Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä -kursseille voivat osallistua kaikki ne opiskelijat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli.  Kurssit suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Kursseilla voidaan tehdä teatterivierailuja tai muita kulttuurivierailuja tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan.

Pakolliset kurssit 1-6

UUSI OPS
Tekstit ja vuorovaikutus S21

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitoansa sekä kykyänsä toimia vuorovaikutustilanteissa vahvistetaan tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

Keskeiset sisällöt:

· lukion opiskelukulttuuri ja suomen kielen opiskelutekniikka sekä lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana 
· tekstin käsite ja tekstilajit (kertovat, kuvaavat, ohjaavat ja pohtivat tekstit) sekä erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia
· tekstikokonaisuuden rakentuminen, kirjoitusprosessi ja lukustrategiat
· erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niissä kommunikointiin tarvittavan sanaston oppimista
· yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia, kielen rekistereitä ja erilaisia kielimuotoja, suomen kielen sananmuodostuskeinot
· tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
· suomen kielen keskeisten rakenteiden kertausta
· virke, lause, sanaluokat, verbi, predikaatti, aikamuodot, tapaluokat

Kieli, kulttuuri ja identiteetti S22

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Keskeiset sisällöt:
· kielen, vuorovaikutuksen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys
· eri tekstilajien hallinnan syventämistä
· lauseen rakenne (subjekti, predikaatti, objekti, kongruenssi) ja lausetyypit sekä erilaisten lauseiden tehtävät
· suomen kielen vertailu omaan äidinkieleen ja muihin kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys
· suomen kielen ominaispiirteet, kielen vaihtelu ja kielen kuvallisuus
· kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: muun muassa rektio, lauseiden ja kappaleiden sidosteisuus
· aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
· kuullun ymmärtämisen ja oman viestimisen harjoittelua
· informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelua

Vanha OPS:

Kielellä vaikutetaan S23

Kurssilla analysoidaan ja tulkitaan erilaisia suullisia ja kirjallisia tekstejä. Aiheina ovat myös mielipidetekstit ja oman mielipiteen ilmaiseminen. Suomen kielen rakenteista käsitellään mm. nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita sekä vertailumuotoja ja reaktioita.

Syvemmät tekstitaidot S24

Kurssilla tutkitaan erilaisten tekstien merkityssuhteita ja harjoitellaan tekstien tulkintaa ja tuottamista erilaisista aineistoista. Kurssilla tehdään referaatti.

Suomalainen kulttuuri tutuksi S25

Kurssilla perehdytään suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen., opiskellaan kirjallisuuden keskeiset lajit ja tehdään kirjailija - ja teosesittely. Lisäksi valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Kohti toimivaa kaksikielisyyttä S26

Kurssilla opiskelija vahvistaa kielitaitoaan vaativilla teksteillä ja tehtävillä ja syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan. Kurssilla kerrataan vaativia kielen rakenteita. Lisäksi valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu