Taiteesta kiinnostunut oppilas voi halutessaan valita kuvataidetta kolme tuntia viikossa koko yläkoulun ajan. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset taipumukset. Oppilaalle syntyy elinikäinen suhde taiteeseen taiteen tekijänä ja kokijana.

Tavoitteet

Kuvataiteen opetuksessa painottuu kuvan ja taiteen merkitys ilmaisun ja viestinnän välineenä. Opitaan nauttimaan omien tunteiden, havaintojen ja ajatusten ilmaisemisesta kuvallisesti käyttämällä eri tekniikoita ja välineitä. Oppilas uskaltaa rohkeasti ja luovasti ilmaista itseään ja asettaa töitään muiden katsottavaksi yhteiseksi iloksi. Opiskellaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisumuotoja ja niiden vaikutusta omaan elämään. Oppilas oppii arvostamaan oman ympäristön kauneutta, rakennuksia, esineitä ja luontoa ja oppii vaalimaan niitä. Oppilas osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä eri projekteissa.

Oppilaan omaa oppimista tuetaan työskentelemällä yhdessä muiden kanssa ja kokemalla yhteisiä taide-elämyksiä. Kuvia tekemällä, tarkastelemalla ja toisten kanssa arvioimalla kehitetään kuvallista ajattelua ja taiteellista oppimista. Oman kuvallisen työskentelyn kautta opitaan käyttämään monipuolisesti tekniikoita, materiaaleja ja välineitä, syvennetään taiteen ja taidehistorian tuntemusta ja opitaan kuvan tulkintaa.

Sisällöt

Kuvallinen ilmaisu
piirustus, maalaus, grafiikka, keramiikka
kuvan sommittelua, värioppia, tilan kuvaamista
kuvataiteen eri tyylejä

Taiteen tuntemus
taiteen historiaa ja nykytaidetta
näyttely- ja museovierailuja, tutustumista taiteilijan työhön

Oma ympäristö, arkkitehtuuri ja muotoilu
arkkitehtuurin tyyleihin ja muotoiluun tutustumista
tilojen suunnittelua, pienoismallien rakentamista eri materiaaleista

Kuvaviestintä ja media
valokuvausta, videointia ja kuvankäsittelyä
kuvitusta, sarjakuvaa, kuvan ja sanan yhdistämistä
elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia