Psykologia

Pakollinen kurssi

UUSI OPS

Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Kurssi on johdatus psykologiaan. Kurssilla tutustutaan psykologian keskeisiin aihepiireihin ja pohditaan ja havainnoidaan ihmisen toimintaa ja psyykkistä hyvinvointia näitä kuvaavien käsitteiden avulla. Keskeisenä teemana on oppiminen, opiskelutaidot ja tehokkaat opiskelumenetelmät. Kurssilla tutustutaan myös psykologian tutkimuskohteisiin ja tutkimusmenetelmiin. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UUSI OPS

Kehittyvä ihminen (PS2)
Kurssilla tutustutaan yksilön psyykkiseen kehitykseen elämän eri vaiheissa. Lisäksi tutkitaan psyykkisen kehityksen yhteyksiä biologisiin ja sosiokulttuurisiin tekijöihin.

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Kurssilla tutustutaan tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan perusteisiin ja perehdytään kognitiivisten toimintojen tutkimukseen. Tavoitteena on ymmärtää myös kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Kurssilla tutustutaan tunteiden muodostumiseen, universaalisuuteen ja kulttuurisidonnaisuuteen. Kurssilla perehdytään tunteisiin psykologisen tutkimuksen kohteina ja pohditaan niiden merkitystä itseymmärryksen välineenä.  Keskeisenä sisältönä käsitellään lisäksi psyykkistä hyvinvointia ja tutustutaan keskeisiin mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitoon.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Kurssin sisällöt painottuvat monipuolisesti persoonallisuuden eri puoliin, biologiseen perustaan ja yksilöllisiin eroihin. Lisäksi tarkastellaan tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutusta yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa sekä kulttuurin vaikutusta persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

UUSI OPS

Sosiaalipsykologian kurssi (PS6)

Kurssilla syvennetään tietoa sosiaalipsykologiasta ja sen keskeisistä käsitteistä sekä tutustutaan sosiaalipsykologiseen tutkimukseen. Kurssilla perehdytään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja erilaisten ryhmien toimintaan.

Psykologian kertauskurssi (PS7)

Kurssilla tutustutaan psykologian sovellusaloihin ja kerrataan psykologian kurssien keskeiset sisällöt. Kurssi antaa valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin.

VANHA OPS

Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS 3)
Kurssilla tutustutaan tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan perusteisiin. Sitten perehdytään vireystilaan, sen säätelyyn ja merkitykseen ihmisen toiminnan kannalta. Lisäksi perehdytään hermoston perusrakenteeseen ja toiminnan periaatteisiin kognitiivisten toimintojen kannalta.

Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS 4)
Kurssilla tutustutaan erilaisiin motiiveihin, niiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toisena aiheena perehdytään tunteisiin, niiden muodostumiseen ja merkitykseen. Motiiveja ja tunteita tarkastellaan myös kulttuurisesta, sosiaalipsykologisesta ja biopsykologisesta näkökulmasta. Kolmantena osa-alueena tutkitaan korkeatasoista kognitiivista toimintaa, kuten ajattelua, ongelmanratkaisua ja pää-töksentekoa.
 

Persoonallisuus ja mielenterveys (PS 5)
Kurssilla tutustutaan persoonallisuuspsykologian keskeisiin käsitteisiin. Minuus, identiteetti yms. tulevat tutuiksi. Perehdytään persoonallisuuden määrittelemiseen psykologian eri näkökulmista. Toi-sena aiheena on mielenterveys ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen. Lisäksi perehdytään erilaisiin mielenterveyden häiriöihin sekä niiden hoitomuotoihin.
 

Sosiaalipsykologian kurssi (PS 6) 
Kurssilla perehdytään sosiaalipsykologian peruskäsitteisiin. Tutkitaan miten yksilö vaikuttaa ryhmän toimintaa ja päinvastoin. Lisäksi tutkitaan ryhmän toimintaa mm. johtajuutta. Kurssilla tehdään paljon käytännön ryhmäharjoituksia. Osa kurssikokeesta tehdään parin tai ryhmän kanssa.
 

Psykologian sovellusalueet ja kertauskurssi (PS 7)
Kurssilla tutustutaan psykologian sovellusaloihin ja kerrataan psykologian kurssien sisällöt.

Soveltavat kurssit

Työ- ja organisaatiopsykologia (PS 8)
Kurssilla perehdytään työ- ja organisaation perusteisiin. Suoritukseksi voidaan hyväksyä esim. TKK:n työpsykologian peruskurssi.

Muut erityiskurssit (PS 9)
Kurssimerkinnän voi saada myös muista muissa oppilaitoksissa suoritetuista kursseista. Tällainen voi olla esim. Nuisku -kurssi. 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu