1. vuosikurssi 2021-2022 (LOPS 2021)

Ranska ja saksa

Ranskan ja saksan opintojaksojen opetus järjestetään yhteistyössä Oulunkylän yhteiskoulun lukion kanssa. Ilmoittautumiset opinto-ohjaajan kautta. Jos valitsijoita on riittävästi, opintojakso järjestetään omassa koulussa.

Venäjä

A-venäjän opintojaksot suoritetaan itsenäisesti. Suorittamisen voi aloittaa 1. vuoden kevätlukukaudella. Ota yhteyttä opettaja Anne Lempiäiseen Wilmassa tai sähköpostitse (anne.lempiainen@mayk.fi).

A-kieli eli alkava kieli
1. vuosikurssi 2021-2022 (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Opiskelija laatii oman kieliprofiilinsa tai täydentää sitä. Hän hahmottaa monikielisyyden merkitystä ja huomaa kohdekielen yhteyden sukulaiskieliin. Opiskelija asettaa itselleen tavoitteita, kehittää opiskelustrategioitaan ja harjoittelee itse- ja vertaisarviointia. Hän vahvistaa kykyään toimia rakentavasti ryhmässä ja rohkaistuu käyttämään kieltä arkielämän keskustelutilanteissa.

Tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta erilaisten tekstien avulla. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamista opintojakson aiheista ja kehittää samalla omaa luovaa ilmaisukykyään sekä monilukutaitoaan.

B3-kieli eli alkava kieli
1. vuosikurssi 2021-2022 (LOPS 2021)

Valinnaiset opintojaksot

Opintojakson aikana tutustutaan uuden kielen maailmaan kielen ja kulttuurin kautta. Kehitetään omia kielenopiskelutaitoja ja hahmotetaan kohdekielen asemaa sekä maailmassa että niiden kielten joukossa, joita jo osataan. Opitaan muun muassa esittäytymään, kertomaan omasta perheestä ja omasta arjesta kohdekielellä.

Opintojakson aikana harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa. Jakso vahvistaa opiskelijan itseluottamusta kielenoppijana ja rohkaisee häntä käyttämään uutta kieltä.

Opintojakson aikana syvennetään taitoja kertoa kohdekielellä omasta arjesta, harrastuksista ja koulusta. Suullisen kielitaidon ohella ryhdytään harjoittelemaan lyhyiden viestien kirjoittamista nuorille tutuissa arjen tilanteissa.