Lukion korotustentti

Lukion korotustentti järjestetään ke 16.5.2018 klo 14.30 - 16.45.