Englanti, A-kieli

A-englannissa on 6 valtakunnallista pakollista kurssia / 12 opintopistettä (ENA01-06), ja 2 valtakunnallista syventävää kurssia / 4 valinnaista opintopistettä (ENA07-08). Näiden lisäksi koulussamme tarjotaan vuodesta riippuen englannin koulukohtaista opintoja 1-3 kurssia / 2-6 opintopistettä (ENA09, ENA10 ja ENA11).
Englannin opinnot on suotavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Kurssit / opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti seuraavasti: 1. vuonna ENA01-ENA03, 2. vuonna  ENA04-ENA06 ja 3. vuonna ENA07-ENA09.

Valtakunnallinen syventävä kurssi / valinnainen opintojakso ENA07 ja soveltava koulukohtainen kurssi / valinnainen opintojakso ENA09 valmistavat englannin ylioppilaskokeeseen. 
Niillä harjoitellaan eri tehtävätyyppejä ja käytänteitä ja perehdytään vaativiin teksteihin monilta eri elämänaloilta. Ylioppilaskirjoitusten A-englannin koe perustuu kaikkiin kahdeksaan valtakunnalliseen kurssiin / opintojaksoon. Yleensä hyvä menestyminen kirjoituksissa edellyttää kaikkien tarjottavien opintojen suorittamista! Syventäviä tai soveltavia englannin opintoja ei voi koulussamme suorittaa itsenäisesti.

Englannin opintojen itsenäinen suorittaminen

Pakollisissa englannin opinnoissaan kiitettävästi menestyneen (= arvosana 9 tai 10) opiskelijan on mahdollista suorittaa englantia itsenäisesti yksi kurssi / opintojakso kerrallaan – perättäisiä opintoja ei siis voi suorittaa itsenäisesti. Kunkin englannin kurssin / opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain sellaisessa jaksossa, jossa se tarjotaan kurssi- / opintotarjottimessa. Opintojen itsenäisestä suorittamisesta, aikataulusta ja tehtävistä sovitaan jakson alussa englannin opettajan kanssa, joka ohjaa itsenäisen opintosuorituksen.

Arviointi A-englannissa

Englannin opintojen arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen näyttöön, jota on esimerkiksi tuntityöskentely, sanakokeet, esitykset, ryhmätyöt ja palautettavat kurssityöt (Tasks). Arvioitaviin töihin sisältyy sekä kirjallista että suullista tuottamista. Opettajan suorittaman arvioinnin lisäksi opiskelija itse arvioi omaa oppimistaan ja työskentelyään ja opiskelijat arvioivat toistensa työskentelyn tuloksia. Kurssin / opintojakson lopuksi on yleensä loppukoe, jonka painoarvo arvioinnissa ei kuitenkaan yleensä voi olla yli 50 %. Kunkin kurssin / opintojakson tarkemmat arviointikriteerit selvitetään erikseen sen alkaessa.

Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan käsitystä omasta vieraiden kielten osaamisestaan ja laaditaan/täydennetään kieliprofiilia. Asetetaan tavoitteita omalle kielten opiskelulle. Harjoitellaan tutustumista englanniksi, ja muita arkisia kielenkäyttötilanteita. Tutustutaan erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin. Tarkastellaan englannin kielen asemaa maailmassa. Aihepiireinä mm. kansainvälisyys, kansainväliset suhteet, erilaiset mediat ja viestintätyylit ja englannin erilaiset variantit. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksolla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Opinnoissa tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksossa kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksossa syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjoitellaan ilmaisemaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksossa syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Englannin opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Valinnaiset opintojaksot

Lontoon kieli- ja kulttuuriopintojakso järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Kurssiin kuuluu 3-4 vuorokautta Lontoossa, ja matkan aikana tutustutaan Lontoon nähtävyyksiin ja museoihin sekä mahdollisesti vieraillaan esim. seuraamassa oikeudenistuntoa. Matkalla käydään myös jossain kohteessa Lontoon ulkopuolella, esim. Hampton Courtissa tai Oxfordissa. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse.

Yhdelle opintojaksolle mahtuu enintään 26 opiskelijaa. Jotta kurssi järjestetään, tulee ilmoittautuneita opiskelijoita olla vähintään 18. Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset matkan aikana sekä tekevät matkapäiväkirjan tms. ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat saavat opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Lontoon kieli- ja kulttuuriopinnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Kurssiin kuuluu 3-4 vuorokautta Lontoossa, ja matkan aikana tutustutaan Lontoon nähtävyyksiin ja museoihin sekä mahdollisesti vieraillaan esim. seuraamassa oikeudenistuntoa. Matkalla käydään myös jossain kohteessa Lontoon ulkopuolella, esim. Hampton Courtissa tai Oxfordissa. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse.

Yhdelle matkalle mahtuu enintään 26 opiskelijaa. Jotta opintojakso järjestetään, tulee ilmoittautuneita opiskelijoita olla vähintään 18. Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset matkan aikana sekä tekevät matkapäiväkirjan tms. ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat saavat opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Kuvataiteen osalta Lontoossa havainnoidaan kohteen arkkitehtuuria, taidetta ja kulttuuriperintöä piirtäen, maalaten ja/tai valokuvaten. Aiheet riippuvat siitä, missä kohteissa matkalla vieraillaan, mutta myös siitä, mitä opiskelija haluaa kuvallisesti tallentaa. Luonnokset ja havainnot tehdään luonnoskirjaan, joka voi olla myös digitaalinen.

Syksyllä 2020 ja sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien  tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista, esim. puhe ja väittely. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Loppukoe on pareittain tehtävä suullinen koe, jossa käytetään OPH:n koepankin materiaaleja.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Kurssi sisältää kirjoitelmien hiomista, sanaston laajentamista, eri tekstityyppien ymmärtämisen harjoittelua, yo-kokeessa vastaan tulevien erilaisten rakennetehtävien harjoittelua, runsaasti kuullunymmärtämistä sekä kattavan kielioppikertauksen. Kurssi on tarkoitettu kertauspaketiksi kaiken tasoisille opiskelijoille tukemaan heidän valmistautumistaan pitkän englannin ylioppilaskokeeseen. On huomattava, että saadakseen kurssimerkinnän koulukohtaisesta syventävästä kurssista opiskelijan on saatava kurssista hyväksytty arvosana. Kurssin loppukoe on yleensä normaalia kurssikoetta pidempi preliminäärikoe.

ENA10-kurssi on tarkoitettu opiskelijoille jotka kaipaavat englannin perusrakenteiden vahvistamista. Tuntien aikana kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja vahvistetaan perussanaston hallitsemista. Kurssia suositellaan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille joilla on vaikeuksia lukion ensimmäisissä englannin kursseissa. Mikäli tilaa on, muutkin kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat osallistua kurssille. Käytyään koko kurssin opiskelija saa siitä suoritusmerkinnän. ENA10-kurssin järjestämisestä koulu päättää vuosittain.

Lontoon kieli- ja kulttuurikurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Kurssiin kuuluu 3-4 vuorokautta Lontoossa, ja matkan aikana tutustutaan Lontoon nähtävyyksiin ja museoihin sekä mahdollisesti vieraillaan esim. seuraamassa oikeudenistuntoa. Matkalla käydään myös jossain kohteessa Lontoon ulkopuolella, esim. Hampton Courtissa tai Oxfordissa. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse.

Yhdelle kurssille mahtuu enintään 26 opiskelijaa. Jotta kurssi järjestetään, tulee ilmoittautuneita opiskelijoita olla vähintään 18. Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset matkan aikana sekä tekevät matkapäiväkirjan tms. ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat saavat kurssista suoritusmerkinnän.