Matematiikkaluokka

Matematiikkaluokan tarkoituksena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää opiskelua tukeva työympäristö. Tavoitteena on muita luokkia syvempi ja laajempi matematiikan ymmärtäminen sekä peruskoulun ja jatko-opintojen (mm. lukion pitkä matematiikka) välisen kuilun kaventaminen. Matematiikan viikkotunteja on matematiikkaluokalla joka luokka-asteella yksi enemmän kuin muilla luokilla.

Matematiikkaluokalla opetetaan kaikki samat perusasiat kuin muillakin luokilla, mutta tehtävissä keskitytään enemmän vaativiin ja soveltaviin tehtäviin. Lisäksi opetetaan asioita, joita muilla luokilla ei yleensä peruskoulussa opiskella. Matemaattisten väitteiden perustelemiseen kiinnitetään erityistä huomiota: esimerkiksi geometriassa pyritään todistamaan kaikki käytettävät kaavat, joiden todistaminen on peruskoulupohjalta mahdollista.

Matematiikkaluokka on muutakin kuin matematiikkaa. Suosittu painotuslinja tuo yhteen opiskelusta ja oppimisesta kiinnostuneita nuoria, jotka pystyvät saavuttamaan hienoja suorituksia eri oppiaineissa. Matematiikkaluokilla on erityinen ja salliva ilmapiiri, jossa jokainen on tervetullut omana itsenään. Opettajat ottavat mielellään huomioon erityislahjakkaat nuoret ja eriyttävät opetusta ylöspäin. Meillä vain taivas on rajana (paitsi tietysti jos tavoitteena on avaruuden valloitus)!

Matematiikkaluokkalaiset pääsevät myös sukeltamaan syvemmälle muiden luonnontieteiden maailmaan. Science-tunneilla opiskellaan eri luonnontieteisiin liittyviä kokonaisuuksia. Aiheet valikoituvat oppilaiden oman kiinnostuksen, vuodenajan ja ajankohtaisten teemojen perusteella. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi tähtitietoon, veteen ja maaperään. Opiskelu sisältää mm. itsenäistä tutkimista sekä kemiallisten ja biologisten mittausten tekemistä. Havainnoimalla ja kokeilemalla saadaan elämyksiä luonnon ilmiöistä. Oppilas voi käyttää omaa luovuuttaan esimerkiksi rakentamalla oman raketin tai suunnittelemalla vedenpuhdistukseen tarkoitetun laitteen.

Hakeminen matematiikkaluokalle

Matematiikkaluokalle haetaan soveltuvuuskokeella, jossa testataan matematiikan perusosaamista sekä ongelmanratkaisukykyä. Pääsykoe kestää 90 minuuttia. Pääsykokeeseen tuleva oppilas tarvitsee kynän, kumin ja viivaimen, laskinta ei kokeessa saa käyttää. Soveltuvuuskokeen aikataulusta tiedotetaan koulumme nettisivuilla.