Terveystieto

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia tukevaa osaamista. Terveysosaaminen koostuu terveyteen ja sairauteen liittyvistä tiedoista, toiminnallisista taidoista, itsetuntemuksesta, kriittisestä ajattelusta ja eettisestä vastuullisuudesta. Näitä terveysosaamisen eri osa-alueita harjaannutetaan kaikilla terveystiedon kursseilla.

Valtakunnallinen pakollinen kurssi (uusi OPS)

TE1 Terveyden perusteet

 • Mitä terveys on?
 • Miten uni liittyy oppimiseen?
 • Miksi säännöllinen ateriarytmi auttaa painonhallinnassa?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat riippuvuuden syntyyn?
 • Miten omaa sairastumisriskiään voi pienentää?

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja -ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kurssin aikana käsitellään mm. terveyttä edistäviä elintapoja, painonhallintaa ja itsehoitovalmiuksia, tutustutaan keskeisiin tartunta- ja kansantauteihin sekä riippuvuutta-aiheuttaviin tekijöihin.

 

Oppikirjana on Terve 1 - Terveyden perusteet, Sanoma Pro, 2016. Kirja on saavana myös sähköisenä digikirjana, joka sisältää runsaasti aiheeseen liittyviä rikasteita.

Syventävät kurssit (vanha OPS)

TE 2 Nuoret, terveys ja arkielämä

 • Mitä ovat tunnetaidot?
 • Miten stressiä voi hallita?
 • Mitä ovat seksuaalioikeudet?
 • Miten riippuvuus syntyy?

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumusten ja selviytymiskeinojen osalta. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta. Keskeisenä sisältönä aikuistuminen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen, elämänilo, kriisien kohtaaminen, terveysliikunta, painonhallinta, syömishäiriöt, väkivallaton viestintä, seksuaaliterveys ja päihteet.

TE 3Terveys ja tutkimus

 • Mitä on arkitieto ja tieteellinen tieto?M
 • iten terveyttä ja terveystottumuksia tutkitaan?
 • Mitkä ovat potilaan oikeudet Suomessa?
 • Miten käsitys terveydestä ja sairauksista on muuttunut historian kuluessa?
 • Miten teknologian kehitys on vaikuttanut terveyden edistämiseen?

Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen, tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit.

Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit (vanha OPS)

Terveystiedon koulukohtaisia kursseja TE 4 - 6 voi suorittaa missä tahansa järjestyksessä. Niitä suositellaan erityisesti opiskelijoille, joiden suunnitelmissa on osallistua terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin.

TE 4 Kertauskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • kertaa terveystiedon kurssien keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä
 • tutustuu terveystiedon ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppeihin
 • saa harjoitusta ja varmuutta erityyppisten tehtävien ratkaisemiseen
 • valmistautuu henkisesti tulevaan koitokseen

Tämä syventävä kurssi on tarkoitettu vain terveystiedon YO-kirjoituksiin valmistautuville. Ennen kurssin alkua opiskelijalla tulee olla hyväksytty suoritus vähintään TE1 ja TE2 -kursseista.

TE 6 Terveystiedon projekti

Mikäli opiskelija osoittaa riittävää kiinnostusta terveystietoon ja hän on suorittanut vähintään TE1- ja TE2 -kurssit, hän voi suorittaa itsenäisesti terveystietoon liittyvän projektityön. Projektityön aihe valitaan tapauskohtaisesti opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Projektin päätyttyä opiskelija laatii projektista raportin, jossa tekstin, kuvien tai videoaineiston avulla kuvataan projektin vaiheet suunnittelusta päätösvaiheeseen. Raporttiin kuuluu osana myös itsearviointi.

Esimerkkejä teemoista, joita projektityö voi käsitellä:

Kohti terveempiä elämäntapoja
Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten terveyskäyttäytymiseen?  Miten terveellisesti itse elät? Oletko valmis muuttamaan omia elämäntapojasi terveellisempään suuntaan?

Minun elämäni
Oletko joutunut kokemaan vaikean elämäntilanteen, esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden, suuren surun tai muuton uuteen maahan ja kulttuuriin? Miten se on vaikuttanut fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen terveyteesi? Mistä olet ammentanut voimia kriisin läpikäymiseen ja miten se on muuttanut sinua ihmisenä?

Pistä hyvä kiertämään
Asuuko kotisi lähellä yksinäinen vanhus, jolle voisit tarjota apuasi? Käydä kaupassa tai pitää seuraa. Vai haluaisitko järjestää koulussamme terveyteen liittyvän tapahtuman?

Terveys ja tutkimus
Haluaisitko tehdä tutkimuksen ihmisten terveystottumuksista? Nukkuvatko koulumme lukiolaiset vähemmän kuin peruskoululaiset? Syövätkö pojat vähemmän salaatteja kuin tytöt? (Huom. Tutkimus -teeman voivat valita vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet TE3 -kurssin.)

Projektityön tasosta ja laajuudesta riippuen siitä voi saada joko puoli kurssia tai koko kurssin ja hyväksytty työ merkitään todistukseen suoritusmerkinnällä (=S). Ennen projektin alkua asiasta ja aiheesta pitää sopia terveystiedon opettajan kanssa. Projektin tekoon on hyvä varata minimissään neljä viikkoa ja työn arviointiin viikko.

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen (sekä uusi että vanha OPS)

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi terveystiedon lukion-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista olla hyväksytty numeroarvosana.

Muualla hankittuja terveystiedon soveltavia kursseja ovat esimerkiksi Punaisen Ristin järjestämät ensiapukurssit (EA1 ja EA2) sekä netissä suoritettava hygieniapassi. Edellä mainituista kursseista annetaan puoli kurssia ja ne arvioidaan suoritusmerkinnällä (=S).

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu