Matematiikka (matematiikkalukio)

Matematiikan kurssit jaksoittain (uusi OPS)
    1 2 3 4 5
1. vuosi päivä

May1

Maa15/At

Maa2

Maa15/At

Maa3

Maa11

Maa5

 

Maa6

Maa18/23

mat.maanantai Maa16 Maa16 Maa17 Maa17  
2. vuosi päivä

Maa7

Maa4

Maa8

Maa19/21

Maa9

Maa20/26

Maa10

Maa12

Maa13

Maa18/23

mat. maanantai Maa16 Maa16 Maa17 Maa17  
3.vuosi päivä Maa14

Ti1

Maa19/21

Maa14

Maa20/26

   

Vaihtuva-aiheiset kurssit (18/23, 19/20, 21/26) ovat 2. ja 3. vuoden tai 1. ja 2. vuoden opiskelijoille yhteisiä erikoiskursseja.

Uusi opetussuunnitelma (2016 ja myöhemmin aloittaneet)

 

Luvut ja lukujonot (MAY01)

Kurssi sisältää lukujen, laskutoimitusten ja prosenttilaskennan kertauksen; uutena asiana lukujonot ja summat, logaritmi, syventävää prosenttilaskentaa.

Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA02)

Kurssilla opetetaan polynomilaskentaa ja ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä.

Geometria (MAA03)

Kurssilla kerrataan yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa. Kurssilla opetetaan sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa sekä kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista.

Vektorit (MAA04)

Kurssilla opetetaan vektoreiden perusominaisuudet ja laskutoimituksia, tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä tutkimaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.

Analyyttinen geometria (MAA05)

Kurssilla opiskellaan yhtölöiden ja koordinaattigeometrian välistä yhteyttä. Kurssilla kerrataan suoran yhtälö ja itseisarvo. Kurssilla opetetaan suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen.

Derivaatta (MAA06)

Kurssilla opetetaan rationaaliyhtälö ja –epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion derivaatta ja polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen.

Trigonometriset funktiot (MAA07)

Kurssilla opetetaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat.

Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA08)

Kurssilla opetetaan juurifunktiot ja –yhtälöt, eksponenttifunktiot ja –yhtälöt, logaritmifunktiot ja –yhtälöt, käänteisfunktio, yhdistetyn funktion derivaatta sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat.

Integraalilaskenta (MAA09)

Kurssilla kerrataan alkeisfunktioiden derivoimiskaavat. Kurssilla opetetaan integraalifunktion käsite, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.

Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Kurssilla kerrataan todennäköisyyttä ja jakaumia. Kurssilla opetetaan diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma tunnuslukuineen, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma sekä normaalijakauma.

Syventävät kurssit

Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

Kurssilla opetetaan lauseen formalisoiminen ja totuusarvot; suora, käänteinen ja ristiriitatodistus; geometrista todistamista; kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö sekä muita lukuteorian alkeita.

Algoritmit matematiikassa (MAA12)

Kurssilla opetetaan absoluuttinen ja suhteellinen virhe ja likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien tekijöihin jako, muutosnopeus ja pinta-ala sekä käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä.

Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

Kurssi syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, täydentää integraalilaskennan taitoja ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen sekä tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia sekä kahden muuttujan funktioita ja osittaiderivaattaa.

 

Pitkän matematiikan kurssista MAA 15 lähtien kurssikuvaukset ovat matematiikkalukion kurssikuvauksissa. Yleislukiolaiset voivat sopimuksesta valita lisäkursseja matematiikkalukion kurssitarjonnasta. 

Syventävät kurssit

Kertaus (MAA14)

Kurssien 1 – 13 kertaus ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

Syventävät erikoiskurssit

Matematiikan erikoiskurssit näkyvät todistuksessa omana kokonaisuutenaan. Kokonaisuudesta annetaan numeroarvosana vain, jos suoritettuna on kolme numerolla arvioitua kurssia. Muussa tapauksessa arvosanaksi tulee S (suoritettu).

Harrastajan matematiikka (MAA15), pakollinen matematiikkalukiossa

Kurssin tavoitteena on perehdyttää lukion aloittavat opiskelijat matematiikan monimuotoisuuteen sekä ruokkia heidän mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Lukio-oppimäärää syventävien aiheiden lisäksi käsitellään matemaattista ongelmanratkaisua. Kurssi opetetaan valtakunnallisten kurssien 1 ja 2 rinnalla.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

16-17. Matematiikkamaanantai 1 ja 2 (MAA16 ja MAA17)

Matematiikkamaanantai opetetaan maanantai-iltaisin varsinaisen koulupäivän jälkeen. Opetus on suunnattu kaikille lukiolaisille vuosiluokasta riippumatta. Kurssilla käsitellään yksittäisiä lukio-oppimäärää syventäviä aiheita. Aikaisempien vuosien aiheita ovat olleet muun muassa harppi ja viivain –geometria, kilpailumatematiikka, fraktaalit, korkeammat tilaulottuvuudet, suhteellisuusteoria ja niin edelleen. Vierailevat luennoitsijat pitävät osan tunneista. Yhden lukuvuoden aikana voi saada suorituksen sekä kurssiin maa16 (syyslukukaudella) että kurssiin maa17 (kevätlukukaudella). Aiheet vaihtuvat vuosittain, joten kurssit voi suorittaa useampana vuotena, jolloin kummankin kurssin suorituslaajuus voi nousta kahteen kurssiin. Suoritusmerkintä tulee läsnäolon perusteella. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

Matriisilaskenta (MAA18)

Kurssi sisältää matriisilaskennan perusteet. Keskeisiä sisältöjä ovat lineaariset yhtälöryhmät, Gaussin eliminaatiomenetelmä, matriisin ja vektorien peruslaskutoimitukset, käänteismatriisi ja determinantti. Sovelluksina käsitellään esimerkiksi todennäköisyyslaskentaa Markovin ketjuilla, pienimmän neliösumman käyriä tai analyyttistä geometriaa.

Suositellut lähtötiedot: MAA4 ja MAA5

Vaihtuva-aiheinen erikoiskurssi (MAA19)

Kurssin aihe vaihtelee vuosittain. Aiheina on ollut menneinä vuosina muassa syventävää lukuteoriaa, matematiikan historiaa, Fourier-analyysia ja epäyhtälöitä.

Differentiaaliyhtälöt (MAA20)

Kurssilla opiskellaan differentiaaliyhtälöiden perusteet: suuntakentät, separoituvat ja lineaariset differentiaaliyhtälöt sekä toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt. Teoria kytketään käytäntöön luonnontiedesovellusten, erityisesti fysiikan kautta. Kurssi vastaa sisällöltään fysiikan kurssia Mekaniikan mestarikurssi (FY12); opiskelija voi saada kurssisuorituksen vain toisesta näistä kursseista.

Suositellut lähtötiedot: MAA8

Matemaattinen mallinnus (MAA21)

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen ja mallien käsittelyyn tietokoneen avulla. Esimerkkejä poimitaan varsinkin biologiasta ja fysiikasta: populaatiomalleja, sairauksien leviämistä, lämmön johtumista, ilmanvastuksen alaista liikettä ja laajempia kokonaisuuksia. Keskeisenä matemaattisena sisältönä käsitellään ainakin differentiaaliyhtälön numeerinen ratkaisu.

Suositellut lähtötiedot: MAA8

Analyysin perusteet (MAA22)

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna opettajan ohjauksessa. Sisältönä on analyysin teoriapohja: reaalilukujen aksioomat, raja-arvon epsilon-delta-määritelmä sekä funktioiden jatkuvuus ja derivoituvuus. Kurssin varsinaisena tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija vaikean materiaalin itsenäiseen opiskeluun. Kurssi voidaan suorittaa myös itseopiskelemalla jokin muu vastaavan tasoinen kokonaisuus.

Suositellut lähtötiedot: MAA6

Kompleksiluvut ja funktiot (MAA23)

Kurssi sisältää kompleksiluvut ja niiden laskutoimitukset, syventävää polynomilaskentaa sekä tärkeimmät kompleksifunktiot.

Suositellut lähtötiedot: MAA2, hyödyllisiä myös MAA6, MAA7 ja MAA8.

Klassinen geometria (MAA24)

Kurssilla on kaksi tavoitetta: täsmälliseen todistustekniikkaan harjaantuminen sekä geometrian klassisiin tuloksiin tutustuminen. Keskeisinä sisältöinä ovat perusgeometrian todistukset, harppi ja viivain –konstruktiot, kolmion merkilliset pisteet, pisteen potenssi, Cevan ja Menelaoksen lauseet, Eulerin suora, 9 pisteen ympyrä, homotetia ja inversio.

Suositellut lähtötiedot: MAA3

Peliteoria (MAA25)

Kurssilla perehdytään peliteorian alkeisiin ja joihinkin sovelluksiin. Sisältönä ovat täydellisen informaation pelit, nollasummapelit ja minimax-strategiat, ei-nollasummapelit ja Nashin tasapainot. Sovelluksia poimitaan pokerista, taloudesta ja varsinkin biologiasta (evolutiivisesti stabiilit strategiat).

Suositellut lähtötiedot: MAA10 (ei välttämätön)

Tilastotiede (MAA26)

Kurssi sisältää valtakunnallisella kurssilla MAA10 opiskellun todennäköisyyslaskennan täydennyksen sekä tilastotieteen alkeet: jakaumat, tilastolliset testit ja tilastollinen päätöksenteko, korrelaatio. Kurssilla käsitellään myös tilastollisen tutkimusten tekemistä, siihen liittyviä vaikeuksia sekä tilastotieteen yhteiskunnallista merkitystä.

Suositellut lähtötiedot: MAA10

Olympiavalmennus (MAA27)

Tähän kurssiin saa suorituksia osallistumalla kilpamatematiikkavalmennukseen kansallisessa valmennuksessa (1 kurssi / 3 viikonloppua) tai ulkomailla. Suorituksen maksimilaajuus on viisi kurssia.

Mallinnusprojekti (MAA28)

Kurssisuorituksen saa osallistumalla hyvällä kilpailutyöllä kansainväliseen MCM-
mallinnuskilpailuun (Mathematical Contest in Modeling) tai muuhun vastaavaan projektiin. MCM-
kilpailu on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille, mutta lukiolaisetkin hyväksytään mukaan. Kilpailu järjestetään vuosittain kevättalvella.

Syventävä matematiikka 1 – 3 (MAA29, MAA30, MAA31)

Näille numeroille merkitään suoritukset kursseista, joilla ei ole omaa vakinaista numeroa, koska ne eivät kuulu säännölliseen opetusohjelmaan. Suorituksia myönnetään esimerkiksi seuraavista:

  • yksittäiset korkeakoulutasoiset erikoiskurssit, jotka pitää ulkopuolinen asiantuntija
  • ylimääräinen kertaus
  • ulkomaiset leirikoulut esimerkiksi Venäjällä tai Unkarissa
  • yliopistolla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Vanha opetussuunnitelma (2015 ja aiemmin aloittaneet)

Funktiot ja yhtälöt (MAA 1)

Kurssilla kerrataan yhtälön ratkaisua ja prosenttilaskentaa, verrannollisuutta sekä neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä. Kurssilla opetetaan potenssi- ja eksponenttifunktio, ratkaisemaan potenssiyhtälöitä sekä juuret ja murtopotenssi.

Polynomifunktiot (MAA 2)

Kurssilla kerrataan polynomilaskentaa. Kurssilla opetetaan polynomilaskentaa ja ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä.

Geometria (MAA 3)

Kurssilla kerrataan yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometri-aa. Kurssilla opetetaan sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa sekä kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista.

Analyyttinen geometria (MAA 4)

Kurssilla kerrataan suoran yhtälö ja itseisarvo. Kurssilla opetetaan suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen.

Vektorit (MAA 5)

Kurssilla opetetaan vektoreiden perusominaisuudet ja laskutoimituksia, tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä tutkimaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.

Todennäköisyys ja tilastot (MAA 6)

Kurssilla kerrataan todennäköisyyttä ja jakaumia. Kurssilla opetetaan diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma tunnuslukuineen, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma sekä normaalijakauma.

Derivaatta (MAA 7)

Kurssilla opetetaan, rationaaliyhtälö ja –epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion derivaatta ja polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen.

Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA 8)

Kurssilla opetetaan, juurifunktiot ja –yhtälöt, eksponenttifunktiot ja –yhtälöt, logaritmifunktiot ja –yhtälöt, käänteisfunktio, yhdistetyn funktion derivaatta sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunkti-oiden derivaatat.

Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA 9)

Kurssilla opetetaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat sekä lukujonon käsite aritmeettinen ja geometrinen jono sekä jonojen summat.

Integraalilaskenta (MAA 10)

Kurssilla kerrataan alkeisfunktioiden derivoimiskaavat. Kurssilla opetetaan integraalifunktion käsite, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.

Syventävät kurssit

Lukuteoria ja logiikka (MAA 11)

Kurssilla opetetaan lauseen formalisoiminen ja totuusarvot, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö sekä Eukleideen algoritmi.

Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA 12)

Kurssilla opetetaan absoluuttinen ja suhteellinen virhe ja likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat sään-nöt peruslaskutoimitusten tapauksessa, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien tekijöihin jako, muutosnopeus ja pinta-ala sekä käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä.

Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA 13)

Kurssi syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, täydentää integraalilaskennan taitoja ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tut-kimiseen sekä tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.

Kertauskurssi (MAA 14)

Kurssilla kerrataan lukion pakollisten kurssien sisältö soveltavin osin.

 

Syventävät kurssit

Kertaus (MAA14)

Kurssien 1 – 13 kertaus ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

Syventävät erikoiskurssit

Matematiikan erikoiskurssit näkyvät todistuksessa omana kokonaisuutenaan. Kokonaisuudesta annetaan numeroarvosana vain, jos suoritettuna on kolme numerolla arvioitua kurssia. Muussa tapauksessa arvosanaksi tulee S (suoritettu).

Harrastajan matematiikka (MAA15)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää lukion aloittavat opiskelijat matematiikan monimuotoisuuteen sekä ruokkia heidän mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Lukio-oppimäärää syventävien aiheiden lisäksi käsitellään matemaattista ongelmanratkaisua. Kurssi opetetaan valtakunnallisten kurssien 1 ja 2 rinnalla.

Matematiikkamaanantai 1 ja 2 (MAA16 ja MAA17)

Matematiikkamaanantai opetetaan maanantai-iltaisin varsinaisen koulupäivän jälkeen. Opetus on suunnattu kaikille matematiikkalukiolaisille ikätasosta riippumatta. Kurssilla käsitellään yksittäisiä lukio-oppimäärää syventäviä aiheita. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi harppi ja viivain –geometria, kilpailumatematiikka, fraktaalit, korkeammat tilaulottuvuudet, suhteellisuusteoria ja niin edelleen.

Lukuvuoden aikana voi saada suorituksen kurssiin maa16 syksyllä ja kurssiin maa17 keväällä. Aiheet vaihtuvat vuosittain, joten kurssin voi useampana vuotena, jolloin sen suorituslaajuus on yli yksi kurssi. Suoritus läsnäolon perusteella.

Matriisilaskenta (MAA18)

Kurssi sisältää matriisilaskennan perusteet. Keskeisiä sisältöjä ovat lineaariset yhtälöryhmät, Gaussin eliminaatiomenetelmä, matriisin ja vektorien peruslaskutoimitukset, käänteismatriisi ja determinantti. Sovelluksina käsitellään todennäköisyyslaskentaa Markovin ketjuilla, pienimmän neliösumman käyriä ja analyyttistä geometriaa.

Kurssi on sijoitettu 1. vuoden matematiikkamaanantaihin.

Vaihtuva-aiheinen erikoiskurssi (MAA19)

Syventävä matematiikan kurssi, jonka aihe määräytyy tarpeen mukaan. Aiheina on ollut menneinä vuosina muassa syventävää lukuteoriaa, matematiikan historiaa, Fourier-analyysia ja epäyhtälöitä.

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi.

Differentiaaliyhtälöt 1 (MAA20)

Differentiaaliyhtälöiden perusteet: suuntakentät, separoituvat ja lineaariset differentiaaliyhtälöt, toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö. Teoria kytketään käytäntöön luonnontiedesovellusten, erityisesti fysiikan kautta.

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi.

Differentiaaliyhtälöt 2: matemaattinen mallinnus (MAA21)

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen tästä syntyvien differentiaaliyhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen tietokoneen avulla. Esimerkkejä poimitaan varsinkin biologiasta ja fysiikasta: populaatiomalleja, sairauksien leviämistä, lämmön johtumista, ilmanvastuksen alaista liikettä. Matematiikan puolelta käsitellään ainakin Eulerin menetelmä ja Runge-Kutta-menetelmä.

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. Differentiaaliyhtälöt 1 ei ole esitietovaatimus.

Talousmatematiikka (MAA22)

Sama kuin lyhyen matematiikan valinnainen kurssi Mab7.

Kompleksiluvut ja funktiot (MAA23)

Kurssi sisältää kompleksiluvut ja niiden laskutoimitukset, syventävää polynomilaskentaa sekä funktioteoriaa: kompleksifunktiot ja Cauchy-Riemannin yhtälöt.

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi.

Klassinen geometria (MAA24)

Kurssilla on kaksi tavoitetta: täsmälliseen todistustekniikkaan harjaantuminen sekä geometrian klassisiin tuloksiin tutustuminen. Keskeinen sisältö: perusgeometrian todistukset, harppi ja viivain –konstruktiot, kolmion merkilliset pisteet, pisteen potenssi, Cevan ja Menelaoksen lauseet, Eulerin suora, 9 pisteen ympyrä, homotetia ja inversio.

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi.

Peliteoria (MAA25)

Kurssilla perehdytään peliteorian alkeisiin ja joihinkin sovelluksiin. Sisältönä ovat täydellisen informaation pelit, nollasummapelit ja minimax-strategiat, ei-nollasummapelit ja Nashin tasapainot. Sovelluksia poimitaan pokerista, taloudesta ja varsinkin biologiasta (evolutiivisesti stabiilit strategiat).

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi.

Todennäköisyyslaskenta 2 (MAA26)

Todennäköisyyslaskennan täydennys ja tilastotiede. Jakaumat, tilastolliset testit ja tilastollinen päätöksenteko, korrelaatio.

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi.

Olympiavalmennus (MAA27)

Tähän kurssiin saa suorituksia osallistumalla kilpamatematiikkavalmennukseen kansallisessa valmennuksessa (1 kurssi / 3 viikonloppua) tai ulkomailla. Suorituksen maksimilaajuus on viisi kurssia.

Mallinnuskilpailu (MAA28)

Kurssisuorituksen saa osallistumalla hyvällä kilpailutyöllä kansainväliseen MCM-mallinnuskilpailuun (Mathematical Contest in Modeling). Kilpailu on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille, mutta lukiolaisetkin hyväksytään mukaan. Kilpailu järjestetään vuosittain kevättalvella.

Syventävä matematiikka 1 – 3 (MAA29, MAA30, MAA31)

Näille numeroille merkitään suoritukset kursseista, joilla ei ole omaa vakinaista numeroa, koska ne eivät kuulu säännölliseen opetusohjelmaan.
Suorituksia myönnetään esimerkiksi seuraavista:

  • yksittäiset korkeakoulutasoiset erikoiskurssit, jotka pitää ulkopuolinen asiantuntija
    (yleensä vuosittain 2. vuoden matematiikkamaanantaissa)
  • ylimääräinen kertaus
  • ulkomaiset leirikoulut esimerkiksi Venäjällä tai Unkarissa
  • yliopistolla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu