Englanti, A-kieli

A-englannissa on 12 valtakunnallista pakollista opintopistettä (ENA01-06), ja 4 valinnaista opintopistettä (ENA07-08). Näiden lisäksi koulussamme tarjotaan vuodesta riippuen englannin koulukohtaista opintoja 2-6 opintopistettä (ENA09, ENA10 ja ENA11).
Englannin opinnot on suotavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti seuraavasti: 1. vuonna ENA01-ENA03, 2. vuonna  ENA04-ENA06 ja 3. vuonna ENA07-ENA09.

Valinnainen opintojakso ENA07 ja valinnainen opintojakso ENA09 valmistavat englannin ylioppilaskokeeseen. 
Niillä harjoitellaan eri tehtävätyyppejä ja käytänteitä ja perehdytään vaativiin teksteihin monilta eri elämänaloilta. Ylioppilaskirjoitusten A-englannin koe perustuu kaikkiin 16 valtakunnalliseen opintopisteen opintojaksoihin. Yleensä hyvä menestyminen kirjoituksissa edellyttää kaikkien tarjottavien opintojen suorittamista! Valinnaisia englannin opintoja ei voi koulussamme suorittaa itsenäisesti.

Englannin opintojen itsenäinen suorittaminen

Pakollisissa englannin opinnoissaan kiitettävästi menestyneen (= arvosana 9 tai 10) opiskelijan on mahdollista suorittaa englantia itsenäisesti yksi opintojakso kerrallaan – perättäisiä opintoja ei siis voi suorittaa itsenäisesti. Kunkin englannin opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain sellaisessa periodissa, jossa se tarjotaan opintotarjottimessa. Opintojen itsenäisestä suorittamisesta, aikataulusta ja tehtävistä sovitaan jakson alussa englannin opettajan kanssa, joka ohjaa itsenäisen opintosuorituksen.

Arviointi A-englannissa

Englannin opintojen arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen näyttöön, jota on esimerkiksi tuntityöskentely, sanakokeet, esitykset, ryhmätyöt ja palautettavat kurssityöt (Tasks). Arvioitaviin töihin sisältyy sekä kirjallista että suullista tuottamista. Opettajan suorittaman arvioinnin lisäksi opiskelija itse arvioi omaa oppimistaan ja työskentelyään ja opiskelijat arvioivat toistensa työskentelyn tuloksia. Opintojakson lopuksi on yleensä loppukoe, jonka painoarvo arvioinnissa ei kuitenkaan yleensä voi olla yli 50 %. Kunkin opintojakson tarkemmat arviointikriteerit selvitetään erikseen sen alkaessa.
Lukion englannin arviointiasteikko on pääsääntöisesti 50% arviointi, jossa 50% koesuorituksen maksimipisteistä tuottaa arvosanan 5.

LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan käsitystä omasta vieraiden kielten osaamisestaan ja laaditaan/täydennetään kieliprofiilia. Asetetaan tavoitteita omalle kielten opiskelulle. Harjoitellaan tutustumista englanniksi, ja muita arkisia kielenkäyttötilanteita. Tutustutaan erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin. Tarkastellaan englannin kielen asemaa maailmassa. Aihepiireinä mm. kansainvälisyys, kansainväliset suhteet, erilaiset mediat ja viestintätyylit ja englannin erilaiset variantit. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksolla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Opinnoissa tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksossa kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksossa syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjoitellaan ilmaisemaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksossa syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojaksolla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Opintojakson aikana analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Opintojaksolla jatketaan oppimäärän pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Opintojaksolla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista, esim. puhe ja väittely. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Loppukoe on pareittain tehtävä suullinen koe, jossa käytetään OPH:n koepankin materiaaleja.

Opintojakso sisältää kirjoitelmien hiomista, sanaston laajentamista, eri tekstityyppien ymmärtämisen harjoittelua, yo-kokeessa vastaan tulevien erilaisten rakennetehtävien harjoittelua, runsaasti kuullunymmärtämistä sekä kattavan kielioppikertauksen. Opintojakso on tarkoitettu kertauspaketiksi kaiken tasoisille opiskelijoille tukemaan heidän valmistautumistaan pitkän englannin ylioppilaskokeeseen. On huomattava, että saadakseen opintosuoritusmerkinnän koulukohtaisesta syventävästä opintojaksosta opiskelijan on saatava hyväksytty arvosana. Opintojakson loppukoe on yleensä normaalia koetta pidempi preliminäärikoe.

Opintojakso ENA10 on tarkoitettu opiskelijoille jotka kaipaavat englannin perusrakenteiden vahvistamista. Tuntien aikana kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja vahvistetaan perussanaston hallitsemista. Opintojaksoa suositellaan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille joilla on vaikeuksia lukion ensimmäisillä englannin opintojaksoilla. Mikäli tilaa on, muutkin kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat osallistua tälle opintojaksolle. Käytyään koko opintojakson opiskelija saa siitä suoritusmerkinnän. ENA10-opintojakson järjestämisestä koulu päättää vuosittain.

Lontoon kieli- ja kulttuuriopintojakso järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Kurssiin kuuluu 3-4 vuorokautta Lontoossa, ja matkan aikana tutustutaan Lontoon nähtävyyksiin ja museoihin sekä mahdollisesti vieraillaan esim. seuraamassa oikeudenistuntoa. Matkalla käydään myös jossain kohteessa Lontoon ulkopuolella, esim. Hampton Courtissa tai Oxfordissa. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse.

Yhdelle opintojaksolle mahtuu enintään 26 opiskelijaa. Jotta kurssi järjestetään, tulee ilmoittautuneita opiskelijoita olla vähintään 18. Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset matkan aikana sekä tekevät matkapäiväkirjan tms. ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat saavat opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Lontoon kieli- ja kulttuuriopinnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Kurssiin kuuluu 3-4 vuorokautta Lontoossa, ja matkan aikana tutustutaan Lontoon nähtävyyksiin ja museoihin sekä mahdollisesti vieraillaan esim. seuraamassa oikeudenistuntoa. Matkalla käydään myös jossain kohteessa Lontoon ulkopuolella, esim. Hampton Courtissa tai Oxfordissa. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse.

Yhdelle matkalle mahtuu enintään 26 opiskelijaa. Jotta opintojakso järjestetään, tulee ilmoittautuneita opiskelijoita olla vähintään 18. Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset matkan aikana sekä tekevät matkapäiväkirjan tms. ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat saavat opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Kuvataiteen osalta Lontoossa havainnoidaan kohteen arkkitehtuuria, taidetta ja kulttuuriperintöä piirtäen, maalaten ja/tai valokuvaten. Aiheet riippuvat siitä, missä kohteissa matkalla vieraillaan, mutta myös siitä, mitä opiskelija haluaa kuvallisesti tallentaa. Luonnokset ja havainnot tehdään luonnoskirjaan, joka voi olla myös digitaalinen.