Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Valinnaiset opintojaksot

Miten kamera toimii? Miten valokuvia otettiin ennen kuin digikamerat keksittiin? Miten mikroskooppi toimii, entä elektronimikroskooppi? Mihin eri tarkoituksiin valokuvia voidaan käyttää tieteessä ja taiteessa? Tiede ja taide valokuvassa -opintojakson tarkoituksena on laajentaa opiskelijan käsitystä monitieteisyydestä ja taiteiden ja luonnontieteiden ulottuvuuksista. Käsitystä rakennetaan käytännön työskentelyn ja kokeilujen kautta.

Median maailma uudistuu alati, ja media on läsnä jokapäiväisessä elämässä monin eri tavoin. Media on esillä monissa eri oppiaineissa, ja median maailma -opintojakson tavoitteena onkin hahmottaa kokonaisuutta.

Opintojakson aikana pohditaan, mitä media on ja tutustutaan median eri lajeihin, niin perinteisiin kuin moderneihinkin. Painettu media, elokuvat, sosiaalinen media, omaehtoiset mediakulttuurit: opiskelijoiden oma median käyttö on tärkeässä roolissa, kun kurssin aiheita valitaan yhteistyössä. Opintojaksoon sisältyy vierailu, vierailija tai useampi. 

Haluatko osallistua koulun tapahtumien ja juhlien järjestämiseen? Meillä on tilaa niin ääni- ja valotekniikasta kiinnostuneille, koristelijoille ja visuaalisille suunnittelijoille, esiintyjille, tuottajille, järjestäjille kuin uteliaille puuhailijoillekin. Tule mukaan, sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta!

Kurssi suoritetaan useamman kuin yhden lukukauden aikana. Opiskelija valitsee kurssisisällöt ja osallistuu niihin liittyvään tapahtumatoimintaan. Kurssisuorituksen tulee koostua vähintään kahdesta osa-alueesta valituista sisällöistä. Tarkat sisällöt sovitaan vuosittain tapahtumakalenterin ohjaamana. Kurssilaisten kanssa sovitaan vakituinen tapaamisaika. Oma tekeminen raportoidaan.

2. ja 3. vuoden opiskelijat voivat myös osallistua!

Opintojakson aikana tutustutaan ajankohtaisiin maailmalla vallitseviin kriiseihin. Aiheet vaihtelevat ajankohdan ja maailmantilanteen mukaan. Kriisejä käsitellään historian, maantieteen ja terveystiedon näkökulmista. Aiheet käsittelevät esimerkiksi poliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia kriisejä sekä luonnon ja ympäristön ongelmia sekä väestöllisiä kriisejä. Oppitunteja pitää useamman aineen opettajat. Opintojakson aikana opiskelija tekee uutisseurantaa ja paneutuu valitsemaansa kriisiin tarkemmin. Uutisseurannan pohjalta tehdään monipuolisiin lähteisiin pohjautuva työ, joka esitellään muille.

Syksyllä 2020 tai sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Kurssiksi TO1 tarjotaan useampi vaihtoehto opiskelijoiden valittavaksi. Kurssit, jotka saavat tarpeeksi ilmoittautumisia, toteutetaan seuraavana lukuvuonna. Kurssit toteutetaan, jos ilmoittautujia on tarpeeksi. TO1-kurssit ovat ensisijaisesti lukion aloittavia opiskelijoita varten, mutta jos tilaa jää, mukaan otetaan myös vanhempia lukiolaisia.

Tutustu tarkempiin kurssisisältöihin uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) opintojaksojen kuvauksista!

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

TO2 on tarkoitettu suoritettavaksi lukion toisena opiskeluvuotena.

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön 269 työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä.

TO3:n voi suorittaa koko lukion aikana.

TO3 Aktiivisuuspassi

Aktiivisuuspassi on digitaalinen tiedosto, johon opiskelija kerää merkintöjä tapahtumista tai toiminnasta koulun ulkopuolella (alla esimerkkejä). Ohjeet kurssin suorittamiseen löytyvät alta, kurssimerkintään opiskelija tarvitsee todistuksen tai selvityksen tehdystä työstä. Todistukseet toimitetaan apulaisrehtori Päivi Kousalle, joka vastuuopettajana hyväksyy merkinnät ja kurssisuorituksen.

Suorituksia voi kerätä koko lukioajan. Passiin voidaan sisällyttää sellaisia toimintoja ja tehtäviä, jotka eivät sisälly muihin kurssisuorituksiin.

Merkintöjä on oltava 36 tunnin edestä ja useammasta eri teemasta. Alla esimerkkejä:

Vapaaehtoistyö: järjestötoiminta, auttaminen vanhainkodissa

Yrittäjyys: koulun kioskin toimintaan osallistuminen

Kansainvälisyys: vaihto-oppilaan isännöinti

Yritysvierailu: vierailu kahdessa pk-alan yrityksessä pääkaupunkiseudulla

Työelämä: esimerkiksi kesätyöt