Ruotsi: RUB ja RUA

RUB

Pakolliset kurssit

 

Uusi OPS

RUB1 Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RUB3 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RUB4 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Syventävät kurssit

 

Vanha OPS

RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan eri aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihepiireinä ovat maailmanlaajuiset ja yhteiskunnalliset kysymykset sekä kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla harjoitellaan yhä vaativamman kieliaineksen ymmärtämistä ja soveltamista.

RUB8 Abikurssi

Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen erilaisia osioita: kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä, sanastoa ja rakenteita sekä kirjoittamista. Kurssilla kerrataan keskeinen kielioppi.

RUB0 Ruotsin kielen tukikurssi

Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joiden ruotsin arvosana on 5, 6 tai 7. Kurssilla kerrataan keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Mikäli tilaa on, muutkin voivat osallistua kurssille. Käytyään koko kurssin opiskelija saa siitä suoritusmerkinnän.

RUA

Pakolliset kurssit

 

Uusi OPS

Ruotsinkielinen maailmani (RUA1)

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin. Kurssilla painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista.

Ihminen verkostoissa (RUA2)

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Harjoitellaan ja syvennetään viestintätaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa pohjoismaisessa kontekstissa ja monipuolistetaan erilaisten strategioitten valikoimaa.  

Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA3)

Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat ja luova toiminta. Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa sekä kiinnitetään huomiota eri tekstilajien vaatimaan kieleen.

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisesta näkökulmasta ja pohditaan mm. yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia.

Tiede ja tulevaisuus (RUA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Aihepiirit liittyvät eri tiedon- ja tieteenaloihin.

Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviin tekstilajeihin sekä käsitellään laajempia talouden ilmiöitä ja talousasioita, jotka liittyvät nuoren elämänpiiriin.

Vanha OPS

RUA4 Elinympäristömme

Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Kurssilla harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita vaativahkon tekstiaineksen avulla.

RUA5 Opiskelu ja työ

Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu ja palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä kirjallista ja suullista viestintää.

RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä

Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuurin osa-alueet. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

Syventävät kurssit

RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumista harjoitellaan erilaisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

RUA8 Tiede, talous ja tekniikka

Aihepiireinä ovat eri tieteenalat, tekniikka ja yrityselämä. Kurssilla harjoitellaan yhä vaativamman kieliaineksen ymmärtämistä ja soveltamista.

RUA9 Abikurssi

Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä: kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä, sanastoa ja rakenteita sekä kirjoittamista. Kurssilla kerrataan keskeinen kielioppi. 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu