Tervetuloa opiskelemaan espanjaa!
¡Bienvenidos a estudiar español!

B2- ja B3-kieli

Kaikilla opintojaksoilla ja kursseilla opiskellaan itse kieltä (sanastoa, kielioppia, lauseiden muodostamista yms.), eri kommunikaation keinoja (lyhyet ja pidemmät viestit, puhuminen) ja kulttuuria (kuunnellaan musiikkia, tutustutaan eri espanjankielisiin maihin, ruokiin, tapoihin jne.). Mahdollisuuksien mukaan käymme elokuvissa, museoissa, ravintolassa tai pidämme yhteyttä espanjalaisiin tai muissa maissa espanjaa opiskeleviin nuoriin.

Opintojen arviointi on monipuolista ja se perustuu kirjallisten ja suullisten kokeiden lisäksi palautettaviin tehtäviin (tareas) ja itse- ja vertaisarviointiin. Arvioinnissa otetaan myös voimakkaasti huomioon kurssin tai opintojakson aikainen kiinnostus espanjan kieltä kohtaan. Kurssit ja opintojaksot arvioidaan arvosanalla 4-10.

Jos aloitat espanjan lukiossa aivan alkeista, valitset opintojaksot EAB301 ja EAB302 ensimmäiselle lukuvuodelle, EAB303-EAB305 toiselle ja EAB306-EAB308 kolmannelle lukuvuodelle.

Jos olet lukenut espanjaa yläkoulussa, B2-tason opintojaksot vastaavat sisällöiltään B3-opintoja opintojaksosta 3 alkaen. Valitset siis ensimmäiselle lukuvuodelle EAB21 (sama kuin EAB33), EAB22 (EAB34) ja EAB23 (EAB35). Jos olet opiskellut A-espanjaa tai puhut espanjaa kotikielenä ja olisit kiinnostunut A-espanjan kurssien tai opintojaksojen suorittamisesta, ole yhteydessä espanjan opettaja Salli Nurmiseen tai pyydä apua opolta!

Kielten opiskelu on monipuolista ja aikaavievää, mutta myös erittäin antoisaa! Vielä kymmenien vuosien päästä voit muistella (ja muistat, usko tai älä) miten espanjaksi laskettiinkaan kymmeneen ja mitä olikaan “una coca cola, por favor”. Kielten opiskelu avartaa maailman tuntemusta ja tarjoaa uusia näkökulmia eri kulttuureihin.

Innostu! ¡Anímate!

Opiskelijat tilaamassa tapaksia helsinkiläisessä ravintolassa. Ryhmäkuva on otettu opintomatkalla Granadassa.

Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

1. vuoden opintojaksot

Opintojaksolla tutustutaan espanjankieliseen maailmaan kielen ja kulttuurin kautta. Opinnoissa on tarkoitus hahmottaa espanjan kielen asemaa maailmassa ja muiden opiskelijan osaamien kielten joukossa sekä kehittyä kielenopiskelijana. Opintojakson aikana opitaan muun muassa esittäytymään, kertomaan omasta perheestä ja arjesta espanjaksi.

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa, kuten ravintolassa ja ostoksilla käydessä. Jakson aikana vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta kielenoppijana.

Opintojakson aikana syvennetään taitoja kertoa kohdekielellä omasta arjesta, harrastuksista ja koulusta. Suullisen kielitaidon ohella ryhdytään harjoittelemaan lyhyiden viestien kirjoittamista nuorille tutuissa arjen tilanteissa.

Opintojakson aikana syvennetään tietoa maista, joissa kohdekieltä puhutaan, kielen vaihtelusta ja sen levinneisyydestä. Opitaan kertomaan Suomesta ja selviytymään kohdekielellä tyypillisissä matkailuun liittyvissä tilanteissa. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista.

Opintojakson aikana opitaan kertomaan eri elämänvaiheista, terveydestä, hyvinvoinnista ja tunteista.

Opintojakson aikana syvennetään tietoja espanjankielisen maailman kulttuureista. Aihepiireihin kuuluvat esim. kirjallisuus, elokuva, musiikki, kuvataide, sekä ajankohtaiset kulttuuriaiheet. Opintojakson aikana opiskelijan on mahdollista syventää osaamistaan häntä kiinnostavasta kulttuuriaiheesta ja hyödyntää luovaa osaamistaan. 

Opintojakson aikana opitaan kommunikoimaan tulevaisuuden opintoihin ja työelämään liittyen. Opintojakson aikana opitaan myös Suomen ja espanjankielisten maiden koulutussysteemien eroista ja harjoitellaan muodollisempaa viestintää opiskelijoille hyödyllisissä opiskelu- ja työelämän tilanteissa. 

2. vuoden opintojaksot

Opintojakson aikana syvennetään taitoja kertoa kohdekielellä omasta arjesta, harrastuksista ja koulusta. Suullisen kielitaidon ohella ryhdytään harjoittelemaan lyhyiden viestien kirjoittamista nuorille tutuissa arjen tilanteissa.

Opintojakson aikana syvennetään tietoa maista, joissa kohdekieltä puhutaan, kielen vaihtelusta ja sen levinneisyydestä. Opitaan kertomaan Suomesta ja selviytymään kohdekielellä tyypillisissä matkailuun liittyvissä tilanteissa. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista.

Opintojakson aikana opitaan kertomaan eri elämänvaiheista, terveydestä, hyvinvoinnista ja tunteista.

Opintojakson aikana syvennetään tietoja espanjankielisen maailman kulttuureista. Aihepiireihin kuuluvat esim. kirjallisuus, elokuva, musiikki, kuvataide, sekä ajankohtaiset kulttuuriaiheet. Opintojakson aikana opiskelijan on mahdollista syventää osaamistaan häntä kiinnostavasta kulttuuriaiheesta ja hyödyntää luovaa osaamistaan. 

Opintojakson aikana opitaan kommunikoimaan tulevaisuuden opintoihin ja työelämään liittyen. Opintojakson aikana opitaan myös Suomen ja espanjankielisten maiden koulutussysteemien eroista ja harjoitellaan muodollisempaa viestintää opiskelijoille hyödyllisissä opiskelu- ja työelämän tilanteissa. 

3. vuoden opintojaksot

Opintojakson aikana syvennetään tietoja espanjankielisen maailman kulttuureista. Aihepiireihin kuuluvat esim. kirjallisuus, elokuva, musiikki, kuvataide, sekä ajankohtaiset kulttuuriaiheet. Opintojakson aikana opiskelijan on mahdollista syventää osaamistaan häntä kiinnostavasta kulttuuriaiheesta ja hyödyntää luovaa osaamistaan. 

Opintojakson aikana opitaan kommunikoimaan tulevaisuuden opintoihin ja työelämään liittyen. Opintojakson aikana opitaan myös Suomen ja espanjankielisten maiden koulutussysteemien eroista ja harjoitellaan muodollisempaa viestintää opiskelijoille hyödyllisissä opiskelu- ja työelämän tilanteissa. 

Opintojakson aikana opiskelija oppii kohdekielisen maailman ajankohtaisista aiheista ja oppii sanastoa, joka hyödyttää tiedonhakua niistä. Opintojakson aikana tutustutaan kohdekielisen maailman medioihin ja harjoitellaan lähdekritiikkiä. Opintojakson aikana harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista erilaisissa konteksteissa.

Valinnainen opintojakso on tehokas espanjan lukion B3-oppimäärän kertauspaketti kaikille espanjan lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeeseen valmistautuville opiskelijolle. 

Syksyllä 2020 ja sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai
‑ alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta
näkökulmasta.

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät
kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmiin.

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden
tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen
yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä
kestävästä elämäntavasta.