Media

Mediassa tarjotaan kaksi soveltavaa kurssia.

Media 1

Kurssi tutustuttaa sinut median kulttuureihin, historioihin ja tuotannon taustoihin. Saat uusia ulottuvuuksia viestimiseen, mediaan ja maailmaan. Pääset arvioimaan omaa mediasuhdettasi sekä pohtimaan median sisältöjä kriittisesti eri näkökulmista. Aineisto johdattaa sinut omien mediataitojesi harjaannuttamiseen ja antaa valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä. Käytämme kurssilla lukion e-oppimateriaalia ja teemme tehtäväportfolion. Lisäksi kurssiin kuuluu paljon keskustelua ja pohdintaa. Teemme myös itse mm. mainoksia, valokuvaamme ja esitämme pieniä esityksiä.

Hyväksytty suoritus (s) muodostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä palautetusta tehtäväportfoliosta. Kurssi soveltuu erityisesti lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Mediadiplomikurssi

Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan viestintä- ja mediataitojen hallintaa, antaa yleistiedot viestinnän ja median alueelta sekä kasvattaa opiskelijasta mediayhteiskunnan täysivaltainen kansalainen.

Koska diplomin suorittajalta vaaditaan monipuolista otetta mediasta, välineiden hallinnan ja ilmai-sukeinojen lisäksi edellytetään viestien tulkinnan taitoa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Näin diplomi edistää koulussa oppiaineiden yhteistyötä ja tukee viestintä- ja mediaosaamisen aihekokonaisuuden toteutumista. Median lukiodiplomia suorittaville opiskelijoille diplomi voi olla valmentautumista työelämään, joillekin uranvalinnan tuki. Opiskelija voi hyödyntää diplomia myös jatko-opinnoissaan.

Sisällöt

Kurssin aikana opiskelija

 • perehtyy median rakenteisiin, peruskäsitteisiin ja -välineisiin sekä median sisällön ja ilmaisun erityispiirteisiin
 • ymmärtää median toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä, kuten valtarakenteita ja arjen rutiineita
 • oppii erittelemään ja tulkitsemaan sekä arvioimaan mediaesityksiä
 • oppii mediaesitysten tekemistä eri tuotantovälineillä.

Suorittaminen

Diplomi toteutetaan eri oppiaineiden välisenä yhteistyönä. Mukana ovat seuraavat oppiaineet: media (Median maailma-verkkokurssi), äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI7 ja ÄI10, Kulttuurikurssi), kuvataide (KU3 ja KU6), psykologia (PS6), maantiede (GE5), tietotekniikka (AT1, AT2, AT3, AT4 ja AT5), ilmaisutaito (IT1 ja IT2), filosofia (FI4), kielet (kansainvälisten projektien esitykset ja muut tuotokset)

 • Neljä pohjakurssia + mediadiplomikurssi
 • Pakollisena kurssit Opetushallituksen verkkokurssi Median maailma ja tietotekniikan perusteet(AT1). Jälkimmäisen voi korvata atk-ajokortilla, muut kaksi kurssia voidaan valita yllä olevasta luettelosta, mutta AT1 tietotekniikan perusteet ja AT4 eli tietokoneen ajokortti -kursseista vain toinen voi sisältyä neljään pohjakurssiin.
 • Lukiodiplomikurssin aikana työstetään lukiodiplomityö sekä kirjoitetaan mediaelämäkerta ja essee, joka sisältää itsearvioinnin. Lukiodiplomityö ja muu edellä mainittu materiaali kootaan arviointia varten portfolioksi

Opiskelija tekee lukiodiplomin päättötyön valitsemaltaan median alalta. Lukiodiplomityössä hän osoittaa valitsemansa median tekniikan ja ilmaisun hallintaa. Opetushallitus julkaisee vuosittain lukidiplomin suorittamisen ehdot ja sen arviointikriteerit. Tehtävät ja arviointiperusteet ovat nähtävissä Opetushallituksen verkkosivuilla (www.edu.fi/lukio/lukiodiplomit).

Median diplomityön suunnitelma

 • Mikä on aiheesi?
 • Miksi valitsit aiheen?
 • Millä medialla/medioilla toteutat diplomityösi?
  • perustelut välinevalinnallesi
 • Mikä on kohderyhmäsi?
 • Millaiseen julkisuuteen pyrit työlläsi?
  • mediaesityksen tulkinta ja kritiikki
 • Aikataulusuunnitelma
 • Työn rakenteen suunnitelma

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu