Saksa

A-saksa

Ryhmä perustetaan, mikäli tarpeeksi moni opiskelija valitsee kielen.

 

Pakolliset kurssit (uusi OPS)

SAA1 Kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

SAA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

 

Pakolliset kurssit (vanha OPS)

SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla painottuu puhuminen ja tekstin ymmärtäminen vaativahkolla tasolla. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät oman ja kohdemaiden yhteiskuntiin. Jatketaan aihekokonaisuuden ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” käsittelyä. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja kirjoitetaan mm. tiivistelmiä.

SAA5 Kulttuuri

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti, esim. kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa ja teatteria. Opiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen, joka esitellään suullisesti.

SAA6 Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan aiempaa vaativamman kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Pohditaan aihekokonaisuutta ”teknologia ja yhteiskunta”. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua.

Syventävät kurssit (vanha OPS)

SAA7 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla aletaan myös valmistautua ylioppilaskirjoituksiin.

SAA8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssin tarkoituksena on lisäksi valmentaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin.

 

B2- ja B3-saksa

Ryhmä perustetaan, mikäli tarpeeksi moni opiskelija valitsee kielen.

Uusi OPS

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Opiskellaan kieliopin perusasioita.

SAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. Jatketaan kieliopin perusasioiden opiskelua.

 

Vanha OPS

SAB21/SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirejä ovat itsestä kertominen, kahvilassa asioiminen, koulunkäynti, ruokailu, harrastukset, puhelinkeskustelu, tienneuvominen, ostoksilla käynti. Kurssilla vahvistetaan aikaisemmin opittuja rakenteita.

SAB22/SAB34 Meillä ja muualla

Aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitellaan mm. viestinnällisten tehtävien avulla.

SAB23/SAB35 Ennen ja nyt

Keskustellaan elämästä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheita ovat mm. terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Viestinnällisiä kirjoitustehtäviä.

SAB24/SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään. Puhutaan myös tulevaisuudensuunnitelmista. Harjoitellaan aihepiiriin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, esim. omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

SAB25/SAB37 Kulttuuri

Kurssilla käsitellään esimerkiksi saksankielisten maiden kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria ja urheilua. Harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita.

SAB26 Yhteinen maapallomme

Tutustutaan saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa ja maapallon tilaa käsitteleviin yleistajuisiin teksteihin. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

SAB27 Tiede ja tekniikka

Tutustumme eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin. Käsittelemme aihekokonaisuutta ”teknologia ja yhteiskunta”. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Aloitetaan ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen.

SAB28 Luonto ja kestävä kehitys

Käsittelemme luontoa ja sen ilmiöitä ja luontoon suhtautumista omassa ja saksankielisessä kulttuurissa. Pohdiskellaan myös kestävää kehitystä. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen jatkuu.

 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu