Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso on johdatus psykologiaan. Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti psykologian keskeisiin aihepiireihin ja pohditaan ja havainnoidaan ihmisen toimintaa psykologian eri näkökulmista. Keskeisenä teemana on oppiminen, opiskelutaidot ja tehokkaat opiskelumenetelmät. Opintojaksolla tutustutaan myös psykologian tutkimuskohteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojaksolla tutustutaan laajasti yksilön psyykkisen kehityksen eri osa-alueisiin elämän eri vaiheissa. Erityisesti perehdytään lapsuuteen ja nuoruuteen ikävaiheina. Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat mm. tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehittyminen, kognitiivinen kehitys ja identiteetin muodostuminen. Lisäksi tutkitaan psyykkisen kehityksen yhteyksiä biologisiin ja sosiokulttuurisiin tekijöihin.

Opintojaksossa tutustutaan tarkkaavaisuuden, havaitsemisen, muistin, ajattelun ja kielellisten toimintojen perusteisiin ja perehdytään kognitiivisten toimintojen tutkimukseen. Tavoitteena on ymmärtää myös kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Opintojaksossa tutustutaan tunteiden muodostumiseen, universaalisuuteen ja kulttuurisidonnaisuuteen. Opintojaksossa perehdytään tunteisiin psykologisen tutkimuksen kohteina ja pohditaan niiden merkitystä itseymmärryksen välineenä. Keskeisenä sisältönä käsitellään lisäksi psyykkistä hyvinvointia ja tutustutaan keskeisiin mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitoon.

Opintojakson sisällöt painottuvat monipuolisesti persoonallisuuden eri puoliin, biologiseen perustaan ja yksilöllisiin eroihin. Lisäksi tarkastellaan tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutusta yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa sekä kulttuurin vaikutusta persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Opintojakson aikana syvennetään tietoa sosiaalipsykologiasta, sen keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä, tutustutaan sosiaalipsykologiseen tutkimukseen ja vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Opintojaksossa perehdytään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja erilaisten ryhmien toimintaan.

Opintojaksossa annetaan syventävää opetusta aiempien opintojaksojen aiheista sekä harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja, mm. vastausten jäsentämistä ja kirjoittamista. Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka kirjoittavat psykologian ainereaalin.

Syksyllä 2020 ja sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssilla tutustutaan yksilön psyykkiseen kehitykseen elämän eri vaiheissa. Lisäksi tutkitaan psyykkisen kehityksen yhteyksiä biologisiin ja sosiokulttuurisiin tekijöihin.

Kurssilla tutustutaan tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan perusteisiin ja perehdytään kognitiivisten toimintojen tutkimukseen. Tavoitteena on ymmärtää myös kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Kurssilla tutustutaan tunteiden muodostumiseen, universaalisuuteen ja kulttuurisidonnaisuuteen. Kurssilla perehdytään tunteisiin psykologisen tutkimuksen kohteina ja pohditaan niiden merkitystä itseymmärryksen välineenä.  Keskeisenä sisältönä käsitellään lisäksi psyykkistä hyvinvointia ja tutustutaan keskeisiin mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitoon.

Kurssin sisällöt painottuvat monipuolisesti persoonallisuuden eri puoliin, biologiseen perustaan ja yksilöllisiin eroihin. Lisäksi tarkastellaan tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutusta yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa sekä kulttuurin vaikutusta persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Kurssilla syvennetään tietoa sosiaalipsykologiasta ja sen keskeisistä käsitteistä sekä tutustutaan sosiaalipsykologiseen tutkimukseen. Kurssilla perehdytään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja erilaisten ryhmien toimintaan.

Kurssilla tutustutaan psykologian sovellusaloihin ja kerrataan psykologian kurssien keskeiset sisällöt. Kurssi antaa valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin.