Venäjä

A-kieli

A-venäjä suoritetaan itsenäisesti.

Pakolliset kurssit

Nuori ja hänen maailmansa (VEA 1)

Niveltävä kurssi. Tutustutaan suomalais- ja venäläisnuorten maailmaan, jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Keskitytään puheviestintään ja mielipiteen ilmaisuun. Rakenteista kerrataan substantiivien ja adjektiivien sijataivutus sekä adjektiivien vertailumuodot.

Viestintä ja vapaa-aika (VEA 2)

Käsitellään vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin liittyviä aihepiirejä, kuten nuorisokulttuuri, elokuva, urheilu ja musiikki. Hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen ovat käsiteltäviä aihekokonaisuuksia. Harjoitellaan puheviestintää sekä kirjoittamista viestinnällisten tehtävien avulla. Rakenteista keskitytään verbeihin: aikamuodot, aspektit, imperatiivi, konditionaali.

Opiskelu ja työ (VEA 3)

Aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään: opiskelu, ammatinvalinta, työnsaanti, työttömyys, työn merkitys yhteiskunnalle, kielitaito. Harjoitellaan tilanteita, jotka liittyvät aihepiireihin. Rakenteista opitaan gerundi, partisiipit ja passiivi.

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (VEA 4)

Autenttista ympäristöä ja yhteiskuntaa käsittelevien tekstien avulla opiskelijat lähettävät ja vastaanottavat suullisia ja kirjallisisa viestejä, laativat tiivistelmiä ja tuottavat selostuksia. Tekstien ymmärtämistä. Rakenteista proniminit.

Kulttuuri (VEA 5)

Eri viestintävälineiden avulla tutustutaan venäläiseen kirjallisuuteen, taiteeseen, musiikkiin, elokuvaan. Aiheina klassinen kulttuuri ja nykykulttuuri, perinne- ja tapakulttuuri. Lisäksi verrataan suomalaista ja venäläistä kulttuuria. Opiskelijat tekevät kirjallisen portfoliotyön valitsemastaan aiheesta. Oppilaat lukevat itsenäisesti otteita venäläisestä kaunokirjallisuudesta. Lisäksi tutustutaan venäläisiin elokuviin.

Tiede, talous ja tekniikka (VEA 6)

Painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina eri tieteenalat, talouselämä, tekniikan saavutukset ja viestinnän eri muodot. Harjoitellaan tiedon kirjallista välttämistä. Hankitaan tietoa aihepiireistä erilaisten asiatekstien avulla. Rakenteista lukusanat ja ajanilmaisut. Lisäksi peruskielioppia kerrataan.

Syventävät kurssit

Luonto ja kestävä kehitys(VEA 7)

Aihepiireinä kansainväliset järjestöt, kestävä kehitys, globalisaatio, ihmisen vastuu omasta ympäristöstä sekä hänen mahdollisuutensa vaikuttaa siihen. Harjoitellaan luetunymmärtämistä, tehdään kirjoitelmia ja tiivistelmiä, kuunnellaan yo-tasoisia kuullunymmärtämisharjoituksia. Syvennetään verbioppia: infinitiivin ja refleksiiviverbien käyttö.

Yhteinen maailma ja kansaivälistyminen (VEA 8)

Aihepiireinä ovat ajankohtaiset tapahtumat ja yleismaailmalliset kehityslinjat. Etsitään tekstejä sanoma- ja aikakausilehdistä sekä internetistä. Venäjän television ajankohtaisohjelmia seurataan. Harjoitetaan keskustelutaitoa ja kuullunymmärtämistaitoa. Kerrataan peruskielioppia.

B3-kieli

HUOM! B3-venäjän kurssit järjestetään mikäli tarpeeksi moni opiskelija valitsee kurssit!

Johdantokurssi 1: Pietari, Venäjän helmi (VB3 1)

Opetellaan venäjän kielen kirjaimet, äänteet ja intonaatio. Harjoitellaan tervehdyksiä ja esittäytymistä sekä opetellaan esittelemään läheiset ja kertomaan heistä jotakin. Totutellaan käyttämään lukusanoja kellon-ajoissa. Rakenteista opitaan substantiivien suku, adjektiivien nominatiivi, yksikön prepositionaali, verbien preesens ja preteriti, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat 1-12 sekä adverbien muodostaminen.

Johdantokurssi 2: Kuin kotona (VB3 2)

Tutustutaan venäläiseen ravintola- ja ruokakulttuuriin sekä perhe- ja asuinympäristöön.
Rakenteista opitaan yksikön akkusatiivi ja genetiivi sekä niiden käyttö, monikon nominatiivi, lukusanat 13-1000 sekä erilaisia ajanilmaisuja, tutustumista liikeverbeihin ja aspekteihin.

Johdantokurssi 3: Vielä yksi päivä (VB3 3)

Tavoitteena on oppia asioimaan kaupoissa, kyselemään vointia ja kuulumisia, kertomaan säästä ja harrastuksista, keskustelemaan arkipäivän tapahtumista.
Rakenteista opitaan yksikön datiivi ja instrumentaali sekä niiden käyttö, sja-verbit ja järjestysluvut.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu