Evankelis-luterilainen uskonto

Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksolla tarkastellaan uskonnollisia ja ei-uskonnollisia katsomuksia monimuotoisina ilmiöinä sekä tutustutaan Lähi-idän uskontojen kulttuuritaustaan sekä niiden keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Keskeisiä teemoja ovat uskonto -käsitteen ja siihen liittyvien piirteiden ymmärtäminen, uskontojen tutkiminen, pyhien kirjojen synty ja asema, nykyajan uskonnollisuus, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus. Opintojaksoon sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailuja juutalaisten, kristittyjen ja muslimeiden pyhäkköihin tai yliopiston uskontoa tutkiviin laitoksiin.

Opintojakson aikana tutustutaan kristinuskon syntyyn, kehitykseen, historiaan, oppiin, merkitykseen ja erityispiirteisiin kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon eri suuntauksiin ja monimuotoisuuteen. Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja sekä eri kristillisten kirkkokuntien välistä yhteistyötä.

Syventävät kurssit

Perehdytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin: hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhiläisyys, kungfutselaisuus, taolaisuus ja shintolaisuus – ja näiden uskontojen kulttuurisiin vaikutuksiin sekä Aasiassa että länsimaissa.Tutustutaan myös luonnonuskontojen, muun muassa vodoun, sekä uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin ja vaikutuksiin. Tutkitaan uskontojen antamia vastauksia ihmisen peruskysymyksiin elämästä ja kuolemasta, hyvästä ja pahasta.

Kurssiin voidaan liittää vierailukäyntejä kurssin alaan kuuluvissa uskonnollisissa yhteisöissä.

Kurssin arviointina on numeroarvosana, joka  perustuu kurssikokeeseen, kurssin kuuluvien tehtävien suorittamiseen ja tuntiaktiivisuuteen.

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, mutta tällöin kurssimerkinnän saa vain hyväksytysti suoritetusta kurssista.

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuoro-vaikutukseen menneisyydessä ja etenkin nyky-Suomessa uskonnollisten yhteisöjen toimiessa niin sanottuina kolmannen sektorin vaikuttajina, joilla on laajalti merkitystä yksilöiden ja perheiden elämässä, tapakulttuurissa, julkisessa ja yhteisöllisessä elämässä. Aiheisiin kuuluu myös ajankohtainen keskustelu uskonnonvapaudesta ja uskonnollisten yhteisöjen välinen dialogi.

Osana kurssia voidaan erikseen sovitusti toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan.

Kurssin arviointina on numeroarvosana, joka perustuu kurssikokeeseen, kurssin kuuluvien tehtävien suorittamiseen ja tuntiaktiivisuuteen.

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, mutta tällöin kurssimerkinnän saa vain hyväksytysti suoritetusta kurssista.

Kurssilla perehdytään siihen miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon keskeisiä oppeja. Tutkitaan uskonnon ilmenemistä arkkitehtuurissa, kuvataiteissa, symboliikassa, kirjallisuudessa ja musiikissa. Kurssi käsittelee myös muinaissuomalaista uskontoa, kristinuskon vaikutusta suomalaisessa kulttuuriperinteessä ja populaarikulttuurissa. Kurssiin voidaan liittää vierailukäyntejä muun muassa uskonnollisen symboliikan ja taiteen tutkimiseksi.

Kurssin arviointina on numeroarvosana, joka perustuu kurssikokeeseen, kurssin kuuluvien tehtävien suorittamiseen ja tuntiaktiivisuuteen. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, mutta tällöin kurssimerkinnän saa vain hyväksytysti suoritetusta kurssista.

Kurssilla perehdytään uskonnon ja median välisiin suhteisiin. Tutkitaan ajankohtaisia uskontoa koskevia teemoja mediassa, analysoidaan median tapaa käsitellä uskonnollisia aiheita, tutkitaan uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttöä ja median vaikutusta uskontoilmiöihin, kuten uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen ja uskontokrititiikki. Tutkitaan myös uskonnollista mediaa. Osana kurssia opiskelija tuottaa itse mediasisällön tai laatii media-analyysin.

Kurssin arviointina on numeroarvosana, joka perustuu kurssin kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, mutta tällöin kurssimerkinnän saa vain hyväksytysti suoritetusta kurssista.

Soveltavat kurssit

Kurssin voi suorittaa osallistumalla aktiivisesti johonkin seurakunnan työmuotoon esim. isoskoulutukseen ja rippikoulun ohjaamiseen tai muuhun pitkäkestoiseen vapaaehtoistoimintaan ja esittämällä seurakunnan antaman todistuksen.

Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän S.

Kurssilla perehdytään johonkin Raamatun aihepiiriin itsenäisen Raamattu-työskentelyn ja/tai seminaarityyppisen opiskelun avulla. Kurssi voidaan suorittaa esim. Oulunkylän seurakunnan järjestämän retriitti-seminaarin yhteydessä, jonka seurakunta järjestää opiskelijoille erikseen sovittavana ajankohtana, tai jonkun muun seurakunnan vastaavanlaiseen toimintaan liittyen.

Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän S.

Ortodoksinen uskonto

Opintojaksot UO01 ja UO02 ovat pakollisia ja niitä tarjotaan valittavaksi vuorovuosittain. Lukuvuonna 22-23 tarjotaan UO01. Syventäviä opintojaksoja/kursseja voi suorittaa itsenäisesti.

Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksolla tutustutaan uskontoon yleisinhimillisenä ilmiönä sekä juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskon syntyyn, leviämiseen ja jakaantumiseen ja näiden kolmen uskonnon yhteisiin juuriin ja kohtaamisiin historiassa ja nykyajassa.

Opintojaksossa perehdytään ortodoksisen perinteen historialliseen kehitykseen ja monimuotoisuuteen maailmassa sekä ortodoksisen kirkon ja muiden kristillisten perinteiden eettiseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Tutustutaan kristittyjen yhteistyöhön ja uskontojen väliseen vuoropuheluun ja pohditaan ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojaksossa perehdytään hindulaisuuden, buddhalaisuuden, Kiinan ja Japanin uskontojen sekä joidenkin luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

Opintojakson aikana perehdytään suomalaiseen uskonnollisuuteen ennen kristinuskoa ja sen jälkeen, ja sen merkitykseen yhteiskunnan ja kulttuurin muokkaajana. Tutustutaan ortodoksisen kirkon menneisyyteen ja nykyisyyteen Suomessa.

Opintojaksossa tutustutaan uskontojen ja taiteen vuorovaikutukseen ja ortodoksisen taiteen eri muotoihin: kirkkomusiikkiin, ikonitaiteeseen, arkkitehtuuriin ja hymnografiaan.

Opntojakson aikana tutustutaan siihen miten uskonnot käyttävät mediaa ja miten uskontoja käsitellään mediassa sekä uskonnon tutkimukseen ja menetelmiin.

Syksyllä 2020 ja sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt
 • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa
 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
 • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä
 • kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin
 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

 • suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio
 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
 • uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
 • uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
 • ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina
 • uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa
 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu taidemuotoihin uskonnon ilmentäjänä
 • tunnistaa ja tietää ortodoksisen taiteen erityispiirteet
 • perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä
 • tunnistaa eri uskontojen opin ilmenemismuotoja taiteessa
 • ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron
 • tunnistaa uskonnon vaikutuksen nyky- ja populaaritaiteeseen.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot
 • sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero
 • ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide
 • uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • perehtyy mediakuvaan ortodoksisuudesta ja eri uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti
 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 • uskontojen mediajulkisuus
 • ortodoksisen kirkon mediamaailma
 • median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

Islamin uskonto

Opintojaksot UI01 ja UI02 ovat pakollisia opintojaksoja. Ne tarjotaan Maunulan yhteiskoulussa vuorovuosittain ja ovat tarjolla vain kerran lukuvuoden aikana, yleensä heti ensimmäisessä periodissa. Opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ei ole väliä. Lukuvuonna 22-23 on tarjolla UI02.  

Opintojaksot UI03 – UI06 ovat syventäviä opintojaksoja. Niitä voi halutessaan valita. Opintojaksojen suoritusmahdollisuus neuvotellaan aina erikseen tilanteen mukaan.  

Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Kurssilla tarkastellaan uskonnollisia ja ei-uskonnollisia katsomuksia monimuotoisina ilmiöinä sekä tutustutaan Lähi-idän uskontojen kulttuuritaustaan sekä niiden keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Keskeisiä teemoja ovat uskontojen tutkiminen, pyhien kirjojen synty ja asema, nykyajan uskonnollisuus, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailuja juutalaisten, kristittyjen ja muslimeiden pyhäkköihin.

Kurssilla tutustutaan islamin merkitykseen ja erityispiirteisiin kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Kurssilla tutustutaan islamin eri suuntauksiin ja monimuotoisuuteen. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia islamiin liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja. Kurssilla käydään läpi uskontodialogin merkitystä rauhan rakentamisessa. Kurssilla perehdytään myös ihmisoikeusetiikkaan ja uskonnonvapauteen eri yhteiskunnissa.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojaksolla perehdytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin ja tarkastellaan niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia yksilö- ja yhteisötasoilla sekä synnyinalueillaan että myös länsimaissa. Tutkitaan islamin suhdetta näihin uskontoihin. Tarkastellaan luonnonuskontojen sekä uusien uskonnollisten liikkeiden piirteitä, taustaa ja levinneisyyttä. 

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen Suomessa sekä eri uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Erityisesti tarkastellaan kristinuskon vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan eri aikoina sekä muinaissuomalaisten uskontoperinteiden vaikutusta suomalaiseen kulttuuriperintöön. Tarkastellaan Suomen historian ja kristinuskon suhdetta ja vaikutusta suhteessa vähemmistöihin, erityisesti muslimeihin. Tarkastellaan Suomen uskontotilannetta, suomalaisten uskonnollisuutta ja sekularisaatiota. Pohditaan lainsäädännöllisiä kysymyksiä liittyen uskonnon- ja katsomuksenvapauteen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään 

Opintojaksolla tarkastellaan uskontojen ja taiteen vuorovaikutusta. Keskitytään islamilaiseen taiteeseen ja islamin keskeisten piirteiden ja oppien kuvaamiseen taiteen kautta. Tarkastellaan islamilaista arkkitehtuuria erityispiirteineen. Pohditaan islamin sisäistä monimuotoisuutta eri taiteen aloilla. 

 

Opintojaksolla tutustutaan uskonnon tutkimuksen ajankohtaisiin näkökulmiin ja menetelmiin eri tieteenaloilla. Tarkastellaan islamilaista mediaa ja median käyttöä uskonnoissa, mm. kieltä ja kuvastoa. Pohditaan uskontoilmiön käsittelyä mediassa: uskontoihin liittyviä asenteita ja mielikuvia, uskontojen roolia konflikteissa ja rauhan rakentamisessa, uskontoja ja ympäristökysymyksiä, uskontoja ja eettisiä kysymyksiä sekä uskontokritiikkiä. Mahdollisuuksien mukaan osana opintojaksoa voidaan toteuttaa uskontoon liittyvä mediasisältö, media-analyysi tai pienimuotoinen uskontoon liittyvä tutkimus.