LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksolla tutustutaan filosofian luonteeseen käsitteellisen ajattelun, johdonmukaisen argumentaation sekä joidenkin filosofisten kysymysten näkökulmasta. Filosofian eri osa-alueiden kysymyksiä tarkastellaan sekä historiallisten esimerkkien että kuuluisien ajatuskokeiden kautta.

Opintojaksolla perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Jaksolla tarkastellaan moraalisten ratkaisujen taustalla olevia eettisiä perusmalleja liittyen muun muassa oikeudenmukaisuuden, velvollisuuden, hyödyn ja hyvän elämän käsitteisiin – ja edelleen näiden eettisten mallien pohjalta syntyvää moraalista toimintaa yksilön, yhteiskunnan, eläinten ja luonnon näkökulmasta.

Opintojaksolla harjoitellaan filosofista esseekirjoitusta, niin omaa elämänfilosofiaa käsittelevän esseen kuin esseemäisen koevastauksenkin muodossa.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Valinnaiset opintojaksot

Yhteiskuntafilosofian opintojakso pureutuu yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisten suhteiden kysymyksiin. Erityisesti painottuvat oikeuksia, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta koskevat filosofian näkökannat sekä kysymykset vallasta.

Opintojaksolla tutustutaan erilaisten aatteiden ja yhteiskunnallisten ihanteiden filosofiseen taustaan. Jaksolla harjoitellaan yhteiskuntafilosofista argumentaatiota niin suullisesti kuin kirjoittamallakin, yksilötöinä ja ryhmissä.

Opintojaksolla kirjoittamista arvioidaan lähtökohtaisesti ylioppilaskirjoitusten kriteerien kaltaisesti ja sen suorittaminen on erittäin suositeltavaa ylioppilaskirjoituksiin osallistuville.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla syvennytään erilaisiin totuutta ja tietoa käsitteleviin filosofisiin näkökulmiin ja tieteen filosofiaan.

Opintojakso keskittyy merkittävimpiin teoreettisen filosofian osa-alueisiin: metafysiikkaan, ontologiaan ja tieto-oppiin. Erilaisten totuus- ja tietokäsitysten kautta tutustutaan tieteellisen tiedon luonteeseen ja muihin tieteenfilosofian peruskysymyksiin.

Opintojakson suorittaminen on erittäin suositeltavaa ylioppilaskirjoituksiin osallistuville opiskelijoille, sillä se kattaa merkittävän osan lukiossa opiskeltavasta teoreettisesta filosofiasta. Opintojaksolla harjoitellaan filosofisen tekstin tuottamista ja filosofisen esseevastauksen kirjoittamista.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opiskelija perehtyy johonkin filosofian suuntaukseen, ajattelijaan tai kysymykseen aiempia opintojaksoja tarkemmin. Suoritustapa voi olla kirjallinen tutkielma tai muille opiskelijoille osana opintojaksoa esitettävä esitelmä. Jälkimmäisessä tapauksessa suoritus toteutetaan osana jotakin
filosofian opintojaksoa FI02, FI03, FI04 tai EKA.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Opiskelija harjoittelee filosofista esseekirjoittamista ensisijaisesti vanhoja
ylioppilaskirjoitustehtäviä tekemällä. Suositellaan erityisesti ylioppilaskirjoituksiin osallistuville opiskelijoille. Mahdollisuus suorittaa yhdessä suomen kielen kirjoituskurssin kanssa.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Opintojaksolla perehdytään ympäristöfilosofian eri suuntauksiin ja ympäristöliikkeen filosofisiin perusteisiin. Voidaan yhdistää temaattisten opintojen kansalaisvaikuttamis-opintojaksoon tai filosofisen kirjoittamisen soveltavaan opintojaksoon (kirjoittamalla tutkielma vapaavalintaisesta ympäristöfilosofian suuntauksesta, aikakaudesta tai ajattelijasta).

Tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa erilaisten luontokäsitysten ja -suhteiden eroja ja niiden vaikutuksia ihmisen toiminnalle
  • tunnistaa ja osaa nimetä erilaisia luontoa ja eläimiä koskevia arvottavia näkökantoja
  • tunnistaa nykyajan ympäristöongelmia ja ymmärtää niiden keskinäisiä eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tunnistaa erilaisten filosofisten käsitysten vaikutuksen ympäristöongelmien ratkaisuehdotuksiin ja osaa vertailla niiden yhteiskunnallisia ja eettisiä eroavaisuuksia

Sisältö:

  • länsimaisen luontosuhteen historiaa ja suuntaviivoja: antroposentrismi, mystisismi, mekanismi
  • eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä, eläinoikeusetiikka
  • ympäristöliikkeen suuntauksia  ja filosofisia taustoja: klassinen luonnonsuojelu ja alkuperäisen luonnon säästäminen jälkipolville, kasvun rajat ja liikakansoitus, kulutuskritiikki ja yksilön valinnat, eläinoikeusliike ja veganismi, yhteiskuntaekologia vs. syväekologia, ekoanarkismi, ekofeminismi, kansalaistottelemattomuus ja laiton suora toiminta, alkuperäiskansat luonnon puolustajina

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.