Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksossa painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Jakson aikana opiskelija laatii ja täydentää omaa kieliprofiiliaan ja häntä rohkaistaan kehittämään ruotsin kielen taitoaan tavoitteellisesti. Opintojaksossa perehdytään erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin ja harjoitellaan erilaisia työtapoja.

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat ja luova toiminta. Opintojaksossa laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa sekä kiinnitetään huomiota eri tekstilajien vaatimaan kieleen.

Opintojakson aikana kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisesta näkökulmasta.

Opintojakson aikana syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja ja pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit liittyvät eri tiedon- ja tieteenaloihin.

Opintojakson aikana syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviin tekstilajeihin sekä käsitellään itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin liittyviä asioita.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojaksossa syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja jatketaan oppimäärän pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Opintojaksossa syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Opintojaksossa kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Opintojakson aikana kerrataan, harjoitellaan ja vahvistetaan pitkän ruotsin ylioppilaskokeessa vaadittavia tietoja ja taitoja. Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä: kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä, sanastoa ja rakenteita sekä kirjoittamista. Opintojaksossa kerrataan keskeinen kielioppi.

Syksyllä 2020 ja sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Pakolliset kurssit

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisesta näkökulmasta ja pohditaan mm. yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia.

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Aihepiirit liittyvät eri tiedon- ja tieteenaloihin.

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviin tekstilajeihin sekä käsitellään laajempia talouden ilmiöitä ja talousasioita, jotka liittyvät nuoren elämänpiiriin.

Syventävät kurssit

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumista harjoitellaan erilaisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä: kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä, sanastoa ja rakenteita sekä kirjoittamista. Kurssilla kerrataan keskeinen kielioppi.

Ruotsi, toinen kotimainen kieli, A- ja B-kielet

A-ruotsissa on kuusi kaikille yhteistä valtakunnallista kurssia (RUA1-6) sekä kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (RUA7-8). Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksien mukaan koulukohtaisen syventävän abikurssin (RUA9).

B-ruotsissa on viisi kaikille yhteistä valtakunnallista kurssia (RUB1-5) sekä kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (RUB6-7). RUB6 on puhutun kielen kurssi. Koulukohtainen syventävä kurssi RUB8 on abikurssi, jolla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksiin.

Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme ensimmäisen vuoden opiskelijoille myös koulukohtaisen soveltavan kurssin RUB9, jolla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja asioita.

Kurssien opiskelujärjestys

Sekä A- että B-ruotsin kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, koska uuden kurssin asiat rakentuvat edellisillä kursseilla opitun kieliaineksen varaan. B-ruotsissa on 5 pakollista kurssia, ja jos opiskelija on saanut kahdesta kurssista hylätyn arvosanan 4, hänen on vahvistettava kielitaitoaan suorittamalla hyväksytysti jompikumpi hylätyistä kursseista ennen siirtymistään seuraavalle kurssille. A-ruotsissa pakollisia kursseja on 6.

Itsenäinen suoritus

Pätevästä syystä opiskelija voi halutessaan suorittaa jonkun A- tai B-ruotsin pakollisista kursseista 2-5/6 itsenäisesti. Edellytyksenä on yleensä, että opiskelija on saanut edellisestä kurssista vähintään arvosanan 9. Ruotsin kurssin voi suorittaa itsenäisesti sellaisessa jaksossa, jossa kurssia opetetaan. Kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa jakson alkaessa.

Arviointi

Kurssien arviointiperiaatteet käydään läpi kunkin kurssin alussa. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssin aikana tehdyt tehtävät, kokeet sekä työskentely.