LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Opintojakson aikana opiskelija laatii ja täydentää omaa kieliprofiiliaan. Hän muodostaa käsitystä omasta ruotsin kielen taidostaan, harjoittelee erilaisia työtapoja sekä asettaa tavoitteita omalle opiskelulleen. Opiskelija harjoittelee kertomaan omasta elämästään ruotsiksi ja rohkaistuu käyttämään ruotsin kieltä arjen suullisissa tilanteissa. Opiskelija hahmottaa ruotsin kielen asemaa Suomessa.

Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen. Hän harjoittelee tiedon hankkimista ruotsinkielisistä lähteistä  ja tutustuu suomenruotsalaisiin, ruotsalaisiin ja pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin.

Opiskelija harjoittelee tulkitsemaan erityyppisiä tekstejä, jotka käsittelevät erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia. Opiskelija harjoittelee muun muassa kirjallista mielipiteen ilmaisemista ja lyhyen ohjatun tekstin tuottamista.

Opintojakson aihepiirit liittyvät jatko-opiskeluun, työelämään ja  elinikäiseen oppimiseen. Opiskelija harjoittelee aihepiireihin liittyvän tiedon hankintaa ruotsinkielisistä lähteistä ja kehittää itsenäistyvän nuoren elämään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa tarvittavaa ruotsin kieltä. Opiskelija täydentää kieliprofiiliaan tulevaisuuden tarpeita varten.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojakso vahvistaa opiskelijan kykyä ymmärtää puhuttua ruotsia. Jakson aikana opiskelija harjoittelee puhumaan ruotsia rohkeasti erilaisissa aidon kaltaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija harjoittelee ruotsinkielisen suullisen esityksen valmistamista ja pitämistä sekä suorittaa Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen. Opintojakson aihepiirit liittyvät aiempien opintojaksojen aiheisiin. Tämä opintojakso kannattaa ottaa ohjelmaansa sen jälkeen, kun on suorittanut B-ruotsin pakolliset opintojaksot hyväksytysti.

Opintojaksossa tarkastellaan kestävää kehitystä ja sen mukaista elämäntapaa opiskelijan näkökulmasta sekä pohditaan sananvapautta ja sosiaalisen median eettistä ja vastuullista käyttöä. Jakson aikana opiskelija tulkitsee ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opintojakson aikana kerrataan, harjoitellaan ja vahvistetaan keskipitkän ruotsin ylioppilaskokeessa vaadittavia tietoja ja taitoja. Jakson aikana käydään läpi mm. kieliopin keskeisiä rakenteita, vahvistetaan sanastoa, harjoitellaan erilaisten kirjallisten viestien tuottamista sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä. Ruotsin abikertaus vahvistaa opiskelijan luottamusta kykyynsä saavuttaa omalla työskentelyllään realistisesti asetettuja tavoitteita.

Opintojakson hyväksytty suorittus edellyttää opiskelijalta säännöllistä osallistumista opetukseen, omaa aktiivista työskentelyä ja vaadittujen tehtävien tekemistä. Opiskelijan täytyy myös tehdä loppukokeen kaikki osat ja saada kokeesta hyväksytty numero.

RUB109 on valinnainen opintojakso, joka on tarkoitettu ensisijaisesti niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joiden peruskoulun ruotsin päättöarvosana on 5, 6 tai 7.

Opintojaksolla kerrataan keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Käytyään koko opintojakson ja suoritettuaan kokeen hyväksytysti opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän S. Opintojakson järjestämisestä päätetään tarpeen mukaan lukuvuosittain, ja samalla päätetään, järjestetäänkö se 1 vai 2 opintopisteen laajuisena.

Ruotsi, toinen kotimainen kieli, A- ja B-kielet

A-ruotsissa on kuusi kaikille yhteistä valtakunnallista kurssia (RUA1-6) sekä kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (RUA7-8). Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksien mukaan koulukohtaisen syventävän abikurssin (RUA9).

B-ruotsissa on viisi kaikille yhteistä valtakunnallista kurssia (RUB1-5) sekä kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (RUB6-7). RUB6 on puhutun kielen kurssi. Koulukohtainen syventävä kurssi RUB8 on abikurssi, jolla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksiin.

Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme ensimmäisen vuoden opiskelijoille myös koulukohtaisen soveltavan kurssin RUB9, jolla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja asioita.

Kurssien opiskelujärjestys

Sekä A- että B-ruotsin kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, koska uuden kurssin asiat rakentuvat edellisillä kursseilla opitun kieliaineksen varaan. B-ruotsissa on 5 pakollista kurssia, ja jos opiskelija on saanut kahdesta kurssista hylätyn arvosanan 4, hänen on vahvistettava kielitaitoaan suorittamalla hyväksytysti jompikumpi hylätyistä kursseista ennen siirtymistään seuraavalle kurssille. A-ruotsissa pakollisia kursseja on 6.

Itsenäinen suoritus

Pätevästä syystä opiskelija voi halutessaan suorittaa jonkun A- tai B-ruotsin pakollisista kursseista 2-5/6 itsenäisesti. Edellytyksenä on yleensä, että opiskelija on saanut edellisestä kurssista vähintään arvosanan 9. Ruotsin kurssin voi suorittaa itsenäisesti sellaisessa jaksossa, jossa kurssia opetetaan. Kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa jakson alkaessa.

Arviointi

Kurssien arviointiperiaatteet käydään läpi kunkin kurssin alussa. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssin aikana tehdyt tehtävät, kokeet sekä työskentely.