ja kaikki poissaolot selvitetään Wilman kautta mahdollisimman pikaisesti. Myöhästyjät häiritsevät oppitunnin kulkua, joten opiskelija ei voi myöhästyä toistuvasti ilman pätevää syytä. Runsaat poissaolot vaikuttavat opintojen arviointiin negatiivisesti ja voivat johtaa opintojakson keskeytymiseen. Periaate on, että tarpeettomia poissaoloja ei ole. Kolmesta poissaolosta seuraa varoitus, neljästä poissaolosta mahdollinen opintojakson päättyminen.
Perusteeton poissaolo opintojakson ensimmäiseltä tunnilta voi aiheuttaa sen, että opiskelija menettää paikkansa opintojaksolla.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden kohdalla poissaoloselvitys on pääsääntöisesti huoltajan Wilmoitse vahvistama selvitys, mutta voi tilanteesta riippuen olla muukin asiallinen selvitys. Täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät lyhyet, alle kolmen päivän poissaolonsa Wilman kautta suoraan opettajalle. Pidemmistä poissaoloista pitää esittää lääkärintodistus tai muu varmenne.

Jos poissaolon syy on tiedossa etukäteen, tulee poissaolosta informoida etukäteen myös aineenopettajaa. Wilma-viesti tai henkilökohtainen selvitys ovat parhaimmat tavat selvittää asia. Opettaja tai ryhmänohjaaja voi merkitä perustellut poissaolot Wilmaan jo ennen oppitunteja, jolloin niitä ei tarvitse selvittää jälkikäteen erikseen.

Mikäli opiskelija sairastuu, tulee sairastumisesta informoida opiskelijan opettajia mahdollisimman pikaisesti. Yli kolme päivää kestävästä poissaolosta pitää informoida myös ryhmänohjaajaa. Terveysviranomaisen määräämästä karanteenista / pitkästä sairauslomasta tieto lukion apulaisrehtorille!

Jos opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosanan tai pätevästä syystä ei voi osallistua loppukokeeseen, hänellä on oikeus yhteen uusintakokeeseen. Uusintakoe on yleensä koepalautusta seuraavan viikon keskiviikkona klo 14.30 – 16.45, ja siihen on ilmoittauduttava Wilman “Tentit”-kohdan kautta yleensä edellisenä perjantaina (jos edellinen viikko on lomaa, ilmoittautuminen on auki vielä tenttiä edeltävänä maanantaina). Jos opiskelija epäonnistuu uusinnassa, eikä hänelle voi jäädä kyseisestä aineesta enempää hylättyjä arvosajoja, hänen on käytävä opintojakso uudelleen. Jos opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen ja ilman pätevää syytä jättää tulematta kokeeseen, hän menettää uusintaoikeutensa. Uusintakoe on vain hylättyjä opintosuorituksia varten, ja uusintakoepäivänä voi tehdä vain yhden kokeen.

Edellytyksenä uusintaoikeuteen on poissaolojen selvittäminen. Jos opiskelija joutuu sairauden takia olemaan päättöviikolla pois useammasta kuin yhdestä kokeesta, hän sopii rästikokeen suorittamisesta aina opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Hyväksytyn arvosanan voi halutessaan korottaa korotustentissä. Korotustentit pidetään toisessa ja viidennessä periodissa, ja kussakin korotustilaisuudessa voi tenttiä yhden opintojakson. Korotetun opintojakson arvosanaksi tulee suorituksista parempi, ja kutakin opintojaksoa voi yrittää korottaa vain kerran. Korotustenttiin ilmoittaudutaan henkilökohtaisella wilmaviestillä opettajalle. Ilmoittautuminen toimitetaan opettajalle kaksi viikkoa ennen korotustenttiä, ja samalla sovitaan, milloin opettaja antaa opiskelijalle mahdolliset tenttiin valmistavat ennakkotehtävät, jotka opiskelija palauttaa ennen korotustenttiä.

Uusinta- ja korotustenttien päivämäärät ja kellonajat löytyvät koulun nettisivujen kalenterista.

Ennen kevään ylioppilaskirjoituksia abiturienteille järjestetään ylioppilaskirjoituksiin valmistavia preliminäärikokeita.

Kaikenlainen vilppi, esimerkiksi plagiointi, lunttaus tai edes vilpin mahdollistavien tarvikkeiden (mm. koetilanteessa mobiililaitteiden tai paperilappujen) hallussapito, aiheuttaa opintosuorituksen hylkäämisen ilman uusintaoikeutta. Sama koskee avustamista toisen henkilön vilpillisessä toiminnassa. Vilppi johtaa suulliseen varoitukseen, ja vilpillisen toiminnan jatkuminen johtaa Lukiolain mukaisiin kurinpitotoimiin. Vilppi yo-kokeessa johtaa kokelaan kaikkien kyseisen kirjoituskerran suoritusten hylkäämiseen.

Koulussamme on käytössä Wilma-järjestelmä (https://yvkoulut.inschool.fi), johon sekä opiskelijat että alaikäisten opiskelijoiden vanhemmat saavat tunnukset.
Niin poissaolot kuin poissaolojen selvitykset merkitään Wilmaan, jossa niitä voi tarkastella koska tahansa.
Wilman kautta voi myös lähettää viestejä opettajien ja opiskelijoiden / huoltajien välillä.
Opiskelijan edellytetään seuraavan hänelle Wilman kautta lähetettäviä viestejä ja tiedotteita päivittäin.

Sekä opiskelija että alaikäisen opiskelijan huoltaja pystyy seuraamaan opiskelijan opintojen etenemistä wilman “Opinnot” -kohdasta.

Lukiolaisella on lomaa 13 viikkoa vuodessa, joten emme suosittele ylimääräisiä koulun loma-aikojen ulkopuolella. Jos lomapäiviä anotaan, se tapahtuu wilman kohdasta “Hakemukset ja päätökset”. Opiskelija vastaa itse opiskelustaan ylimääräisen loman aikana, ja palauttaa kirjalliset työt ym. ajallaan.

Sairastumisesta päättöviikolla tulee ilmoittaa opintojakson opettajalle viimeistään koepäivän aamuna Wilmoitse / sähköpostilla, jotta opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen.
Poissaolo kokeesta on mahdollista korvata uusintakoepäivänä tai opettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Tämä edellyttää, että poissaolo on selvitetty. Uusintakoepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen.