Musiikki 

Musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen. 

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin opinnoissa pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksolla kehitetään omaa musiikkisuhdetta ja tavoitellaan myönteistä suhtautumista musisointiin yhdessä toisten kanssa. Musiikin elementtejä ja merkityksiä käsitellään musisointitehtävien kautta. Opintojaksolla rohkaistaan monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun.

Opintojaksolla tutustutaan omaan ja muihin musiikkikulttuureihin musisoiden ja kuunnellen musiikkia. Omia musisointitaitoja kehitetään taiteellisen ilmaisun välineenä.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojaksolla opitaan tuntemaan itselle uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtämään musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Tarkastelemme eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Musiikillisia ilmaisu- ja työtapoja käytetään monipuolisesti. 

Opintojaksolla kehitetään luovaa osaamista musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa. Tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ryhmän kiinnostuksen mukaan. Opintojaksolla voidaan tutkia musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen sekä perehtyä tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä. Erilaiset opiskelijalähtöiset projektit ryhmän resurssit huomioiden ovat mahdollisia. Opintojaksolla voidaan vierailla kulttuurilaitoksissa tai -tapahtumissa.

Opintojaksolla tehdään itsenäinen musiikillinen kokonaisuus, joka voi olla esimerkiksi pieni konsertti, äänite, tutkielma tai kokonaan omaa musiikkia. Opintojaksolla annetaan opastusta aiheen valintaan ja projektin työstämiseen. Omassa projektissa voi yhdistää eri taiteiden aloja omien vahvuuksien ja mieltymysten mukaan. 

Opintojaksolla harjoitellaan äänenmuodostusta ja hengitystekniikkaa, mikä kehittää omaa äänenkäyttöä. Kuorolaulaminen lisää yhteisöllisyyden kokemista ja antaa esiintymiskokemusta. Kuorossa opetellaan laulamista moniäänisessä kokoonpanossa. Kuorossa voi myös kokeilla kuoronjohtamista.

Opintojaksolla harjoitellaan äänenmuodostusta ja hengitystekniikkaa, mikä kehittää omaa äänenkäyttöä. Kuorolaulaminen lisää yhteisöllisyyden kokemista ja antaa esiintymiskokemusta. Kuorossa opetellaan laulamista moniäänisessä kokoonpanossa. Kuorossa voi myös kokeilla kuoronjohtamista.

Orkesterissa kehitetään yhteissoittovalmiuksia osallistumalla orkesterin harjoituksiin sekä koulun juhliin ja muihin tilaisuuksiin. Orkesterikurssilla voidaan tehdä yhteistyötä kuorokurssin kanssa. Kurssilla on mahdollisuus harjoitella orkesterin johtamista.

Musiikin lukiodiplomin voi tehdä, kun on suorittanut musiikin opintojaksoa 8 opintopisteen verran. Musiikkiprojektin (MU05) suorittamista suositellaan. Musiikin lukiodiplomin tekeminen on näyttö omasta musiikin erityisosaamisesta ja harrastuneisuudesta.