Historia

Uusi OPS

Uuden opetussuunnitelman mukaan yleislukiossa pakollisia ovat kurssit HI1, HI2, HI3. Matematiikkalukiossa pakollisia ovat kurssit HI1 ja HI2.

Pakolliset kurssit

1.Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)

Kurssi on suositeltavaa suorittaa historian kursseista ensimmäisenä. Kurssilla tarkastellaan yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Kurssilla tutustutaan historiaan tieteenalana sekä perehdytään alan tutkimusmenetelmiin ja lähteiden käyttöön. 

Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnallisten rakenteiden muutoksia, talouden kehittymistä sekä sosiaali- ja ympäristöhistoria  aina maanviljelyksen alusta nykyaikaan saakka. 

Keskeisiä sisältökokonaisuuksia kurssilla ovat pyyntikulttuurit ja korkeakulttuurien synty, antiikin kauppavaltiot, keskiajan talous ja yhteiskunta sekä maailmankauppaan siirtyminen löytöretkien ja kolonialismin myötä. Teollistumisen edellytykset sekä sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset ovat olennainen osa kurssia. Kurssilla käydään läpi modernin tieteen ja teknologian kehitystä, tuottavuuden kasvua ja elintason nousua sekä muutoksia sukupuolten asemassa ja työn jaossa. Lopuksi käsitellään modernin kulutusyhteiskunnan kehitystä ja perehdytään talouskasvun rajoihin.  

2. Kansainväliset suhteet (HI2) 

Kurssilla keskitytään tarkastelemaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kansainvälistä politiikkaa analysoidaan erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista ja pohditaan historian käyttöä politiikan välineenä. Lisäksi syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. Kurssilla opitaan käyttämään kansainvälisen politiikan peruskäsitteistöä, tunnistamaan propagandaa ja seuraamaan aktiivisesti mediaa.  

Kurssilla tarkastellaan imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaikutuksia kansainväliseen politiikkaan ja yhteiskuntiin. Ensimmäinen maailmansota, sen seuraukset ja sodan jälkeiset demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa käsitellään. Syvennytään toiseen maailmansotaan, holokaustiin ja muihin kansanmurhiin sekä sodan seurauksiin. Sodan jälkeinen jakautunut maailma tulee tutuksi ja kurssilla perehdytäänkin kylmän sodan suurvaltakilpailun ideologisiin, taloudellisiin ja sotilaallisiin muotoihin sekä lopulta kylmän sodan päättymiseen.  Käydään läpi siirtomaavallan purkautumista ja sen seurauksia sekä maailman eri konfliktialueita. Lopuksi pohdimme maailman uusia valtakeskittymiä ja niiden vuorovaikutussuhteita.

 

Vanha OPS

Yleislukiossa pakollisia ovat kurssit HI1, HI2, HI3 ja HI4. Matematiikkalukiossa pakollisia ovat kurssit HI3 ja HI4.

Pakolliset kurssit

Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI 1)

Kurssi on suoritettava historian kursseista ensimmäisenä. Kurssin sisältö: ihmisen kehitys, jokilaaksojen muinaiset maatalouskulttuurit, Välimeren maailma, keskiaika ja maatalous, löytöretket ja maa-ilmankauppa, merkantilismi, teollistuminen, imperialismi, maailma 1900-luvulla.

Eurooppalainen ihminen (HI 2)

Kurssin sisältö: antiikin kulttuuri, Eurooppa keskiajalla, renessanssi, barokki, valistus, klassismi ja romantiikka, porvarishengen 1800-luku, länsimaisen kulttuurin murros 1900-luvulla.

Kansainväliset suhteet (HI 3)

Kurssin sisältö: Wienin kongressi seurauksineen Euroopassa, nationalismi, sosialismi, maailmansodat, kylmä sota ja tilanne nykyään.

Suomen historian käännekohtia (HI 4)

Kurssin sisältö: Suomen siirtyminen Venäjän vallan alaisuuteen ja autonomian synty, itsenäistyminen, itsenäisyyden ajan tärkeimmät tapahtumat.

Syventävät kurssit

Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI 5)

Kurssin sisältö: Suomen ja suomalaisten vaiheet 1800-luvun alkuun asti, politiikka, henkinen ja hengellinen kulttuuri, talous ja arkipäivän elämä.

Kulttuurien kohtaaminen (HI 6)

Kurssilla tarkastellaan oppilaiden toiveiden ja mielenkiinnon mukaan jonkin tai joidenkin kulttuurien erikoispiirteitä ja nykyistä tilaa. 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu