Uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit

Uusi OPS

1. Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE 1)

Suoritetaan ensimmäisenä. Kurssilla tarkastellaan uskontoa yleismaailmallisena ja -inhimillisenä ilmiönä sekä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja maailmankatsomukseen vaikuttavana tekijänä. Tutustutaan erityisesti Lähi-Idässä syntyneiden monoteististen uskontojen eli juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn sekä näiden uskontojen keskeisiin omiin ja yhteisiin piirteisiin.

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä sitä voi korvata muulla kurssilla.

2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE 2)

Perehdytään kristinuskon syntyyn ja muotoutumiseen. Kirkon historian tarkastelun lähtökohtana on kristinuskon ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus. Tutustutaan kirkkojen asemaan ja merkitykseen tämän hetken maailmassa. Tarkastellaan erityisesti kirkollisen elämänpiirin yhteyksiä esim. sosiaali-, aate- ja taidehistoriaan.

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä sitä voi korvata muulla kurssilla.

 

Vanha OPS
 

Uskonnon luonne ja merkitys (UE 1)

Suoritetaan ensimmäisenä Kurssilla tarkastellaan uskontoa yleismaailmallisena ja –inhimillisenä ilmiönä sekä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja maailmankatsomukseen vaikuttavana tekijänä. Arvioidaan erityisesti Raamatun vaikutusta maailmankuvaan ja kulttuuriin. Tutustutaan Raamatun synnyn ja sisällön yleispiirteisiin.

Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE 2)

Perehdytään kristinuskon syntyyn ja muotoutumiseen. Kirkon historian tarkastelun lähtökohtana on kristinuskon ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus. Tutustutaan kirkkojen asemaan ja merki-tykseen tämän hetken maailmassa. Tarkastellaan erityisesti kirkollisen elämänpiirin yhteyksiä esim. sosiaali-, aate- ja taidehistoriaan.

Ihmisen elämä ja etiikka (UE 3)

Perehdytään eettiseen kysymyksenasetteluun sekä yleisinhimillisestä että kristinuskon näkökulmasta. Tarkastellaan kristillisen etiikan peruslähtökohtia ja erityispiirteitä - käsitystä Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta. Etsitään vastauksia oppilaille ajankohtaisiin yksilö- ja yhteiskunta-eettisiin sekä globaaleihin ongelmiin.

Syventävät kurssit

Uskontojen maailmat (UE 4)

Perehdytään suurten maailmanuskontojen syntyyn , ominaispiirteisiin ja siihen, mikä on niiden vaikutus ajatteluun , kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Etsitään uskontojen antamia vastauksia ihmisen peruskysymyksiin elämästä, kuolemasta, Jumalasta , hyvästä ja pahasta.

Mihin suomalainen uskoo? (UE 5)

Tutustutaan suomalaisen uskonnon ilmenemismuotoihin muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen. Tarkastelun kohteena ovat sekä kristilleset kirkot ja yhteisöt että ei-kristilliset uskonnolliset yhteisöt osana suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Soveltavat kurssit

Seurakuntatyön soveltava kurssi (UE 6)

Kurssin voi suorittaa osallistumalla aktiivisesti johonkin seu-rakunnan työmuotoon esim. isoskoulutukseen ja rippikoulun ohjaamiseen ja esittämällä opettajalle näistä molemmista seurakunnan antaman todistuksen.

Raamattutiedon kurssi (UE 7)

Kurssilla tutustutaan johonkin Raamatun aihepiiriin seminaarityyppisen opiskelun avulla. Kurssi on yhteistyökurssi Oulunkylän seurakunnan kanssa ja järjestetään viikonloppuseminaareina vuosittain erikseen sovittuna ajankohtana seurakunnan kurssikeskuksessa.

Ortodoksinen uskonto

Pakolliset kurssit

Ortodoksinen maailma (UO 1)

Uskonoppi ja etiikka (UO 2)

Raamattutieto (UO 3)

Syventävät kurssit

Uskontojen maailmat (UO 4)

Ortodoksinen uskonto (UO 5) 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu