Tervetuloa opiskelemaan kuvataidetta!

Kuvataiteen kurssit ja opintojaksot sopivat kaikille eikä niitä valitakseen tarvitse “osata piirtää” tai “olla taiteellinen”. Kursseilla painotetaan ajattelun kehittymistä ja opiskelijan oman äänen ja itselle sopivan työskentelytavan löytymistä. Pyrkimys on, että tehtävissä on valinnanvaraa ja että niitä voi lähestyä omien mielenkiinnon kohteiden näkökulmasta. Miltä kuulostaisi vaikkapa kooditaide perinteisten piirustuksen ja maalauksen rinnalla? Kuviksen osaamisesta voi olla hyötyä hyvinkin yllättävissä paikoissa ja tilanteissa tulevaisuudessa!

Valitset pakollisena yhteensä kolme opintojaksoa kuvataidetta ja musiikkia, eli KU01+KU02+MU01 tai KU01+MU01+MU02.
Opintojakson KU01 suorittamisen jälkeen voit osallistua vapaasti ja vapaassa järjestyksessä kaikille muille kuviksen opintojaksoille – myös silloin, jos et suorita KU02-opintojaksoa.

KU05 ja KU06 tarjotaan vuorovuosin. Opintojakso KU06 ei ole tarjolla lukuvuonna 2024-2025; KU05 on sen sijaan valittavissa.

Opintojaksot

Pakolliset opintojaksot

KU1 on kuvataiteen peruskurssi. Mikä on taidetta? Mitä tekemistä kuvataiteella on oman elämäni kanssa? Miten kuvia voi tulkita?

Opintojaksolla on tarkoitus oppia tarkastelemaan omaa kuvakulttuuria eli sitä, millaisessa kuvamaailmassa opiskelija itse elää ja millaisia kuvia hän itse tekee. Kuvilla rakennetaan identiteettiä, ilmennetään kulttuurista moninaisuutta, vaikutetaan ja välitetään kulttuuriperintöä; näitä kaikkia näkökulmia tutkitaan kurssin aikana. Selvitetään, mitä pidetään taiteena ja miten kuvia voi tulkita. Ihmetellään, miten erilaisia kuvataiteen muotoja on olemassa, ja huomataan, miten nykytaide kytkeytyy eri tieteenaloihin.

Tehtävissä käytetään monipuolisesti eri välineitä ja tekniikoita. Tehdään näyttelyvierailu esim. museoon tai galleriaan. Tutustutaan taidealan jatko-opintomahdollisuuksiin ja ennen kaikkea siihen, mitä hyötyä kuvataiteen opiskelusta on jokaiselle niin lukio-opinnoissa kuin lukion jälkeenkin.

KU02-opintojaksolla katsomme ympärillemme. Miten koen ympäristöni? Miten taideteos, esine tai rakennus voi ilmentää omaa aikakauttaan? Miten muotoillaan ja suunnitellaan?

Opintojaksolla tutustutaan niin muotoiluun, rakennettuun ympäristöön ja arkkitehtuuriin kuin luontoonkin taiteen näkökulmasta. Pohditaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä ja harjoitellaan erilaisia kuvatulkinnan keinoja. Tehtävissä on konkreettisia materiaalikokeiluja, mutta myös digitaalista työskentelyä. Opiskelijan on näin mahdollista etsiä ja valita omaa luontevaa tapaansa tehdä kuvataiteen tehtäviä.

Kurssilla tehdään näyttelyvierailu, arkkitehtuurikävely tai vastaava, joka päätetään opiskelijoiden kanssa yhdessä. Tutustutaan muotoilun ja arkkitehtuurin kentän jatko-opintomahdollisuuksiin mutta painotetaan vahvasti sitä, miten kurssin osaaminen voi hyödyttää lukio-opinnoissa ja jatkossa ketä tahansa.

Matematiikkalukion 1. vuoden opiskelijoille suunnattu opintojakso Kuvataide ja matematiikka yhdistää kuvataiteen pakollisen moduulin KU1 ja matematiikkalukiolaisille pakollisen opintojakson MAA15. Opintojaksolla käydään läpi molempien oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt mutta etsitään myös yhtymäkohtia ja rakennetaan siltoja oppiaineiden välille.

Mikä on taidetta? Mitä tekemistä kuvataiteella on oman elämäni kanssa? Miten kuvia voi tulkita? Kuvataiteen osuudessa on tarkoitus oppia tarkastelemaan omaa kuvakulttuuria eli sitä, millaisessa kuvamaailmassa opiskelija itse elää ja millaisia kuvia hän itse tekee. Eri näkökulmia erilaisiin kuviin tutkitaan kurssin aikana. Selvitetään, mitä pidetään taiteena ja miten kuvia voi tulkita. Ihmetellään, miten erilaisia kuvataiteen muotoja on olemassa, ja huomataan, miten nykytaide kytkeytyy eri tieteenaloihin. Tehtävissä käytetään monipuolisesti eri välineitä ja tekniikoita. Tehdään näyttelyvierailu esim. museoon tai galleriaan. Tutustutaan taidealan jatko-opintomahdollisuuksiin ja ennen kaikkea siihen, mitä hyötyä kuvataiteen opiskelusta on jokaiselle niin lukio-opinnoissa kuin lukion jälkeenkin.

Matematiikan osuus opintojaksoa pitää sisällään sekä luovaa ongelmanratkaisua että täsmällistä ajattelua. Opit erilaisia todistustekniikoita, tutustut matematiikan aloihin ja perehdyt yhteyksiin matematiikan, taiteen ja teknologian välillä. Erityistä huomioita kiinnitetään vaikeiden ongelmien ratkaisemisen taitoon: miten työstää ongelmaa, jonka ratkaiseminen vie tunnin, eikä alkuun tahdo päästä?

Lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomi on paljon kuvataiteen ja taideaineiden opintoja suorittaneen tilaisuus näyttää taitonsa ja harrastuneisuutensa ja saada tunnustusta. Kuvataiteen lukiodiplomin voi tehdä, kun on suorittanut 8 op kuvataiteen opintoja lukiossa. Lukiodiplomin kanssa rinnakkain suoritetaan Kuvataiteen projekti -opintojaksoa, ja opiskelija voi päättää opintojakson alussa, kumpaa opintojaksoa haluaa suorittaa ja millaisin tavoittein. Valmiista töistä voidaan järjestää näyttely.

Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Teoksen aihe valitaan vuosittain vaihtuvsita tehtävistä, ja se suunnitellaan ja toteutetaan ohjeiden mukaisesti. Portfolion visuaalinen ilme toteutetaan niin, että koko lukiodiplomi on yhtenäinen kokonaisuus.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukion aikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia.

Opintojakson keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan.

Valinnaiset opintojaksot

KU03-opintojaksolla syvennytään mediaan kuvataiteen näkökulmasta. Mitä ajankohtaista tapahtuu mediassa? Miten median vaikutus näkyy omissa kuvissani ja omassa toiminnassani? Millaista kuvastoa olemme tottuneet mediassa näkemään?

Kuvallinen media on läsnä lähes jokaisen päivittäisessä elämässä, ja kurssilla pohditaankin mediaa opiskelijoiden omista mediamaailmoista käsin. Harjoitellaan mediaesitysten ja niiden intertekstuaalisuuden tulkintaa ja pohditaan mediailmiöiden yhteiskunnallista merkitystä. Tehtävät ovat monipuolisia, mutta harjoitellaan erityisesti digitaalisten työkalujen käyttöä. Opintojaksolla tutustutaan media-alan jatko-opintomahdollisuuksiin ja selvitetään, millaista hyötyä kuvataiteen ja median osaamisesta olisi eri ammateissa. Ymmärrys visuaalisuuden merkityksestä mediassa kantaa ja tuo osaamista myös muiden aineiden lukiokursseille.

KU04-opintojaksolla pääosassa on taide: taiteen historia, nykyisyys ja taiteen tekeminen. Tavoitteena on laajentaa taiteen tuntemusta, pohtia yhä taiteen merkitystä ja tehtävää yhteiskunnassa ja tietenkin harjoitella omia kuvantekemisen taitoja.

Opintojakson tehtävissä on vaihtoehtoja, ja opiskelija voi kehittää omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan haluaminsa välinein. Taiteen historian ja eri kulttuurien tuntemuksen lisäksi tarkastellaan ajankohtaista taidetta ja nykytaiteen ilmiöitä. Opintojaksolla harjoitellaan taiteen tulkinnan keinoja, niin kuvallisia kuin sanallisiakin. Tehdään myös museo- tai näyttelyvierailu ja tutustutaan taidealaan ja taiteeseen liittyviin jatko-opintomahdollisuuksiin ja ammatteihin. Opiskelijan osaamisen kehittymistä, työskentelyä ja työskentelyn tuloksia tallennetaan portfolioon, joka on arvioinnin pohjana.

Huom! Tämä opintojakso tarjotaan seuraavan kerran lukuvuonna 2024-2025!

Kuvista ilman käsiä -opintojaksolla työskennellään digitaalisen taiteen, valokuvan, elokuvan, koodauksen ja muun aineettoman ja “kädettömän” kuvataiteen parissa. Lisätään aihepiiirin taiteen tuntemusta, käydään museossa tai galleriassa ja tutustutaan opiskelumahdollisuuksiin. Kokeillaan uutta ja nautitaan tekemisestä.

Opintojakson aiheet ja sisällöt voivat olla yhteisiä tai vaihdella opiskelijakohtaisesti. Pääset työskentelemään työpajatyyppisesti sinua kiinnostavien tehtävien parissa. Miltä kuulostaisi esimerkiksi videoteos, valokuvien tekeminen pimiössä, kooditaide tai digitaalinen maalaus? Opintojakson kokonaisuudesta muodostetaan portfolio tai vastaava, joka on arvioinnin pohjana. Opintojakson voi valita monta kertaa niin, että opintojakson laajuus kasvaa.

Kuvista käsin -opintojaksolla työskennellään perinteisten, kouriintuntuvien kuvataiteen välineiden ja tekniikoiden parissa: maalauksen, piirustuksen, kuvanveiston, keramiikan, rakentelun ja niin edelleen. Syvennetään edelleen taiteen tuntemusta, käydään museossa tai galleriassa ja tutustutaan kuvataiteen opiskelumahdollisuuksiin. Työskennellään pitkäjänteisesti ja nautitaan tekemisestä.

Opintojakson tehtävien aiheet ja sisällöt voivat olla yhteisiä tai vaihdella opiskelijakohtaisesti. Pääset työskentelemään työpajatyyppisesti sinua kiinnostavien tehtävien parissa. Ne voivat liittyä esimerkiksi ajankohtaisiin tyyleihin, teknisiin taitoihin kuten perspektiiviin tai vaikkapa värinkäyttöön maalauksessa. Opintojakson kokonaisuudesta muodostetaan portfolio tai vastaava, joka on arvioinnin pohjana. Opintojakson voi suorittaa monta kertaa niin, että opintojakson laajuus kasvaa.

Kuvataiteen projekti -opintojakson aikana opiskelija toteuttaa oman kuvataiteellisen projektinsa, joka voi olla esimerkiksi: 

  • toteutettu erikoistekniikalla tai -tekniikoilla
  • laaja tai pitkäkestoista työskentelyä vaativa teos
  • taideteko, performanssi tai monitaiteellinen teos
  • sarja kokeiluja tiettyyn aiheeseen tai näkökulmaan liittyen
  • kirjallinen tuotos tai mediaesitys. 

Opiskelija laatii itse projektin lisäksi projektisuunnitelman sekä portfolion. Opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittymistä, erilaisia työskentelyprosesseja ja työskentelyn tuloksia tallentava portfolio on arvioinnin pohjana.

Kuvataiteen projekti -opintojakso on rinnakkainen kuvataiteen lukiodiplomin kanssa. Jos olisit kiinnostunut suorittamaan jomman kumman, ota yhteyttä opettajaan!

  • Kuvataiteen itsenäinen projekti -opintojakson aikana opiskelija toteuttaa oman kuvataiteellisen projektinsa, joka voi olla esimerkiksi:
  • toteutettu erikoistekniikalla tai -tekniikoilla
  • taideteko, performanssi tai monitaiteellinen teos
  • kirjallinen tuotos tai mediaesitys, esimerkiksi kuvaessee
  • toisen oppiaineen opintojaksoon liittyvä kuvataiteellinen toteutus. 

Projektin laajuus on suhteessa opintojakson laajuuteen, ja sen voi suorittaa jonkin toisen opintojakson yhteydessä liittyen kyseisen opintojakson aihealueisiin. Suorituksesta sovitaan tällöin sekä kuvataideopettajan että opintojakson opettajan kanssa. Opiskelija laatii itse projektin lisäksi projektisuunnitelman sekä portfolion. Opiskelijan osaamisen kehittymistä, työskentelyprosessia ja työskentelyn tuloksia tallentava portfolio on arvioinnin pohjana.

Lontoon kieli- ja kulttuuriopinnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Kurssiin kuuluu 4-5 vuorokautta Lontoossa, ja matkan aikana tutustutaan Lontoon nähtävyyksiin ja museoihin sekä mahdollisesti vieraillaan esim. seuraamassa oikeudenistuntoa. Matkalla käydään myös jossain kohteessa Lontoon ulkopuolella, esim. Hampton Courtissa tai Oxfordissa. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse.

Yhdelle matkalle mahtuu enintään 26 opiskelijaa. Jotta opintojakso järjestetään, tulee ilmoittautuneita opiskelijoita olla vähintään 18. Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset matkan aikana sekä tekevät matkapäiväkirjan tms. ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat saavat opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Kuvataiteen osalta Lontoossa havainnoidaan kohteen arkkitehtuuria, taidetta ja kulttuuriperintöä piirtäen, maalaten ja/tai valokuvaten. Aiheet riippuvat siitä, missä kohteissa matkalla vieraillaan, mutta myös siitä, mitä opiskelija haluaa kuvallisesti tallentaa. Luonnokset ja havainnot tehdään luonnoskirjaan, joka voi olla myös digitaalinen.

Kuvataiteen, filosofian ja historian moduuleja yhdistää kulttuurin, kulttuuriperinnön ja yhteiskunnan suhteen tarkastelu. Opintojaksolla valitaan joitain yhteisiä teemoja, teoksia, aiheita, joita käydään läpi kunkin aineen tunneilla. Opintojaksoon sisältyy mahdollisuuksien mukaan yhteinen vierailu (tapahtuma, näyttely tms.), jota käsitellään kunkin opintojakson tavoitteiden näkökulmasta.

Miten kamera toimii? Miten valokuvia otettiin ennen kuin digikamerat keksittiin? Miten mikroskooppi toimii, entä elektronimikroskooppi? Mihin eri tarkoituksiin valokuvia voidaan käyttää tieteessä ja taiteessa?

Tiede ja taide valokuvassa -opintojakson tarkoituksena on laajentaa opiskelijan käsitystä monitieteisyydestä ja taiteiden ja luonnontieteiden ulottuvuuksista. Käsitystä rakennetaan käytännön työskentelyn ja kokeilujen kautta.