Käytänteet

Oppilaan velvollisuudet

Oppitunneille tullaan ajoissa ja käyttäydytään asiallisesti opettajan ohjeita noudattaen sekä annetaan kaikille työrauha.
Oppilaan velvollisuus on pitää työvälineet mukana ja merkitä opettajan tunnilla antamat kotitehtävät. Jos oppilas on poissa, läksyt on selvitettävä oma-aloitteisesti esim. Wilman kautta. Kotitehtävät tulee tehdä säännöllisesti.
Kiusaamista koulussamme ei hyväksytä. Kaikista ilmi tulleista tapauksista on ilmoittava luokanohjaajalle, opettajalle, kuraattorille tai tukioppilaalle, jotta koulun aikuiset voivat puuttua asiaan. Myös asiasta kertominen kotona (olitpa osallisena tai silminnäkijänä) ja kodin yhteydenotto auttavat asian eteenpäin viemisessä.
Jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa koulun siisteyteen ja viihtyvyyteen. Jos oppilas aiheuttaa toisen omaisuudelle tai koulun irtaimistolle taloudellista vahinkoa, hän on velvollinen sen korvaamaan. Oppitunnin jälkeen jokainen huolehtii oman työympäristönsä siistimisestä.

Oppilaalla on oltava mukanaan kirjoitusvälineet kokeeseen tullessa. Kokeen alussa valvova opettaja kerää kännykät koriin. Mikäli oppilas kuitenkin pitää kokeen aikana kännykkää esillä, koe voidaan arvostella hylätyksi. Jos oppilas on poissa kokeesta, koe tehdään seuraavana keskiviikkona läksykerhossa koulunkäyntiavustajan valvonnassa.

Toisen tekemän työn kopioiminen ja esittäminen omana työnä on kiellettyä ja aiheuttaa työn hylkäämisen.

Oppilaan tuki

Tukiopetusta (30 min) käytetään apuna oppimisessa, mikäli oppilaalla on tarvetta lyhyeen kertaamiseen esim. ennen koetta tai sairauden jälkeen. Opetusta antaa aineenopettaja pääsääntöisesti omien oppituntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä opettaja, oppilas tai huoltaja. Oppilaan on saavuttava yhdessä sovitulle tukiopetustunnille.
Jos oppilaalla on oppimis- tai keskittymisvaikeuksia, hänet voidaan ohjata erityisopetukseen. Erityisopetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta ja parantaa hänen edellytyksiään menestyä tavallisessa koulutyössä. Erityisopetuksen tarpeesta keskustellaan aineenopettajan, erityisopettajan, huoltajan sekä oppilaan kanssa yhdessä. Laaja-alaisena erityisopettajana 7., 10. ja kansainvälisillä luokilla on Jenni Tanhuanpää ja 8. ja 9. luokilla Arja Markkanen.

Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmän jäsenet miettivät yhdessä perheen kanssa ratkaisuja tilanteisiin, joissa oppilaan koulunkäynnissä on vaikeuksia. Ryhmään kuuluvat rehtori/apulaisrehtori, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, terveydenhoitaja sekä oppilaanohjaaja. Ryhmän jäsenillä on käsiteltävien asioiden suhteen vaitiolovelvollisuus. Jäsenten yhteystiedot löytyvät koulumme kotisivuilta.
Koululääkäri on tavattavissa joka maanantai. Laaja terveystarkastus pidetään 8. luokkalaisille. Lääkäriltä saa nuorison terveystodistuksen esim. mopokorttia varten. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi ohjata nuoren lääkärin vastaanotolle.

 

Yleisiä käytäntöjä

Bussikortit

Oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli kolme kilometriä, saavat koululta bussikortin. Korttiin on ladattu myös arvoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi lauantaityöpäivinä tai koulun iltajuhlissa. Jos kortti katoaa, uuden kortin saa käymällä HSL:n toimistossa, jossa tiedot siirretään uudelle kortille. Siirrosta peritään käsittelymaksu 6 € ja uudesta matkakortista korttimaksu 5 €. Seitsemänsien ja kahdeksansien luokkien oppilaat palauttavat bussikortin keväällä koululle ladattavaksi seuraavaa lukuvuotta varten.

Juhlat

Perinteisesti olemme pitäneet juhlan itsenäisyyspäivän aikaan, jouluna ja keväällä. Näissä juhlissa koko peruskoulu kokoontuu luokanohjaajan johdolla juhlasaliin seuraamaan oppilaiden tekemää ohjelmaa. Juhlakäyttäytymisessä korostamme erityisesti toisten kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta.

Kasvatuskeskustelu, KaKe

Mikäli nuoren käyttäytymisessä oppitunnilla on hankaluuksia, voi aineenopettaja pitää oppitunnin päätteeksi oman kasvatuskeskustelunsa asiasta. Keskustelusta opettaja laittaa Wilma-merkinnän kodille tiedoksi.
Luokanohjaaja seuraa oppilaansa KaKe-merkintöjä ja tarvittaessa käy nuoren kanssa oman keskustelunsa, johon huoltaja voi tulla mukaan.
Mikäli nuoren käytös jatkuu epäasiallisena ja merkintöjä keskusteluista huolimatta tulee, koulu järjestää yhteisen tapaamisen huoltajan ja nuoren kanssa. Tapaamisessa voi olla mukana myös oppilashuollon toimijoita ja apulaisrehtori.
Jälki-istuntoa käytetään, mikäli kasvatuskeskustelun tulos ei johda oppilaan käytöksen muutokseen tai oppilaan tekemä rikkomus on sen luontoinen, että siitä seuraa suoraan jälki-istunto. Koulu noudattaa perusopetuslakia tarpeen mukaan mikäli edellä mainituilla rangaistuksilla asiaan ei saada parannusta.

Kerhot

Koulussamme on tarjolla useita kerhoja, jotka pidetään yleensä koulupäivän jälkeen. Kerhot ovat oppilaille maksuttomia, ja niitä ohjaavat koulumme opettajat. Tarkemmin kerhoista ilmoitetaan syyskuun alussa kerhotiedotteella.

Koulualue

Koulun välituntialue on koulurakennuksen edessä oleva piha-alue. Toivomme, että mahdollisimman moni oppilas olisi välituntisin ulkona. Koulun alueelta poistuminen kesken koulupäivän ilman opettajan lupaa on koulun järjestyssäännöissä kielletty.

Koulun kanslia

Kanslia on työpäivinä avoinna klo 8 – 16. Oppilaiden asioiminen kansliassa olisi hyvä ajoittaa klo 9 – 11 ja 13 – 15 välille.

Koulun tietokoneiden käyttö

Uudet oppilaat allekirjoittavat kouluun tullessaan sitoumuksen tietokoneiden käytöstä (netiketti) ja saavat sen jälkeen oman käyttäjätunnuksen ja salasanan koulun koneille. Sama tunnus on voimassa koko yläkoulun ajan.

Lomat

Luokanohjaaja voi myöntää korkeintaan kolmen päivän loman. Pidemmät lomapyynnöt osoitetaan apulaisrehtorille.
Perheiden lomamatkoja suunniteltaessa pyydämme huomioimaan, että pidämme lukuvuoden aikana viikon syysloman (vko 42) sekä talviloman (vko 8) ja varaamaan mahdollisen lomamatkan näille viikoille.
Mikäli lomaa anotaan muulle ajankohdalle, oppilaan on opiskeltava loman aikana opetetut asiat itsenäisesti sekä sovittava loman aikana olevien kokeiden suoritus opettajan kanssa.
Huoltajan on anottava lupaa apulaisrehtorilta kirjallisesti vähintään viikko ennen lomaa.

Luokanohjaajan tunti

Luokanohjaajan oma tunti pidetään jokaisen jakson toisena päivänä toisella oppitunnilla (klo 9.40 – 11) tai luokanohjaajan ilmoittaman ajankohtana.
Vuoden aikana käsitellään erilaisia teemoja, jotka liittyvät mm. luokan yhteisiin asioihin ja luokkahenkeen, koulutyöskentelyyn, suvaitsevuuteen, erilaisuuteen sekä monikulttuurisuuteen. Luokan asioita voidaan käydä lävitse myös muina aikoina yhdessä sovitusti.

Mobiililaitteet

Kännyköiden, mp3-soittimien ja pelikonsolien käyttö opetustilanteessa on kielletty. Opettajan luvalla laitteita voidaan käyttää opiskelun tukena osalla oppitunnista.
Toisten oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kuvaaminen ja kuvan laittaminen sosiaaliseen mediaan on kiellettyä ilman asianomaista lupaa.
Koulu ei vastaa laitteiden katoamisesta tai rikkoontumisesta koulupäivän aikana.

Mopot, pyörät ja muut kulkuvälineet

Koulun parkkipaikalla on erityisesti mopoille sekä moottoripyörille varattuja parkkipaikkoja. Koulun pihaan ajettaessa ja poistuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Polkupyöriä säilytetään koulupäivän aikana pihalla olevissa pyörätelineissä. Pyörä kannattaa säilyttää lukittuna hyvin näkyvillä, jolloin ilkivallan tai varastamisen riski pienenee. Turvallisuussyistä suosittelemme pyöräilykypärän käyttöä.
Potkulautailu, rullaluistelu tai -lautailu on koulun sisätiloissa kielletty.

Opintojen ohjaus

Jokainen aineenopettaja ohjaa nuoria opiskeluun omassa aineessaan.
Nuoret ja huoltajat voivat olla yhteydessä oppilaanohjaajaan asioissa, jotka koskevat mm. ainevalintojen tarkistusta, ammatinvalintaa tai jatko-opiskelua. Oppilaanohjauksesta vastaavat Auli Fagerström, Marja Loukola ja Tiina Öster.

Opintokäynnit ja retket

Kaikki koulun ulkopuolella tapahtuva opetus merkitään koulun toimintasuunnitelmaan. Opintokäynneillä on aina mukana opettaja tai muuta koulun henkilökuntaa.
Opintokäynti on yhden tai useamman oppiaineen opiskeluun liittyvä muutaman tunnin kestävä kertaluonteinen tutustuminen kohteeseen, esim. museoon, tutkimuslaitokseen, näyttelyyn tai teatteriin.
Leirikoulu on vapaaehtoinen opintomatka Suomessa. Leirikoulu suunnitellaan yhdessä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa ja vahvistetaan koulun toimintasuunnitelmassa. Ohjelmaan kuuluva opetus, vapaa-aika, ruokailu ja majoitus järjestetään koulun ulkopuolella. Huoltajat vastaavat leirikouluun liittyvistä kustannuksista oman nuorensa osalta.

Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki peruskoulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat vaaleilla valitut kymmenen oppilasta.
Oppilaskunnan hallitus voi esittää asioita käsiteltäväksi koulun johtoryhmässä. Oppilaskunta järjestää yhdessä tukioppilaiden kanssa erilaisia tempauksia lukuvuoden aikana.
Oppilaskuntatoiminnasta saa yhdeksännellä luokalla todistuksen. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa tänä lukuvuonna Jere Linnanen.
Tukioppilastoiminnan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa hyvien kaverisuhteiden syntymiseen sekä yhteisvastuun ja myönteisen ilmapiirin kehittymiseen koulussa. Uudet tukioppilaat koulutetaan tukioppilaina toimimiseen Mannerheimin lastensuojeluliiton periaatteiden mukaisesti.
Tukioppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa yhteisiä tapahtumia. Jokaisella tukioppilaalla on omassa tukiluokassaan tärkeä ja vastuullinen tehtävä. Tukioppilaana toimiminen on luottamustoimi, ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista.
Tukioppilastoiminnasta saa yhdeksännellä luokalla todistuksen. Tukioppilaita ohjaa tänä lukuvuonna Harri Kuokkanen.

Parkki

Parkki on väliaikainen opiskelutila oppilaalle, joka ei jostain syystä pysty opiskelemaan sillä hetkellä isossa ryhmässä. Parkissa ollessaan oppilas tekee samoja tehtäviä kuin opetusryhmässä tehdään. Mikäli olotila rauhoittuu riittävästi, oppilas voi palata oppitunnille takaisin.
Parkista tulee aina oppilaalle Wilma-merkintä. Mikäli oppilas on viikon aikana useampaan kertaa Parkissa, koulu järjestää yhteisen tapaamisen oppilaan ja huoltajan kanssa.

Peda.Net

Peda.Net on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa kirjallisten oppilastöiden palauttamisen myös kotona.

Poissaolot

Oppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa luokanohjaajalle mahdollisimman pian Wilma-viestillä, soittamalla tai sähköpostitse.
Huoltaja voi merkitä poissaolon luvalliseksi, mutta luokanohjaajalle on lähetettävä tarkempi selvitys poissaolon syystä. Runsaista selvittämättömistä poissaoloista luokanohjaaja järjestää huoltajan kanssa yhteisen neuvottelun, johon osallistuu tarvittaessa myös oppilashuoltoryhmän jäsen.

Päivänavaus

Päivänavaus pidetään keskusradion kautta klo 9.40 – 9.45. Tähän ajankohtaan pyritään keskittämään muutkin koulun yhteiset kuulutukset.

Ruokailu

Peruskoulu ruokailee kahdessa vuorossa: klo 11.00 – 11.35 ja klo 11.35 – 12.05. Ruoka sisältää salaatin, lämpimän ruuan, juoman, leivän ja levitteen. Kaikille tarjotaan myös kasvisvaihtoehto.
Keittiön toivomus on, että jokainen ottaa ruokaa sen verran kuin arvelee syövänsä. Jos vielä jää nälkä, lisää saa hakea.
Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja ja annetaan toisille ruokarauha. Ruokailun jälkeen jokainen vie omat astiansa palautuslinjastolle, jossa on ohjeet mahdollisten biojätteiden lajittelua varten.
Erityisruokavaliota esim. allergian vuoksi noudattaville on tarjolla oma ruoka erillisessä linjastossa. Erityisruokavaliota käyttävien oppilaiden on ilmoitettava pidemmistä poissaoloista (sairastuminen, matkat) emännälle Wilman kautta.

Sairastuminen kesken koulupäivän

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, terveydenhoitaja, oppitunnin opettaja, luokanohjaaja tai rehtori voi antaa luvan poistumiseen. Sairastumisesta ilmoitetaan huoltajalle, jos oppilaan vointi on heikko tai kotiin pääsy yksin epävarmaa.

Säilytyskaapit

Oppilas voi halutessaan vuokrata säilytyskaapin 20 eurolla. Numeroitu avain palautetaan keväällä, jolloin rahasta saa 10 euroa takaisin.

Tapaturmat

Koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta on viipymättä ilmoitettava tuntia valvovalle opettajalle.
Opettaja täyttää koulussa tapaturmailmoituksen. Tapaturman hoito on oppilaalle kunnallisessa terveyskeskuksessa maksutonta. Mahdollisista matkakorvauksista neuvotellaan tapauskohtaisesti.

TET–jaksot

Yhdeksäsluokkalaiset ovat työharjoittelussa viikon syyslukukauden aikana ja kahdeksannet luokat viikon kevätlukukaudella.

Wilma

Wilma on sähköinen "reissuvihko" kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.
Oppilaat saavat omat Wilma-tunnukset ensimmäisenä koulupäivänä. Nuorten edellytetään seuraavan Wilmaa lähes päivittäin. Viestien ja tiedotteiden lisäksi Wilmasta löytyvät läksyt, tunnilla käsitellyt asiat, koepäivät, koealueet, koenumerot, ja sitä kautta ilmoittaudutaan liikunta- ja teemapäiviin.
Huoltajat saavat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan Wilmaan oppilaan aloittaessa koulun seitsemännellä luokalla. Poissaolot toivotaan selvitettävän Wilman kautta. Unohtuneita Wilma-tunnuksia voi kysyä koulun kansliasta.

Välipala-automaatti

Välipala-automaatista voi ostaa terveellistä välipalaa, jos koulupäivä on pitkä. Tarjolla on hedelmiä, jugurtteja, mehua ja leipää hintaan 0,5 € – 2 €. Automaatin täyttämisestä vastaa keittiömme.

Yhteiset illat

Jokaiselle luokka-asteella pidetään lukuvuoden aikana vähintään yksi yhteinen ilta sekä huoltajille että nuorille. Iltoihin ilmoittaudutaan Wilma-viestillä tai soittamalla luokanohjaajalle. Tarkemmat ajankohdat näkyvät kalenterissa sekä koulun nettisivuilla.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu