Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen.

Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.

Opetuksen tavoitteet

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään. Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja – tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus).

Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.

Arviointi

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja erityistarpeet. Liikunnan kurssien / opintojaksojen arvosanat annetaan seuraavasti:

● pakolliset kurssit / opintojaksot: numeroarvostelu (4-10)
● valinnaiset opintojaksot: suoritusmerkintä (S)
● syventävät kurssit: numeroarvostelu (4-10)
● soveltavat kurssit: suoritusmerkintä (S)

LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Tavoitteena on, että opiskelija soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa (kuten sisällä, ulkona ja vedessä), osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia, yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Opintojakso sisältää mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti niin yksilö- kuin joukkuelajeja.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija arvioi fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus) sekä asettaa kehittämistavoitteita saadun tiedon pohjalta, osaa tehdä oman toimintakyvyn ja ympäristön kannalta perusteltuja valintoja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia, yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.
Opintojakso sisältää mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti niin yksilö- kuin joukkuelajeja.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjoittaa ja soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja monipuolisesti ja uusin tavoin
• harjaantuu kehon hallinnassa
• tunnistaa tunteitaan, toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen sekä tukee
yhteisöllisyyttä toisia auttaen ja kannustaen
• yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen
aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt
• uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen
• liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen

Opintojakson arviointi
Arvioinnissa huomioidaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn jatkuva ja monipuolinen näyttö sekä henkilökohtainen tavoitteiden mukainen harjaantuminen. Opintojakso arvioidaan numerolla.

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• toimii yhdessä asetetun liikunnallisen tavoitteen saavuttamiseksi
• toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita
liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
• yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen
aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt
• yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit, luontoliikunta tai muut
projektiluonteiset kokonaisuudet.

Opintojakson arviointi
Arvioinnissa huomioidaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn jatkuva ja monipuolinen näyttö sekä henkilökohtainen tavoitteiden mukainen harjaantuminen. Opintojakso arvioidaan numerolla.

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• arvioi omaa jaksamistaan ja vireyttään sekä osaa tehdä perusteltuja liikunnallisia valintoja
toiminta- ja opiskelukyvyn lisäämiseksi
• ymmärtää, miten liikunnan avulla voidaan edistää jaksamista ja opiskeluvireyttä
• osallistuu toimintaan asiallisesti, aktiivisesti ja yhteisöllisyyttä edistäen.

Keskeiset sisällöt
• virkistystä lisäävät liikuntamuodot
• rentoutus ja kehonhuolto

Opintojakson arviointi
Arvioinnissa huomioidaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn jatkuva ja monipuolinen näyttö sekä henkilökohtainen tavoitteiden mukainen harjaantuminen. Opintojakso arvioidaan numerolla.

Koulukohtaiset soveltavat opintojaksot

Opintojakson tavoitteena on tarjota liikunnallisille ja aktiivisille opiskelijoille lisäliikuntaa.
LI6.1 Maila- ja pallopelit: Opintojakson tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta.
Opettaja tarkentaa
opintojakson sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.
LI6.2 “Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain omaa”: Opintojakson tavoitteena on oman liikuntaharrastuksen vahvistaminen sekä taitojen syventäminen ja laajentaminen. Opintojakso sisältää nimensä mukaisesti uutta, vanhaa ja jotain omaa. Opintojakson sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa.

Tavoitteet
• Opintojakson tavoitteena on tarjota liikunnallisille ja aktiivisille opiskelijoille lisäliikuntaa.
• LI7.1 Maila- ja pallopelit: Opintojakson tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.
• LI7.2 “Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain omaa “: Opintojakson tavoitteena on oman liikuntaharrastuksen vahvistaminen sekä taitojen syventäminen ja laajentaminen. Opintojakso sisältää nimensä mukaisesti uutta, vanhaa ja jotain omaa.

Keskeiset sisällöt
• LI7-opintojakso muodostuu jaksoista LI7.1 ja LI7.2, joista voi valita vain toisen.
• LI7.1: Maila- ja pallopelit
• LI7.2: Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain omaa
• Opintojakso olisi hyvä suorittaa lukion 2. opiskeluvuoden aikana.

Opintojakson arviointi
Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S)

Tavoitteet
• Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa omaksumaan hyvän ja henkilökohtaisen
tanssitaidon.
• Opiskelija oppii tanssin historiaa ja siihen liittyvää tapakulttuuria ja pukeutumista.
• Opiskelija luottaa itseensä tansseissa ja saa positiivisia kokemuksia sekä sosiaalisesti
että tanssillisesti.
• Lähialueen yhteistyö vahvistuu (ala-aste, eläkeläisten virikekeskus ja Suursuon sairaala).

Keskeiset sisällöt
• Opintojakso sisältää monipuolisesti eri aikakausien tansseja.

Opintojakson arviointi
Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Opintojakso suoritetaan osallistumalla monipuolisesti koulun järjestämiin liikuntatapahtumiin ja osoittamalla omaa harrastuneisuutta.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla monipuolisesti koulun järjestämiin liikuntatapahtumiin ja osoittamalla omaa harrastuneisuutta.

Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan opintojaksoa, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomi. Muiden opintojaksojen tulee olla joko pakollisia tai syventäviä.

Sisältö: 1. Liikuntakykyisyys: mitataan erillisillä testeillä, 2. Liikuntatiedot: esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla, 3. Erityisosaaminen: taidot arvioidaan opiskelijan antaman näytön perusteella hänen valitsemassaan lajissa, 4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä 5. Portfolio: opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan portfoliossa.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla monipuolisesti koulun järjestämiin liikuntatapahtumiin ja osoittamalla omaa harrastuneisuutta.