Yhteiskuntaoppi

Uusi OPS
 

Yhteiskuntatieto (YH 1)

Kurssilla perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan. Kurssin keskeisiä teemoja ovat: demokratia ja perusoikeudet, politiikka, väestö, hyvinvointivaltio, valta ja vaikuttaminen, media sekä yhteiskunnallinen päätöksenteko (kunta, eduskunta, valtioneuvosto, presidentti) sekä tuomioistuimet. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja opettaa ymmärtämään yhteiskunnallisia ongelmia ja haasteita sekä erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä. 

Taloustieto (YH 2)

Kurssilla perehdytään maailman ja Suomen talouteen. Kurssin keskeisiä teemoja ovat: tarpeet, talouskasvu, kansantalous, hinta, talousjärjestelmät, yritykset, ulkomaankauppa, julkinen talous, verot, korko, rahoitusmarkkinat, talouskriisit, sijoittaminen, suhdannevaihtelut, inflaatio ja deflaatio, työttömyys, talous- ja tulopolitiikka. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot taloudesta ja siihen vaikuttavista asioista sekä myös käytännön vinkkejä oman talouden hoitoon.

Vanha OPS

Yleislukiossa pakollisia ovat kurssit YH1 ja YH2. Matematiikkalukiossa kurssi YH1 on pakollinen kurssi.

Pakolliset kurssit

Yhteiskuntatieto (YH 1)

Kurssin sisältö: Suomen nykyinen yhteiskunnallinen järjestelmä ja valtiosääntö historiallisine taustoineen, presidentti, hallitus, eduskunta, oikeuslaitos ja kunnallinen itsehallinto.

Taloustieto (YH 2)

Kurssin sisältö: kansantaloustieteen peruskysymyksiä, esim. tuotanto ja markkinat, taloudellinen kasvu ja suhdanteet, kysyntä ja tarjonta, hinnat ja inflaatio, työttömyys ja talouspolitiikka.

Syventävät kurssit

Kansalaisen lakitieto (YH 3)

Kurssin sisältö: Perehdytään sellaisiin oikeudellisiin kysymyksiin ja asioihin, joiden tunteminen on tarpeen yksilön ja yhteiskunnan toimintojen seuraamiseksi ja ymmärtämiseksi. Yksityisoikeuden alalta mm. perheoikeutta, kauppaoikeutta, velvoiteoikeutta ja työoikeutta. Julkisoikeuden alalta mm. rikosoikeutta, prosessioikeutta ja hallinto-oikeutta. Ratkotaan oikeudellisia tehtäviä. Tehdään vierailuja.

Eurooppalaisuus ja Euroopan Unioni (YH 4)

Perehdytään Euroopan unionin lähtökohtiin, syntyvaiheisiin ja laajenemiseen sekä tehtäviin ja ta-voitteisiin. Tutustutaan EU:n eri toimielimiin ja niiden tehtäviin. Käydään läpi EU-tuomioistuimen, joidenkin komiteoiden sekä Euroopan keskuspankin ja investointipankin toimintaa. Tutustutaan EU:n rakenteeseen: talous- ja rahaliittoon, sisämarkkinoihin, yhteiseen kauppa- ja maatalouspolitiikkaan. Käsitellään II ja III pilarin asioita. Tutustutaan kansalaisen asemaan ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin EU:ssa: erityisesti selvitetään nuorten asemaa EU:ssa: opiskelu- ja työskentelymahdolli-suuksia sekä erilaisia koulutusohjelmia. 

Kertauskurssi (YH5)

Kurssi on kertauskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä yhteiskuntaopin yo-kirjoituksiin tuleville opiskelijoille. Kurssilla käydään läpi vastaustekniikkaa, eri tehtävätyyppejä sekä kerrataan keskeisiä asiakokonaisuuksia.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu