Jokaisen periodin lopussa on kuuden päivän päättöviikko, jonka aikana suoritetaan kurssien / opintojaksojen loppukokeet, yleensä yksi päivässä. Jollekin päivälle saattaa osua kaksi koetta. Päättöviikolla voi olla myös rästitehtävien tekemistä tai esimerkiksi palautekeskusteluita. Päättöviikon lukujärjestyksen saa tulosteena noin viikkoa ennen arviointiviikon alkua kouluisännän huoneen vierestä, aikataulu julkaistaan myös koulun kotisivuilla.

Kokeeseen tullessaan opiskelija jättää laukkunsa luokan etuosaan lattialle ja jättää matkapuhelimensa laukkuun. Kännykän hallussapito on kokeen aikana ehdottomasti kiellettyä, ja tulkitaan lunttaukseksi. Kokeessa on oltava vähintään tunti. Kokeet palautetaan yleensä sähköisesti opettajan ilmoittaman aikataulun mukaan. Opiskelijalla on oikeus nähdä kokeensa, opettajaa voi ja kannattaa pyytää selittämään tehtäviä.

HUOM! Taito- ja taideaineiden oppitunnit jatkuvat päättöviikolla, tuntien aikataulu näkyy päättöviikon lukujärjestyksestä!

Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Aineenopettaja voi myöntää oikeuden itseopiskeluun ja antaa tarkat ohjeet. Itseopiskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on opiskelijan aiempi kiitettävä edistyminen oppiaineessa. Suositus on, että kussakin oppiaineessa suoritetaan enintään yksi kurssi / opintojakso itsenäisesti. Itsenäisestä suorituksesta ei voi antaa hylättyä arvosanaa, eikä siinä ole uusintaoikeutta, eli opiskelijan on saatava itsenäisestä suorituksesta hyväksytty arvosana.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukio-opintojen pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi opinnoiksi. Aikuis- ja kesälukioissa sekä kesäyliopistoissa hyväksytysti suoritetut valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman mukaiset opinnot hyväksytään vastaaviksi lukion opinnoiksi. Muut yliopistoissa, korkeakouluissa tai esimerkiksi ulkomailla opiskellut opinnot hyväksytään lukion opinnoiksi soveltuvin osin.

Opiskelutodistuksen lisäksi opiskelijan on pyydettäessä näytettävä muualla suoritetuista opinnoista opintomateriaali ja suoritettu tentti tai koe.

Opiskelijan suorittamat opinnot arvioidaan periodin loputtua. Opintojen arvioinnin perusteena on työskentely kurssin / opintojakson aikana, mahdolliset välikokeet ja muut arvioitavat työt sekä yleensä loppukoe. Oppiaineiden erilaisen luonteen vuoksi arviointikäytänteet oppiaineissa vaihtelevat. Käytänteet selitetään kursseilla / opintojaksoilla.

LOPS 2021 mukaiset arviointikäytänteet löytyvät ko. Opetussuunnitelman luvusta 5.3.

Tässä LOPS 2016 mukaiset arviointikäytänteet:
Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4 (=hylätty) – 10. Soveltavat kurssit voidaan arvioida myös suoritusmerkinnällä (S). Opiskelija voidaan jättää arvioimatta, mikäli poissaoloissa on epäselvyyksiä tai opintoja on muuten laiminlyöty. Jos kurssista on kesken jääneiden töiden vuoksi mahdotonta antaa arvosanaa, mutta töitä on mahdollista täydentää (sovittava erikseen), arvioidaan kurssi osallistumismerkinnällä (O). Opiskelijan on täydennettävä keskeneräinen kurssi (= O-merkintä) viimeistään seuraavan jakson koeviikon aikana.

Opiskelijalla on oikeus arvosanaan 4 (=hylätty), jos poissaolot on selvitetty ja kurssilla on työskennelty asianmukaisesti. Osallistuminen kurssikokeeseen on osa kurssisuoritusta. Arvosanalla 4 suoritettu kurssi lasketaan kurssisuoritukseksi, ja se oikeuttaa opiskelijan osallistumaan uusintakokeeseen.

Oppiaineen oppimäärällä tarkoitetaan kaikkia opiskelijan suorittamia kyseisen oppiaineen valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja. Kaikki suoritukset lasketaan, eikä mitään arviointimerkintää voi poistaa jälkikäteen. Kunkin oppiaineen oppimäärästä vähintään 2/3 on suoritettava hyväksytysti. Tästä seuraa, että opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (=4) enintään seuraavasti:

  • aineen oppimäärä 1–2 kurssia, hylättyjä 0
  • aineen oppimäärä 3–5 kurssia, hylättyjä 1
  • aineen oppimäärä 6–8 kurssia, hylättyjä 2 jne.

Oppiaineessa ei kuitenkaan voi olla yli 3 hylättyä kurssia – vaikka kursseja olisi ko. aineessa yli 9. Opiskelijan ei yleensä ole järkevää mennä seuraavalle kurssille oppiaineessa, jossa hänellä on jo maksimimäärä hylättyjä kursseja, vaan suorittaa ensin joku aikaisempi kurssi uudelleen hyväksytysti. Aineen opettaja osaa pulmatilanteessa neuvoa, miten kannattaa edetä.

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy suoritettujen pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvon perusteella. Opettaja voi kuitenkin nostaa päättöarvosanaa numerolla, jos siihen on erityinen syy, kuten syventävillä ja soveltavilla kursseilla osoitettu näyttö tai korotustentti.

Jos opiskelija käyttää palautettavissa töissään tai teksteissään lähdeaineistoa, on lähteet ilmoitettava selkeästi viittauksin tai lähdeluettelossa. Tarvittaessa opettajat neuvovat lähteiden merkitsemisessä. Toisen henkilön tekstin tai muun työn käyttäminen omissa nimissään eli plagiointi rikkoo tekijänoikeuslakia, ja se on ehdottomasti kiellettyä. Plagiointi aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

Lukion opinto-ohjaajat Telle Knuuttila ja Marja Loukola sekä matematiikkalukion opinto-ohjaaja Tiina Öster ovat tavattavissa päivittäin opolassa. Yhteydenotot ja ajanvaraukset ensisijaisesti Wilman kautta. Opinto-ohjaaja auttaa kurssien / opintojaksojen valinnoissa, opintojen suunnittelussa sekä yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa.

Lukionsa aloittavat saavat ohjausta lukiokäytänteissä sekä opintovalinnoissa. Ryhmänohjaaja sekä opinto-ohjaaja seuraavat opintojen etenemistä ja ohjaavat myös opiskelijan itsensä arvioimaan opiskelusuunnitelmansa toteutumista.
Lukionsa aloittavat opiskelijat saavat ensimmäisen lukiovuoden lukujärjestykset valmiina, ja opo auttaa toisen vuoden valintojen ja lukujärjestyksen tekemisessä.

Lukio-opintoihin sisältyy kaksi pakollista opinto-ohjauksen kurssia, joista ensimmäinen suoritetaan ensimmäisenä lukiovuotena. (OPS 2016)

Opinto-ohjaajilla on omat sivunsa koulun nettisivuilla. Sieltä löytyvät opinto-ohjaajan aikataulut, opo-kursseihin liittyvät ajankohtaiset ohjeet sekä tietoa erilaisista erikoistapahtumista, kuten messuista tai vierailuista.
Matematiikkalukion opinto-ohjaus
Yleislukion opinto-ohjaus

17 vuotta täyttäneelle päätoimiselle opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntäminen edellyttää, että päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opintotukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lähtien. Hakemuksen voi täyttää joko lomakemuodossa tai sähköisesti osoitteessa www.kela.fi. Koulusihteeri tarkistaa hakemukset koulun osalta kansliassa, minkä jälkeen opiskelija toimittaa ne Kelaan.

18 vuotta täyttänyt opiskelija on oikeutettu alennushintaiseen opiskelijamatkakorttiin. Saadakseen opiskelija-alennuksen opiskelijan tulee täyttää alennuslippuhakemus koululla omalta osaltaan. Tämän jälkeen koulusihteeri täyttää oppilaitoksen kohdan. Opiskelija-alennus tulee voimaan matkakorttiin, kun opiskelija on käynyt aktivoimassa sen HSL:n palvelupisteessä. Sekä opintotuki- että matkakorttihakemuksia saa kansliasta.

Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelija-alennukseen oikeuttavan opiskelijakortin voi ostaa Matkahuollon toimipaikoista sekä lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Kortin saa myös VR:n lipunmyynneistä. Opiskelijakorttia varten tarvitaan yksi passikuva sekä Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijatodistus, jonka voi tulostaa tai pyytää Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijakorttiin tulee vuosittain hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Tarrojen myynti alkaa elokuussa. Opiskelijatodistus täytetään, minkä jälkeen siihen pyydetään varmennus oppilaitoksen kansliasta.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Kurinpidosta säädetään 7 luvussa. (Lukiolaki 30 § Opiskelijan velvollisuudet)

Poissaolo oppitunnilta

Poissaolojen suhteen noudatetaan työelämän käytäntöjä, eli niistä tulee ilmoittaa. Kaikki poissaolot selvitetään Wilman kautta mahdollisimman pikaisesti.
Runsaat poissaolot vaikuttavat opintojen arviointiin negatiivisesti ja voivat johtaa kurssin / opintojakson keskeytymiseen. Periaate on, että selvittämättömiä poissaoloja ei ole. Kolmesta selvittämättömästä poissaolosta seuraa varoitus, neljästä poissaolosta mahdollinen kurssin / opintojakson päättyminen.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden kohdalla poissaoloselvitys on pääsääntöisesti huoltajan Wilmoitse vahvistama selvitys, mutta voi tilanteesta riippuen olla muukin asiallinen selvitys. Täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät lyhyet, alle kolmen päivän poissaolonsa Wilman kautta suoraan opettajalle. Pidemmistä poissaoloista pitää esittää lääkärintodistus tai muu varmenne.

Jos poissaolon syy on tiedossa etukäteen, tulee poissaolosta informoida etukäteen myös aineenopettajaa. Wilma-viesti tai henkilökohtainen selvitys ovat parhaimmat tavat selvittää asia. Opettaja tai ryhmänohjaaja voi merkitä perustellut poissaolot Wilmaan jo ennen oppitunteja, jolloin niitä ei tarvitse selvittää jälkikäteen erikseen.

Mikäli opiskelija sairastuu, tulee sairastumisesta informoida opiskelijan opettajia mahdollisimman pikaisesti. Yli kolme päivää kestävästä poissaolosta pitää informoida myös ryhmänohjaajaa. Terveysviranomaisen määräämästä karanteenista tieto lukion apulaisrehtorille!

Poissaolo kokeesta

Sairastumisesta päättöviikolla tulee ilmoittaa kurssin / opintojakson opettajalle viimeistään koepäivän aamuna Wilmoitse / sähköpostilla, jotta opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen.
Poissaolo kokeesta on mahdollista korvata uusintakoepäivänä tai opettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Tämä edellyttää, että poissaolo on selvitetty. Uusintakoepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen.

Loma-anomukset

Lukiolaisella on vuodessa noin 13 viikkoa lomaa koulusta, joten lukuvuoden aikana ei ole suositeltavaa ottaa ylimääräisiä lomia. Jos perheellä on esim. pakollinen yhteinen meno, voi ryhmänohjaaja huoltajan / täysi-ikäisen opiskelijan anomuksesta myöntää enintään kolmen päivän loman. Yli kolmen päivän lomat anotaan wilman lomakkeella lukion apulaisrehtorilta. Loman aikana opiskelija on velvollinen oma-aloitteisesti huolehtimaan opinnoista ja tehtävistä.

Jos opiskelija saa kurssista / opintojaksosta hylätyn arvosanan tai pätevästä syystä ei voi osallistua loppukokeeseen, hänellä on oikeus yhteen uusintakokeeseen. Uusintakoe on yleensä koepalautusta seuraavan viikon keskiviikkona klo 14.30 – 16.45, ja siihen on ilmoittauduttava Wilman “Tentit”-kohdan kautta yleensä edellisenä perjantaina (jos edellinen viikko on lomaa, ilmoittautuminen on auki vielä tenttiä edeltävänä maanantaina). Jos opiskelija epäonnistuu uusinnassa, eikä hänelle voi jäädä kyseisestä aineesta enempää hylättyjä arvosajoja, hänen on käytävä kurssi / opintojakso uudelleen. Jos opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen ja ilman pätevää syytä jättää tulematta kokeeseen, hän menettää uusintaoikeutensa. Uusintakoe on vain hylättyjä opintosuorituksia varten, ja uusintakoepäivänä voi tehdä vain yhden kokeen.

Edellytyksenä uusintaoikeuteen on poissaolojen selvittäminen. Jos opiskelija joutuu sairauden takia olemaan päättöviikolla pois useammasta kuin yhdestä kokeesta, hän sopii rästikokeen suorittamisesta aina opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Hyväksytyn arvosanan voi halutessaan korottaa korotustentissä. Korotustentit pidetään toisessa ja viidennessä jaksossa, ja kussakin korotustilaisuudessa voi tenttiä yhden kurssin / opintojakson. Korotetun kurssin / opintojakson arvosanaksi tulee suorituksista parempi, ja kutakin kurssia / opintojaksoa voi korottaa vain kerran. Korotustenttiin ilmoittaudutaan henkilökohtaisella wilmaviestillä opettajalle. Ilmoittautuminen toimitetaan opettajalle kaksi viikkoa ennen korotustenttiä, ja samalla sovitaan, milloin opettaja antaa opiskelijalle mahdolliset tenttiin valmistavat ennakkotehtävät, jotka opiskelija palauttaa ennen korotustenttiä.

Uusinta- ja korotustenttien päivämäärät ja kellonajat löytyvät koulun nettisivujen kalenterista.

Ennen kevään ylioppilaskirjoituksia abiturienteille järjestetään ylioppilaskirjoituksiin valmistavia preliminäärikokeita.

Kaikenlainen vilppi, esimerkiksi plagiointi, lunttaus tai edes vilpin mahdollistavien tarvikkeiden (mm. koetilanteessa mobiililaitteiden tai paperilappujen) hallussapito, aiheuttaa opintosuorituksen hylkäämisen ilman uusintaoikeutta. Sama koskee avustamista toisen henkilön vilpillisessä toiminnassa. Vilppi johtaa suulliseen varoitukseen, ja vilpillisen toiminnan jatkuminen johtaa Lukiolain mukaisiin kurinpitotoimiin. Vilppi yo-kokeessa johtaa kokelaan kaikkien kyseisen kirjoituskerran suoritusten hylkäämiseen.

Koulussamme on käytössä Wilma-järjestelmä (https://yvkoulut.inschool.fi), johon sekä opiskelijat että alaikäisten opiskelijoiden vanhemmat saavat tunnukset.
Niin poissaolot kuin poissaolojen selvitykset merkitään Wilmaan, jossa niitä voi tarkastella koska tahansa.
Wilman kautta voi myös lähettää viestejä opettajien ja opiskelijoiden / huoltajien välillä.
Opiskelijan edellytetään seuraavan hänelle Wilman kautta lähetettäviä viestejä ja tiedotteita päivittäin.

Sekä opiskelija että alaikäisen opiskelijan huoltaja pystyy seuraamaan opiskelijan opintojen etenemistä wilman “Opinnot” -kohdasta.

Lukiolaisella on lomaa 13 viikkoa vuodessa, joten emme suosittele ylimääräisiä koulun loma-aikojen ulkopuolella. Jos lomapäiviä anotaan, se tapahtuu wilman kohdasta “Hakemukset ja päätökset”. Opiskelija vastaa itse opiskelustaan ylimääräisen loman aikana, ja palauttaa kirjalliset työt ym. ajallaan.