Maantiede

Maantiede

Maantiede auttaa ymmärtämään maailman maisemia ja tapahtumia. Siinä  integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Pakolliset kurssit (opiskeltava ennen syventäviä kursseja)

Valtakunnallinen pakollinen kurssi

Maailma muutoksessa GE1

Voiko tulivuorenpurkauksia ennakoida?
Miten ilmastonmuutosta voi hillitä?
Miten omat kulutustottumukseni vaikuttava sademetsien hyvinvointiin?
Miksi kehitysmaiden tilanteen parantaminen edistää turvallisuutta myös vauraissa maissa?

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

Oppikirjana käytetään GEOS 1- Maailma muutoksessa, Sanoma Pro 2016

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Uuden OPSin mukaisia valtakunnallisia syventäviä kursseja tarjotaan portaittain lukuvuodesta 2017 - 2018 alkaen.

Sininen planeetta GE2

Yhteinen maailma GE3

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta GE4

 

VANHA OPS

Yhteinen maailma (GE 2)

Kurssilla perehdytään luonnon ja ihmisen vuorovaikutukseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin maa-pallolla, noudattaen kestävän kehityksen periaatetta. Pohditaan väestönkasvua ja sen seuraamuksia maapallon eri alueilla. Etsitään vastauksia kysymyksiin: Riittääkö ruoka? Kuinka rajallisia ovat luonnonvaramme? Riittävätkö energiavarat myös tulevaisuudessa toimintoihin ja millaista vaihtoehtoista energiaa voitaisiin hyödyntää? Tututaan alueellisiin järjestelmiin, keskuksiin ja periferiaan sekä talouselämään niin teollisuus¬kuin kehitysmaissakin. Mietitään globalisaation etuja ja haittoja. Arviointi: Kurssikoe, kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä aktiivisuus kurssilla.

Syventävät kurssit (järjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen)

Riskien maailma (GE 3)

Kurssilla tarkastellaan maapallon eri alueita koskevia ajankohtaisia tai toistuvia luonnon ja ihmisen toiminnan aiheuttamia katastrofeja. Pyritään arvioimaan ihmisen mahdollisuuksia ja kykyä ennakoida uhkatilanteita ja niihin varautumista. Aihealueita ovat mm. hirmumyrskyt, maanjäristykset, kuivuus, ruuan puute, pakolaisongelmat, sodat, tehdas- ja kaivosonnettomuudet sekä tankkerien karilleajot. Ajankohtaista aineistoa haetaan mm. uutisista, lehdistä ja internetistä. Kurssin aikana tuotetaan Hasardipäiväkirja. Arviointi: Kurssikoe, riskipäiväkirja, tehtävät ja esitykset ja tuntiaktiivisuus.

Aluetutkimus (GE 4)

Kurssilla tutkitaan jotain maapallon aluetta kokonaisuutena ja samalla opitaan kartografian perustaidot. Alue voi olla valtio tai pienempi osa valtiosta, esim. kunta, kaupunki tai saari. Alueesta selvitetään sen luonnonmaantieteelliset piirteet ja ihmisen toiminnan vaikutukset. Tiedonhaussa käytetään monipuolisia lähteitä ja menetelmiä haastatteluista www-lähteisiin. Tulokset esitetään tutkielman muodossa. Tutkielman teossa hyödynnetään tietoteknisiä menetelmiä niin aineiston hankinnassa kuin tutkielman toteuttamisessakin. Arviointi: Aluetutkimuksen arviointi, kirjallinen koe ja aktiivinen ote omaan aluetutkimukseen.

Soveltavat kurssit (opiskellaan pakollisten jälkeen)

Kehitysmaatietous (GE 5)

Millainen valtio on kehitysmaa? Kurssilla perehdytään ns. kolmannen maailman ongelmiin sekä valtiollisella että globaalilla tasolla. Pohditaan erilaisten kulttuurien vaikutusta eri alueiden kehitty-miseen ja kehitysmahdollisuuksiin. Miten voitaisiin ratkaista maailman laajuisia ongelmia tai edes auttaa yhden valtion ongelmissa? Kurssilla tutustutaan erilaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan ja Suomen kehitysyhteistyö kumppaneihin. Opiskelijat perehtyvät kurssin aikana jonkin kehitysmaan ongelmiin tarkemmin ja tuottavat aiheesta pienen tutkielman. Tietoa haetaan mm. lehdistä, julkaisuista, CD-rompuilta ja internetistä. Arviointi: Tutkielmien ja kurssitöiden arvostelu sekä aineistokoe.

Maantieteellisten taitojen kertauskurssi (GE 6)

Kurssilla kerrataan maantiedon perustaitoja ja tietoja harjoitustöiden avulla sekä syvennetään pakol-lisilla kursseilla opittua. Kartat, diagrammit, pimennykset ja muut planetaariset ilmiöt muistuvat mieliin tehtävien avulla. Opetellaan piirtämään kausaaliprofiileja, käyttämään Maanmittaushallituk-sen karttapaikkaa ja harjoitellaan paikkatietojärjestelmän (GIS) käyttöä. Perehdytään maan käytön ohjantaan mm. yleis-, asema¬ja rantakaavojen avulla ja harjoitellaan ympäristövaikutusten tulkintaa peruskarttojen avulla Arviointi: Suoritusmerkintä kurssitöiden perusteella.

GE 7 ja GE 8

ovat GE 1:tä ja GE 2:ta vastaavia englanninkielisiä maantiedon kursseja.

Maantiedon kenttäkurssi (GE 9)

Kurssilla perehdytään maastossa erilaisiin geologisiin muodostumiin, opitaan yhdistämään maastokartan tieto pinnanmuotoihin ja analysoidaan maaston muodostumien syntyä ja ikää. Havainnoidaan mm. jääkauden merkkejä maastosta ja oivalletaan niiden syntytavat. Opitaan tunnistamaan yleisimpiä kivilajeja. Taito raportoida selkeästi maantieteellisillä termeillä omista havainnoista kehittyy. Kurssin voi suorittaa Lapin leirillä. Arviointi suoritusmerkinnällä tai arvosanalla aktiivisen työskentelyn ja raporttien pohjalta.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu