Kemia

 

 

KE1 on kaikille opiskelijoille pakollinen kemian kurssi. Matematiikkalukion opiskelijoille pakollisia kursseja ovat KE1 ja KE2. Valtakunnallisia syventäviä kursseja ovat KE2, KE3, KE4 ja KE5. KE6 on koulukohtainen syventävä kemian kertauskurssi. Kemian koulukohtaisia soveltavia kursseja ovat KE7, KE8 ja KE9. Työkurssille KE7 voi osallistua, kun KE1- ja KE2- kurssit on suoritettu. Kurssi KE9 käy myös biologian soveltavaksi kurssiksi (BI10). Kursseilla KE1-KE6 on numeroarvostelu. Soveltavat kurssit voidaan arvioida s-merkinnällä. Syventävät kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Kurssit OPS 2016

Pakolliset kurssit

Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)

Kurssilla tutustutaan kemian merkitykseen yhteiskunnassa, työelämässä ja jatko-opinnoissa. Kurssilla opiskellaan arkielämän kemikaalien turvallista käyttöä, turvallista laboratoriotyöskentelyä, havaintojen ja johtopäätösten tekemistä sekä kriittistä tiedonhankintaa. Kurssilla kerrataan ja syvennetään jo aikaisemmin opiskeltuja kemian sisältöjä: puhtaita aineita ja seoksia, aineen erotusmenetelmiä sekä atomin ja alkuaineiden jaksollisen järjestelmän rakennetta. Alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia opitaan selittämään aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

Kurssilla opiskellaan orgaanisten yhdisteiden ja biomolekyylien nimiä, rakenteita, ominaisuuksia, käyttöä ja sovelluksia teknologiassa sekä ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Kurssilla opitaan kuvaamaan aineen rakennetta erilaisia malleja käyttäen ja käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. Kurssilla opiskellaan orgaanisten yhdisteiden avaruusrakennetta ja isomeriaa, tutustutaan aineen rakenteen analyysimenetelmiin sekä opitaan laskemaan ainemäärä- ja pitoisuuslaskuja sekä valmistetaan liuoksia.  

Reaktiot ja energia (KE3)

Kurssilla opiskellaan kemiallisen reaktion symbolista ilmaisua, reaktioyhtälöiden kirjoittamista ja tasapainottamista sekä lasketaan reaktioyhtälöön perustuvia laskuja. Kurssilla opitaan aineen ja energian häviättömyyden periaate kemiallisessa reaktiossa. Kurssilla opiskellaan ja tutkitaan myös kokeellisesti epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä tarkastellaan niiden sovelluksia arkielämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla opiskellaan kaasujen ominaisuuksia, titraus analyysimenetelmänä sekä opitaan esittämään, käsittelemään ja tulkitsemaan tutkimustuloksia.

Materiaalit ja teknologia (KE4)

Kurssilla opiskellaan metallien ja polymeerien ominaisuuksia sekä niiden käyttöä ja sovelluksia. Kurssilla opiskellaan atomin ulkoelektronirakennetta ja jaksollista järjestelmää alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä. Kurssilla opitaan kirjoittamaan hapetus-pelkistysreaktioita ja käsittelemään niitä matemaattisesti. Kurssilla opitaan myös ymmärtämään metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä, niiden periaatteita ja sovelluksia sekä harjoitellaan sähkökemian laskuja. Kurssilla käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten tekemisessä sekä tiedon analysoimisessa.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Työkurssi (KE7)

Työkurssilla tutustutaan erilaisiin kemian työtapoihin ja tutkimusmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. Kokeellisia töitä tehdään eri aihepiireistä, opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Kurssilla opetellaan tutkimustulosten raportointia ja johtopäätösten tekemistä sekä vieraillaan Helsingin yliopiston kemian laitoksen laboratorioluokassa.

Kemian verkkokurssi  (KE8)

Kurssi on opiskelijan itsenäisesti suoritettava verkkokurssi liittyen kemian eri osa-alueisiin. Kurssin järjestäjä voi olla yliopisto tai muu oppilaitos, yksityiskouluverkko jne. Kurssin suorittamisesta ja opintoihin hyväksi lukemisesta sovitaan etukäteen kemian opettajan kanssa. Esimerkki Jyväskylän yliopiston tarjoamista kursseista:

https://www.jyu.fi/luma/tapahtumat/verkkokursseja

Makromolekyylit (KE9)

Kurssi on kemiaa ja biologiaa soveltava ja sen sisältö voi vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kurssilla opiskellaan bio-orgaanisten makromolekyylien (proteiinit, hiilihydraatit, lipidit, DNA, lääkkeet jne.) rakenteita sekä tehdään kokeellisia töitä. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin analyysi- ja tutkimusmenetelmiin kuten kromatografiaan ja molekyylimallinnukseen sekä pyritään vierailemaan Yliopistolla tai jossakin tutkimuslaitoksessa.

Kurssit vanha ops

 

Reaktiot ja tasapaino (KE5)

Kurssilla opitaan ymmärtämään kemiallisen tasapainotilan syntyminen ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kurssilla tutustutaan kemiallisen reaktion tasapainon merkitykseen teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä sekä tutkitaan erilaisia reaktiotasapainoja kokeellisesti, matemaattisesti ja malleja käyttäen.

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kertauskurssi (KE6)

Kurssilla kerrataan aikaisempien kurssien sisältöjä, varmistetaan laskutekniikkaa sekä valmistaudutaan yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Kurssilla on paljon itsenäistä harjoittelua.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Työkurssi (KE7)

Työkurssilla tutustutaan erilaisiin kemian työtapoihin ja tutkimusmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. Kokeellisia töitä tehdään eri aihepiireistä, opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Kurssilla opetellaan tutkimustulosten raportointia ja johtopäätösten tekemistä sekä vieraillaan Helsingin yliopiston kemian laitoksen laboratorioluokassa.

Kemian verkkokurssi  (KE8)

Kurssi on opiskelijan itsenäisesti suoritettava verkkokurssi liittyen kemian eri osa-alueisiin. Kurssin järjestäjä voi olla  yliopisto tai muu oppilaitos, yksityiskouluverkko jne. Kurssin suorittamisesta ja opintoihin hyväksi lukemisesta sovitaan etukäteen kemian opettajan kanssa.

Makromolekyylit (KE9)

Kurssi on kemiaa ja biologiaa soveltava ja sen sisältö voi vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kurssilla opiskellaan bio-orgaanisten makromolekyylien (proteiinit, hiilihydraatit, lipidit, DNA, lääkkeet jne.) rakenteita sekä tehdään kokeellisia töitä. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin analyysi- ja tutkimusmenetelmiin  kuten molekyylimallinnukseen ja vieraillaan Yliopistolla tai tutkimuslaitoksessa.

 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu