Liikuntapainotus

Lukion liikunnassa on runsaasti opintotarjontaa paljon liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneille opiskelijoille. Liikunnan opintojaksoja on tarjolla yhteensä 12 (24 opintopistettä). Monipuolisissa liikunnan opinnoissa tutustumme perinteisten lajien lisäksi uusiin lajeihin. Tuntien puitteissa on myös mahdollisuus osittaiseen oman lajin harjoittamiseen.

Sekä yleis- että matematiikkalukion opiskelijat voivat käydä lukiota liikuntapainotteisesti. Lisäopinnot on tarkoitettu kaikille urheilusta ja liikunnasta kiinnostuneille tavallisille, iloisille liikkujille. Tarjolla on mm. maila- ja pallopelejä, Vanhat tanssit, Virkisty liikunnasta, salibandyä (koulun sisäinen sählyliigasarja), kuntosalia ja liikuntadiplomi. Tarkemmat tiedot löytyvät opinto-oppaasta.

Oppilasurheilutoiminta

Lukion liikunnassa osallistumme monipuolisesti koulujenväliseen oppilasurheiluun. Suosituimmat lajit ovat olleet jalka-, kaukalo- ja koripallo sekä salibandy. Yksilölajeissa osallistujia on ollut mm. golfissa, uinnissa ja sulkapallossa.

Liikuntapaikat

Koulussamme on kaksi liikuntasalia. Isossa liikuntasalissa voidaan harrastaa mm. kori-, lento-, käsi-, jalka- ja sulkapalloa (5 kenttää) sekä salibandyä. Kunto- ja voimistelusalissa on hyvät kuntosalivälineet. Se soveltuu myös erinomaisesti musiikkiliikunnan, tanssin (peiliseinä) ja voimistelun harjoitteluun.

Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan liikuntahallin monipuoliset liikuntapaikat ovat välittömässä koulun läheisyydessä. Oulunkylän urheilupuisto on myös aktiivisessa käytössä. Lisäksi käymme erikoislajeissa tutustumassa Helsingin eri liikuntapaikkoihin.

Arviointi

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja erityistarpeet. Liikunnan opintojen arvosanat annetaan seuraavasti:

– pakolliset opintojaksot (1-2): numeroarvostelu (4-10)
– valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot (3-5): numeroarvostelu 4-10
– koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot (6-11): suoritusmerkintä S
– syventävä kurssi LI5 (Lops 2016): numeroarvostelu (4-10)
– soveltavat kurssit LI6 – LI11(Lops 2016): suoritusmerkintä S

 

Liikunnan opetus ja tavoitteet

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen.

Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.

Fyysisen toimintakyvyn osalta liikunnan opetuksen tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus.

Pakolliset liikunnan opinnot

Pakollisissa opinnoissa syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja – lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen. Pakolliset opinnot olisi hyvä suorittaa lukion 1. vuoden aikana.

Tavoitteena on, että opiskelija soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa (kuten sisällä, ulkona ja vedessä), osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia, yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.
Opintojakso sisältää mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti niin yksilö- kuin joukkuelajeja.

Tavoitteena on, että opiskelija arvioi fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus) sekä asettaa kehittämistavoitteita saadun tiedon pohjalta, osaa tehdä oman toimintakyvyn ja ympäristön kannalta perusteltuja valintoja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia, yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.
Opintojakso sisältää mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti niin yksilö- kuin joukkuelajeja.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Opintojaksojen tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa opintojaksojen sisällöt yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksot LI3 ja LI4 olisi hyvä suorittaa lukion 2. lukuvuoden aikana. Opintojakso LI5 suositellaan suoritettavaksi 3.vuosikurssilla.

Samoin vanhan Lops:n LI5 kurssi suositellaan suoritettavan
3. vuosikurssilla

Opintojaksossa syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Opintojakson tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta.
Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

Opintojaksossa syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, joka suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa

Opintojaksossa syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

LI6 Koulukohtainen valinnainen opintojakso I

Opintojaksoista 6.1 ja 6.2 voi valita vain toisen. Opintojakso olisi hyvä suorittaa lukion 1. lukuvuoden aikana

6.1. Maila- ja pallopelit I

Opintojakson tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa opintojakson sisällön.

6.2. Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain omaa I

Opintojakson tavoitteena on oman liikuntaharrastuksen vahvistaminen sekä taitojen syventäminen ja laajentaminen. Opintojakso sisältää pakollisiin opintojaksoihin kuuluvan liikunnan lisäksi ns. “uusia tuulia”.

LI7 Koulukohtainen valinnainen opintojakso II

Opintojaksoista 7.1 ja 7.2 voi valita vain toisen. Opintojakso olisi hyvä suorittaa lukion 2. lukuvuoden aikana.

7.1. Maila- ja pallopelit II

Opintojakson tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

7.2. Jotain uutta ja jotain tuttua II

Opintojakson tavoitteena on oman liikuntaharrastuksen vahvistaminen sekä taitojen syventäminen ja laajentaminen. Kurssi sisältää pakollisiin kursseihin kuuluvan liikunnan lisäksi ns. “uusia tuulia”.

LI8 Yhdessä liikkuen/ vanhat tanssit

Yhdessä liikkuen eli ns. vanhojen tanssien opintojaksossa opiskelijaa ohjataan omaksumaan hyvä ja monipuolinen tanssitaito. Opintojaksossa perehdytään eri aikakausien tansseihin, opitaaan tanssien historiaa ja niihin liittyviä tapoja ja pukeutumista.

Tanssit esitetään vanhemmille ja koululle. Yhteistyö lähialueen ala-asteen, Suursuon sairaalan ja sosiaalitoimen kanssa kuuluu kurssiin mahdollisuuksien mukaan. Opintojakso olisi hyvä suorittaa lukion
2. lukuvuoden aikana.

LI9 Harrasteliikunnan opintojakso I

Opintojakson tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Opintojakson voi suorittaa osallistumalla esim. kerhotoimintaan, toimitsija- tai tuomaritehtäviin tai oman taitavuusalueensa ohjaustehtäviin. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä oppilaan kanssa.

LI10 Harrasteliikunnan opintojakso II

Opintojakson tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Opintojakson voi suorittaa osallistumalla esim. opiskelijaurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, projektiliikuntaan ja toimitsija- sekä tuomaritehtäviin.

LI11 Harrasteliikunnan opintojakso III

Opintojakson tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Opintojakson sisältöön kuuluu esim. kuntosali opintojakso, oma urheiluharrastus seuratasolla ja osallistuminen seuratoimintaan. Kurssin voi suorittaa vasta pakollisten pakollisten opintojaksojen jälkeen. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Opiskelija laatii henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman opintojaksolle, joka toteutetaan itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijoiden kanssa.  Opintojakson aikana pidetään yhteispalavereja opettajan kanssa jakson suunnitelman ja tavoitteiden toteutumisesta.

LI12 Liikunnan diplomi

Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä.

Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan opintojaksoa, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomi opintojakso. Muiden opintojaksojen tulee olla joko pakollisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja

Sisältö

1. Liikuntakykyisyys: mitataan erillisillä testeillä, 2. Liikuntatiedot: esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla, 3. Erityisosaaminen: taidot arvioidaan opiskelijan antaman näytön perusteella hänen valitsemassaan lajissa, 4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä 5. Portfolio: opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan portfoliossa.