Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia tukevaa osaamista. Terveysosaaminen koostuu terveyteen ja sairauteen liittyvistä tiedoista, toiminnallisista taidoista, itsetuntemuksesta, kriittisestä ajattelusta ja eettisestä vastuullisuudesta. Näitä terveysosaamisen eri osa-alueita harjaannutetaan kaikilla terveystiedon opintojaksoilla ja kursseilla.

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi terveystiedon lukion-opintoihin. Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin tai opintojaksoon, tulee kurssista olla hyväksytty numeroarvosana.

Muualla hankittuja terveystiedon opintoja ovat esimerkiksi Punaisen Ristin järjestämät ensiapukurssit (EA1 ja EA2) sekä netissä suoritettava hygieniapassi. Edellä mainituista kursseista annetaan kustakin 1 op ja ne arvioidaan suoritusmerkinnällä (=S).

LOPS 2021

Pakollinen opintojakso

 • Miten elintavat vaikuttavat voimavaroihin ja opiskelukykyyn?
 • Miten stressaavista tilanteista selvitään?
 • Mitkä tekijät suojaavat ja vahvistavat mielenterveyttä?
 • Miten seksuaalisuus toimii voimavarana?

Opintojaksossa perehdytään terveyteen voimavarana, terveyden edistämiseen ja terveyttä määrittäviin tekijöihin. Tavoitteena on syventää aiempaa ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle sekä muodostaa kokonaiskuva terveyden edellytyksistä. Tarkastelunäkökulmana on oman elämän, perheen ja lähiyhteisön terveyden edellytykset.

Keskeisiä aiheita opintojaksolla ovat terveyden kokonaisvaltaisuus, terveyttä edistävät elintavat sekä kehon ja mielen hyvinvointi terveyden voimavaroina. Hyvinvointia tarkastellaan esimerkiksi unen, levon, ravinnon, liikunnan ja stressin näkökulmista. Seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksia tarkastellaan ajankohtaisia esimerkkejä hyödyntäen.

Valinnaiset opintojaksot

 • Mitä on arkitieto ja tieteellinen tieto?
 • Millaisia ajatuksia terveydestä media luo ja välittää?
 • Miten ympäristö vaikuttaa terveyteemme?
 • Miten riippuvuudet kehittyvät?

Opintojaksolla tarkastellaan terveyttä erilaisten ympäristöjen, kuten mediaympäristön, fyysisen ympäristön ja psykososiaalisen ympäristön kautta.

Tavoitteena on lisätä tiedonhankinta-, arviointi- ja tulkintataitoja tutustumalla monitieteiseen terveystutkimukseen sekä arkitietoon ja terveysviestintään. Lisäksi opitaan ymmärtämään ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Keskeinen näkökulma opintojaksolla on kestävän kehityksen merkityksen tarkastelu terveyskontekstissa. Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat lisäksi mielihyvä ja riippuvuudet sekä niiden biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset mekanismit.

 • Miten käsitys terveydestä ja sairauksista on muuttunut historian kuluessa?
 • Miten teknologian kehitys on vaikuttanut terveyden edistämiseen?
 • Millaisia terveyshaasteita kohtaamme tulevaisuudessa?
 • Miten terveyteen liittyvää eriarvoisuutta voidaan vähentää?
 • Millaisia eettisiä ongelmia terveyteen ja sairauteen liittyy?

 

Opintojaksolla tarkastellaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn muutosta ja kehitystä historiasta nykypäivään. Keskeinen näkökulma on yhteiskunnallisten muutosten merkityksen ymmärtäminen osana väestön terveyttä. Lisäksi pohditaan erilaisia tulevaisuuden terveyshaasteita. Terveyserot sekä niiden syyt Suomessa ja globaalisti luovat käsitystä väestön terveydentilasta.

Keskeisinä sisältöinä ovat lisäksi tartuntataudit ja tarttumattomat taudit sekä näiden riskitekijät ja hoito. Opintojaksolla tutustutaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenteeseen sekä käyttämiseen.

Eettistä analysointia harjoitellaan pohtimalla erilaisia terveydenhuoltoon, terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuten aborttia, eutanasiaa ja elintapoihin liittyviä valintoja.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:

 • kertaa terveystiedon opintojaksojen keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä
 • tutustuu terveystiedon ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppeihin
 • saa harjoitusta ja varmuutta erityyppisten tehtävien ratkaisemiseen
 • valmistautuu henkisesti tulevaan koitokseen

Opintojakso on tarkoitettu terveystiedon ylioppilaskokeeseen osallistuville.

Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan lukion terveystiedon muiden opintojaksojen keskeisiä sisältöjä. Opintojakson aikana kerrataan valtakunnallisten moduulien sisällöt. Samalla harjoitellaan asioiden tarkastelua useista erilaisista näkökulmista ja hahmotetaan asioita laajempina kokonaisuuksina.

Ylioppilaskokeisiin valmistaudutaan harjoittelemalla vastaustekniikkaa sekä tutustumalla kokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Harjoitellaan vastauksien laatimista erilaisista tarkastelunäkökulmista käsin sekä tutustutaan hyvän vastauksen piirteisiin ja rakenteeseen. Opintojaksolla harjoitellaan myös terveystiedon sähköisessä ylioppilaskokeessa vaadittavien ohjelmistojen käyttöä.

 • Mitä ovat epidemiat, endemiat ja pandemiat?
 • Miksi monet tartuntataudit leviävät nopeammin kuin ennen?
 • Miten tartuntatautien leviämistä voidaan hillitä?

Opintojaksolla selvitetään, mitä ovat epidemiat, endemiat ja pandemiat ja millainen on ajankohtainen tautitilanne maapallolla. Opintojaksolla pohditaan, miksi monet tartuntataudit leviävät nopeammin kuin ennen ja miten tartuntatautien leviämistä voidaan hillitä. Lisäksi perehdytään globaalien terveyserojen syihin ja seurauksiin.

Keskeistä on oppia kuvaamaan ja arvioimaan ympäristön ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksia terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen. Opintojaksolla pohditaan tärkeimpien tartuntatautien (esim. influenssa, malaria, HIV) biologista taustaa ja leviämiseen vaikuttavia tekijöitä.

Opintojaksolla sovelletaan terveystiedossa, maantieteessä ja biologiassa opittuja asioita. Opintojakson voi suorittaa terveystiedon ja maantieteen ensimmäisten opintojaksojen jälkeen.

 • Miten toimia ensiapua vaativissa tilanteissa?
 • Millaisia rentoutumiskeinoja voi käyttää arkielämässä?
 • Mitä tietoa omasta terveydestä voidaan mitata älylaitteilla?
 • Miten lähiympäristö vaikuttaa terveyteen?

Opintojakson tavoitteena on soveltaa terveystiedon muiden opintojaksojen tietoa käytäntöön toiminnallisten työtapojen kautta.

Opintojakson painopisteenä ovat arjen ensiaputaitojen ja tapaturmien hoidon harjoitteleminen, mielenhyvinvoinnin ja rentoutumisen erilaisiin keinoihin tutustuminen, sekä liikunnan harjoittelumuotoihin tutustuminen. Opintojaksolla selvitetään ja pohditaan omia terveystottumuksia, mitataan omaa terveyttä sekä suunnitellaan ja pyritään toteuttamaan elintapamuutoksen kokeilu. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisiin lähiympäristön terveyteen vaikuttaviin tekijöihin esimerkiksi vierailujen kautta. Opintojaksolla tutustutaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon kolmannen sektorin toimijoihin ja tutustutaan alan työmahdollisuuksiin.

Opintojaksolle voi osallistua, kun on suorittanut terveystiedon kaksi ensimmäistä opintojaksoa.

Mikäli opiskelija osoittaa kiinnostusta terveystiedon opiskelua kohtaan ja hän on suorittanut vähintään opintojaksot TE01 ja TE02, hän voi tehdä itsenäisesti terveystietoon liittyvän projektityön. Projektityön aihe valitaan tapauskohtaisesti opiskelijan kiinnostuksen mukaan opettajan ohjauksessa. Projektin päätyttyä opiskelija laatii kirjallisen raportin, jossa tekstin, kuvien tai videoaineiston avulla kuvataan projektin vaiheet suunnittelusta päätösvaiheeseen. Raporttiin kuuluu osana myös itsearviointi.

Esimerkkejä teemoista, joita projektityö voi käsitellä:

Kohti terveempiä elämäntapoja: Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten terveyskäyttäytymiseen?  Miten terveellisesti itse elät? Miten terveyskäyttäytymistä selittävät mallit ja teoriat (esim. muutosvaihemalli) kuvaavat elämäntapamuutoksen vaiheita?

Minun elämäni: Oletko joutunut kokemaan vaikean elämäntilanteen, esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden, suuren surun tai muuton uuteen maahan ja kulttuuriin? Miten se on vaikuttanut fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen terveyteesi? Mistä olet ammentanut voimia kriisin läpikäymiseen ja miten se on muuttanut sinua ihmisenä?

Pistä hyvä kiertämään: Asuuko kotisi lähellä yksinäinen vanhus, jolle voisit tarjota apuasi? Käydä kaupassa tai pitää seuraa vai haluaisitko järjestää koulussamme terveyteen liittyvän tapahtuman?

Terveys ja tutkimus: Haluaisitko tehdä tutkimuksen ihmisten terveystottumuksista? Nukkuvatko koulumme lukiolaiset vähemmän kuin peruskoululaiset? Syövätkö pojat vähemmän kasviksia kuin tytöt?

Projektityö arvioidaan suoritusmerkinnällä. Ennen projektin aloittamista tulee asiasta ja aiheesta sopia opettajan kanssa. Projektin tekemiseen on hyvä varata minimissään neljä viikkoa ja työn arviointiin viikko. Projektityön laajuudesta riippuen opintojaksosta voi saada 1 tai 2 opintopistettä.

Muualla hankittuja opintoja voidaan myös hyväksilukea terveystiedon opinnoiksi. Esimerkkejä terveystiedon erikoisopinnoista ovat muun muassa Hygieniapassi ja Punaisen Ristin järjestämät ensiapukurssit (EA1 ja EA2). Edellä mainitut suoritukset arvioidaan suoritusmerkinnällä. Suorituksen laajuus on 1-2 opintopistettä suorituksesta riippuen.