Kuvataide

Pakolliset kurssit

Uusi OPS
 

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kuvallisen kulttuurin ja kuvataiteen perusteita. Oman kuvailmaisun kautta pohditaan, kuinka kulttuuriperintö ja kulttuurinen moninaisuus vaikuttavat identiteettiin. Kuvan käyttäminen vaikuttamiseen, viestintään ja havainnollistamiseen. Kuvan tulkinta kuvallisin ja sanallisin keinoin. Kurssin aikana opitaan käyttämään erilaisia menetelmiä ja välineitä monipuolisesti. Tutustutaan taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisiin ilmiöihin.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Omien ympäristökokemusten ilmaiseminen taiteen keinoin monipuolisesti eri ilmaisuvälineillä. Tilan tutkiminen ja kuvaaminen eri menetelmin. Muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita - taideteos, esine, rakennus oman aikansa ilmentäjänä. Tutustutaan luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaisiin ilmiöihin. Syvennetään aikaisemmin opittua: ympäristön kuvakulttuurien vaikutus identiteettiin ja kulttuuriperintöön.

Vanha OPS
 

Minä, kuva ja kulttuuri (KU 1)

Kuvallisen kulttuurin ja kuvataiteen perusteita. Oman kuvailmaisun kehittäminen (piirustus, maalaus, grafiikka, kolmiulotteinen työskentely), kuvan käyttäminen viestintään ja havainnollistamiseen. Kuvan tulkinta kuvallisin ja sanallisin keinoin. Kurssin aikana opitaan käyttämään erilaisia tekniikoita ja välineitä monipuolisesti. Taiteen ja kulttuurin tuntemus: suomalaisuus, antiikin perintö ja Euroopan ulkopuoliset kulttuurit.

Ympäristö, paikka ja tila (KU 2)

Omien ympäristökokemusten ilmaiseminen taiteen keinoin monipuolisesti eri ilmaisuvälineillä. Tilan tutkiminen eri menetelmin, pienoismallit, kolmiulotteinen kuvaaminen, materiaalikokeilut. Muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, mittakaava, väri, muoto ja rakenne. Taideteos, esine, rakennus oman aikansa ilmentäjänä. Tutustutaan eri aikakausien tyyleihin ja Helsingin arkkitehtuuriin.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Uusi OPS

 

Valokuva, elokuva ja video (KU 5)

Kurssin tavoitteet ovat:

 • Median kuvien tarkastelu omien kuvien ja elokuvan tekemisen kautta
 • Tämän hetken valokuvauksen trendien ja tapojen näkeminen osana valokuvan historian jatkumoa
 • Valokuvan ja elokuvan visuaalisen kielen ymmärtäminen ja  omien havaintojen tekeminen
 • Visuaalisen median toimintavalmiuksien  syventäminen ja hallitseminen

Keskeiset sisällöt:

 • Valokuvauksen historiaa ja lajityyppejä, kuvasommittelu
 • Kuvausharjoituksia erilaisilla kuvausvälineillä (järjestelmä- ja digikameralla, älypuhelin)
 • Perinteiset menetelmät ja digitaalinen kuvankäsittely (photoshop, gimp)
 • Elokuvakerronnan periaatteet, kuvaamista ja editointia
 • Elokuvien ja eri valokuvalajien katsominen ja analysointi

Piirustus, maalaus, grafiikka (KU 6)

Kurssin tavoitteet ovat:

 • Kuvataiteen osa-alueiden tuntemuksen syventäminen oman kuvantekemisen kautta
 • Erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen soveltaminen ja syventäminen itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä    
 • Kuvataiteen tarkastelu syventäen ja taiteen merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle
 • Kuvallisten kulttuurien tuntemuksen ja osaamisen syventäminen oman kuvantekemisen kautta

Keskeiset sisällöt:

 • Piirustuksen, maalauksen ja grafiikan eri menetelmät ja ilmaisukeinot
 • Oman kuvailmaisun syventäminen
 • Monipuolinen tekniikoiden ja välineiden kokeilu
 • Grafiikan menetelmät, esim. linopiirros, puupiirros, kankaanpainanta
 • Projektityöskentely; materiaalikokeilut osana kuvantekemisen  prosessia

Kolmiulotteiset menetelmät, keramiikka ja kuvanveisto (KU 7)

Kurssin tavoitteet ovat:

 • Ympäristön kuvakulttuurien, kuvanveiston ja kulttuuriperinnön tuntemuksen syventäminen oman tekemisen kautta
 • Rakennettujen ja luonnonympäristöjen syventävä tarkastelu kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • Omien tietojen ja taitojen käyttäminen arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen toimintatavoista kuvallisen tuottamisen lähtökohtana

Keskeiset sisällöt:

 • Kuvan tekemistä muotoilemalla ja rakentamalla
 • Keramiikan menetelmiä, paperin tekoa ja veistoksia eri materiaaleista
 • Kolmiulotteisen muodon hahmottamisen harjoitteleminen
 • Kuvanveiston historiaa ja tyylipiirteitä
 • Helsingin julkiset taideteokset

Lukiodiplomit

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukion aikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Syventävät kurssit

Vanha OPS

 

Media ja kuvien viestit (KU 3)

Kuva mediassa, taide-, mainos-, sarjakuvan kuvailmaisu. Kuvien tulkinta, kuvan vaikutuskeinot ja erilaisten kuvien ja tekniikoiden käyttö viestimisessä. Graafinen suunnittelu, kuvan muokkaus, valokuva, elokuva ja video, perinteinen ja uudistuva kuvakerronta. Tuotesuunnittelu ja tuotemerkit.

Taiteen kuvista omiin kuviin (KU 4)

Kuvataiteen historian pääpiirteitä ja eri ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa. Taidekuvan tulkintaa kuvin ja sanoin. Sommittelun periaatteet: väri, valo, varjo, kolmiulotteisuus. Oman ilmaisun välineen ja tekniikan valinta osana taiteellista luomisprosessia. Taiteen tuntemusta ja taidekuvia käytetään hyväksi omassa ilmaisussa.

Nykytaiteen työpaja (KU 5)

Oman taiteellisen tuotoksen toteuttaminen ja työpajatyöskentely yksin tai ryhmän osana. Mitä nykytaide on? Nykytaiteen ajankohtaiset ilmiöt ja nykytaiteen keinojen käyttäminen omassa ilmaisussa. Nykytaiteeseen tutustutaan jossakin nykytaidetta esittelevässä museossa.

Soveltavat kurssit

Vanha OPS

 

Valokuva, elokuva ja video (KU 6)

Valokuvauksen historiaa ja lajityyppejä, kameran rakenne, kuvasommittelu. Kuvausharjoituksia järjestelmä¬tai digikameralla, pimiötyöskentely tai digitaalinen kuvankäsittely. Elokuvakerronnan periaatteet, elokuvan kuvaamista ja editointia. Elokuvien katsominen ja analysointi.

Piirustus, maalaus, grafiikka (KU 7)

Piirustuksen, maalauksen ja grafiikan eri menetelmiä ja ilmaisukeinoja. Oman kuvailmaisun syventämistä, monipuolisten tekniikoiden ja välineiden kokeilua. Maalausta akvarelliakryyli ja öljyväreillä piirtimet ja niiden käyttö. Grafiikan menetelmiä: linopiirros, puupiirros, kankaanpainanta. Materiaalikokeiluja.

Kolmiulotteiset menetelmät, keramiikka ja kuvanveisto (KU 8)

Kuvan tekemistä muotoilemalla ja rakentamalla, keramiikan menetelmiä, paperintekoa ja veistoksia eri materiaaleista (kipsi, puu, kierrätysmateriaalit). Kolmiulotteisen muodon hahmottaminen. Kuvanveiston historiaa ja tyylipiirteitä, Helsingin julkiset veistokset.

Kuvataiteen lukiodiplomi (KU 9)

Opiskelija suorittaa valtakunnallisen lukiodiplomin itsenäisesti. Tehtävien aiheet vaihtuvat vuosittain ja opiskelija voi valita annetun aiheen oman eritysosaamisensa mukaisesti. Suoritukseen liittyy portfolio ja esseekoe. Kurssin voi suorittaa myös portfoliokurssina, jolloin lukiodiplomia ei voi liittää ylioppilastodistuksen liitteeksi. Kuvataiteen lukiodiplomin voi suorittaa vähintään neljän kuvataidekurssin suorituksen jälkeen.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu