Syksyllä 2020 tai sitä ennen lukion aloittaneet (LOPS 2016)

Taiteiden väliset kurssit ovat kaikille opiskelijoille avoimia, taideaineita yhdistäviä kursseja. Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. TA1 on osa musiikin oppimäärää, ja TA2 ja TA3 ovat osa kuvataiteen oppimäärää. Taidetta lähestytään näillä kursseilla toiminnallisesti, opiskelijoiden omista kiinnostuksen kohteista käsin. Tervetuloa taiteilemaan!

Jos haluat suorittaa kurssin TA2 tai TA3 lukuvuonna 2022-23, voit tehdä sen osallistumalla kuvataiteen opintojaksolle KU05.

Jos aloitit lukion 2021 ja haluaisit suorittaa taiteiden välisiä kursseja, ota yhteyttä opoon tai ko. aineiden opettajiin.

Kuvataiteen muut kurssit
Musiikin muut kurssit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan, harjoitteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana

opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti tai ryhmätyönä taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden, musiikkiesityksen, musiikkiliikunnallisen esityksen, portfoliotyön tai kuvataiteellisen työn musiikin aiheesta. Suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja/tai taiteellista osaamistaan. Oppimis – ja harjoitusprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös teknologian tarjoamia ilmaisun keinoja.

Opiskelija valmistaa kurssilla vapaavalintaisen esityksen (esim. musiikkiesitys, portfoliotyö, powerpoint-esitys, musiikkiin liittyvä kuvataiteellinen työ, musiikkiliikunnallinen esitys, video), jossa yhdistyy monitaiteellisuus myös ilmaisu – ja puhetaitoon.

Haluatko kokeilla uusia tapoja tehdä kuvaa ja tutustua nykytaiteeseen? Kiinnostaako näyttelyt ja taiteilijavierailut? Haluatko toteuttaa omia ideoitasi vapaasti ja rennosti?

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä  eri taiteenalojen ilmaisukeinoja käyttämällä ja soveltamalla. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Käsiteltävät teemat, sekä käytettävät välineet, tekniikat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallisten ja helsinkiläisten toimijoiden kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat tutustuminen nykytaiteen moninaisuuteen ja visuaalisiin alakulttuureihin sekä opiskelijoiden omiin kuvakulttuureihin.

Kurssisuoritus sisältyy kuvataiteen oppimäärään.

Kiinnostaako blogit, vlogit, tubettaminen? Tai kenties performanssit ja flash mob? Haluatko vaikuttaa taiteellla ihmisten arkeen?

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssin sisällöt nousevat vuosittain valittavasta aihekokonaisuudesta, ja ne pyritään kytkemään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kurssisuoritus sisältyy kuvataiteen oppimäärään.