Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt tullaan päivittämään tämän lukuvuoden aikana yhdessä oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa.

 

1. Järjestyssäännöt on laadittu lukion ja peruskoulun oppilaskuntien sekä koulun opettajien ja rehtoreiden yhteistyönä ja hyväksytty Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion johtokunnassa 11.5.2010.

2. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön häiriötön sujuminen sekä edistää koko kouluyhteisön turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

3. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä toimissa ja tilaisuuksissa.

4. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion oppilaita ja opiskelijoita.

5. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää peruskoulun oppilasta tai lukion opiskelijaa voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla.

 

Päivittäinen työskentely

6. Peruskoulun oppilaan ja lukion opiskelijan on tehtävä työnsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan. Opiskelutarvikkeet, kuten kirjat ja kirjoitusvälineet, on pidettävä mukana.

7. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja tarvittaessa pyydettävä aikuisia apuun kiusaamista tai muita ongelmia kohdatessaan.

8. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on varjeltava sekä muiden että koulun omaisuutta. Työympäristö on pidettävä siistinä. Roskat on laitettava roska-astioihin.

9. Arvoesineiden, rahan, kännyköiden ja muun koulutyöhön kuulumattoman omaisuuden tuominen kouluun on sallittua ainoastaan omalla ja vanhempien vastuulla. Musiikkilaitteita ei käytetä oppitunneilla. Tabletteja, kannettavia tietokoneita ja kännyköitä käytetään oppitunneilla vain opiskelutarkoituksiin.

10. Oppilas/opiskelija on vastuussa koulun ja muiden omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta. Mikäli koulun tai jonkun kouluyhteisön jäsenen omaisuus vahingoittuu, oppilas/opiskelija on velvollinen ilmoittamaan asiasta henkilökunnalle ja asianomaiselle, jota asia koskee.

11. Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan hyväksyttyä työjärjestystä. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina.

12. Välitunnit saa viettää joko sisällä tai ulkona. Peruskoulun oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta ilman lupaa.

13. Ruokailussa pitää käyttäytyä hyvien ruokatapojen mukaisesti. Oppilaat/opiskelijat ruokailevat heille ilmoitettuna ruoka-aikana. Yleistä viihtyvyyttä ja ruokarauhaa on kunnioitettava. Ruokala on pidettävä siistinä ja jokaisen on siivottava omat jälkensä pois pöydästä.

14. Oppitunneilla syöminen sekä virvoitusjuomien, makeisten ja välipalaruokien tuominen oppitunneille on kiellettyä.

15. Polkupyörät, mopot, autot ja muut kulkuvälineet on pysäköitävä asianmukaisesti. Piha-alueella on otettava huomioon muut kulkijat ja noudatettava erityistä varovaisuutta ja liikenneturvallisuutta.

16. Tupakointi sekä tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

17. Painotuotteiden tai tiedotusten jakaminen, julisteiden kiinnittäminen ja keskusradiossa kuuluttaminen on sallittua ainoastaan asianomaisen opettajan tai rehtorin luvalla.

18. Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn ja ennen kaikkea lukiolaisten opiskelukäyttöön. Kirjaston käytössä noudatetaan siitä erikseen annettuja ohjeita.

 

Poissaolot

19. Muusta kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan 1 – 3 oppitunnin poissaoloon voi myöntää kyseisen aineen opettaja. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja. Pitempiin poissaoloihin lupa anotaan rehtorilta.

20. Poissaoloista, joihin oppilas ei ole ennalta saanut lupaa, on toimitettava kirjallinen selvitys. Peruskoululaisen ja alaikäisen lukiolaisen poissaoloselvityksen varmentaa huoltaja. Täysi-ikäinen lukiolainen selvittää poissaolonsa asianmukaisesti itse. Yli kolmen päivän poissaoloista on ilmoitettava luokanvalvojalle tai ryhmänohjaajalle jo poissaolon aikana.

21. Jos peruskoulun oppilas sairastuu koulupäivän aikana, on lupa kotiinlähtöön haettava terveydenhoitajalta, luokanvalvojalta tai rehtoreilta. Luvan voi antaa myös asianomainen opettaja.

22. Runsaat tai selvittämättömät poissaolot vaikuttavat lukio-opiskelijan kurssiarvosanaan. Poissaolot voivat johtaa myös ko. kurssin keskeytymiseen.

 

​Lopuksi

23. Järjestyssääntöjä täydennetään vuosittain jaettavilla käytännön ohjeilla eri menettelytavoista.

24. Muilta osin noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja asetuksia.

 

 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu