Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksolla pohditaan identiteettiin ja hyvään elämään liittyviä kysymyksiä ja sovelletaan niitä oman elämänkatsomuksen ja elämäntavoitteiden rakennusaineena. Oman itsen ymmärtämisen lisäksi opintojaksolla pyritään ymmärtämään myös muiden ihanteita ja erilaisia identiteettivalintoja keskustelevassa ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla opiskelija jäsentää omaa rooliaan demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä ja omaa suhdettaan sen erilaisiin arvoihin, rakenteisiin, vastuuseen ja vaikutusmahdollisuuksiin.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojakso tarjoaa laajan näkökulman kulttuurien moninaisuuteen ja niiden väliseen vuorovaikutuksiin niin yhteiskunnallisena vaikuttaja kuin yksilön identiteetin keskeisenä osana.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla tutustutaan sekä maailmankatsomusten yleisiin ominaisuuksiin että erilaisten uskonnollisten ja poliittisten katsomusten ominaispiirteisiin.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla syvennytään uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten piirteisiin ja siihen, miten ne näkyvät yksilön elämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurin eri muodoissa. Opintojaksolla tarkastellaan uskonnollisuutta ja sen eri piirteitä uskontotieteellisestä näkökulmasta.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla avataan tulevaisuuden näkymiä niin teknologisen kehityksen kuin inhimillisten tai ympäristökriisien näkökulmasta. Näiden käsittelyssä opintojaksolla hyödynnetään myös fiktiivisten tarinoiden tarjoamia utopioita ja dystopioita. Opintojakson suorituksessa on mahdollisuus hyödyntää myös muiden oppiaineiden opintojaksolla tehtäviä töitä, esim. dystopiaelokuvan käsittelyä.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Syksyllä 2020 ja sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Pakolliset kurssit

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään, erittelemään ja soveltamaan maailmankatsomuksellisia käsitteitä. Harjoitellaan myös omien ja muiden uskomuksien sekä medioiden kriittistä tarkastelua. Kurssin keskeistä sisältöä on koulun, median, tieteen ja kulttuurien vaikutus elämänkatsomukseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssin tavoitteena on ymmärtää kulttuurien keskenäistä vuorovaikutusta, oppia kulttuurintutkimuksen käsitteistöä sekä hahmottaa kulttuurin merkitys ihmiselle. Tarkastellaan kulttuurin vaiheittaista kehityksestä, jossa uudet piirteet syntyvät vanhoja yhdistellen ja mukaillen. Pohditaan maahanmuuton merkitystä Suomessa sekä maahanmuuttoa yleismaailmallisena ilmiönä. Tutustutaan kulttuuriperinnön eri muotoihin sekä Unescon maailmanperintöohjelmaan. Pohditaan etnosentrisyyden ja rasismin historiaa ja nykypäivää.

Kurssin tavoitteena on tutustua uskontojen ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen sekä oppia ymmärtämään uskontoa ilmiönä. Opitaan uskontojen keskeisiä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti ja symboli. Vertaillaan teismiä, ateismia sekä agnostisuutta maailmankatsomuksina. Tutustutaan uskontokritiikkiin sekä sekulaariin humanismiin. Tarkastellaan tarkemmin juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyhistoriaa sekä ilmenemistä tämän päivän maailmassa.

Kurssilla pohditaan teknologisen vallankumouksen, biologisen ja kulttuurillisen evoluution, eettisten järjestelmien ja valistuksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille. Pyritään hahmottamaan teknologista kehitystä historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä pohditaan teknologian vaikutusta ihmisten elämään, maailmankuviin, työhön ja vapaa-aikaan. Käsitellään esimerkiksi tekoälyä, transhumanismia sekä virtuaalista todellisuutta.