LOPS 2021

Kaikissa A-oppimäärän vieraissa kielissä osallistumisoikeus ylioppilaskokeeseen edellyttää 12 opintopisteen (opintojaksot 1-6) suorittamista. Lyhyen kielen ylioppilaskokeeseen saa osallistumisoikeuden suorittamalla 6 opintopistettä (opintojaksot 1-3).

Ranska ja saksa

Ranskan ja saksan opintojaksojen opetus järjestetään yhteistyössä Oulunkylän yhteiskoulun lukion kanssa. Ilmoittautumiset lukion opinto-ohjaajan kautta. Jos valitsijoita on riittävästi, opintojakso järjestetään omassa koulussa.

Venäjä

A-venäjän opintojaksot suoritetaan itsenäisesti. Suorittamisen voi aloittaa 1. vuoden kevätlukukaudella. Tee ensin lukion opon kanssa opintosuunnitelma ja ota sen jälkeen yhteyttä opettaja Anne Lempiäiseen sähköpostitse anne.lempiainen@edu.hel.fi.

A-kieli LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Opiskelija laatii oman kieliprofiilinsa tai täydentää sitä. Hän hahmottaa monikielisyyden merkitystä ja huomaa kohdekielen yhteyden sukulaiskieliin. Opiskelija asettaa itselleen tavoitteita, kehittää opiskelustrategioitaan ja harjoittelee itse- ja vertaisarviointia. Hän vahvistaa kykyään toimia rakentavasti ryhmässä ja rohkaistuu käyttämään kieltä arkielämän keskustelutilanteissa.

Tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta erilaisten tekstien avulla. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamista opintojakson aiheista ja kehittää samalla omaa luovaa ilmaisukykyään sekä monilukutaitoaan.

Moduulin tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista kohdekielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa.

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

B3-kieli LOPS 2021

Valinnaiset opintojaksot

Opintojakson aikana tutustutaan uuden kielen maailmaan kielen ja kulttuurin kautta. Kehitetään omia kielenopiskelutaitoja ja hahmotetaan kohdekielen asemaa sekä maailmassa että niiden kielten joukossa, joita jo osataan. Opitaan muun muassa esittäytymään, kertomaan omasta perheestä ja omasta arjesta kohdekielellä.

Opintojakson aikana harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa. Jakso vahvistaa opiskelijan itseluottamusta kielenoppijana ja rohkaisee häntä käyttämään uutta kieltä.

Opintojakson aikana syvennetään taitoja kertoa kohdekielellä omasta arjesta, harrastuksista ja koulusta. Suullisen kielitaidon ohella ryhdytään harjoittelemaan lyhyiden viestien kirjoittamista nuorille tutuissa arjen tilanteissa.