Lukion korotustentti

Lukion korotustentti järjestetään ke 15.11. klo 14.30 - 16.45.