Filosofia

Pakollinen kurssi

Uusi OPS
 

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI 1)

Tutustutaan eurooppalaisen filosofian luonteeseen sekä filosofian perinteen että ajankohtaisten kysymysten valossa. Perehdytään  johdonmukaisen argumentoinnin ja pätevän päättelyn perusteisiin. Tutkitaan filosofian keskeisiä kysymyksiä, jotka koskevat olevan ja tiedon luonnetta.

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä korvata muulla kurssilla.

Vanha OPS
 

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI 1)

Käsitellään eurooppalaisen filosofian peruslähtökohdat. Annetaan yleiskuva filosofian tutkimustavasta. Tarkastellaan filosofian tradition valossa kysymyksiä olevan perusluonteesta, tiedosta ja totuudesta, hyvästä ja pahasta, ihmisestä ja yhteiskunnasta.

Syventävät kurssit

Filosofinen etiikka (FI 2)

Tutustutaan eurooppalaisen filosofisen etiikan pääsuuntauksiin, pohditaan ihmisen ominaislaatua moraalisena toimijana ja tarkastellaan moraalisten ratkaisujen taustalla olevia eettisiä perusmalleja liittyen esim. oikeudenmukaisuuden, velvollisuuden, hyödyn ja hyvän elämän -käsitteisiin. Pohdi-taan yhteiskunnallisen vallanjaon ja ympäristöetiikan kysymyksiä. Kurssi opetetaan vuorovuosina kurssin FF4 kanssa.

Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI 3)

Tarkastellaan mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä. Tutustutaan erilaisiin kuviin, joita syntyy, kun todellisuuden perusrakennetta hahmotetaan esim. ihmistieteellisen, luonnontieteellisen ja käytännöllisen tiedon näkökulmasta. Pohditaan ihmiselle tyypillistä olemistapaa. Filosofiseen aineistoon liittyvien pohdintatehtävien avulla pyritään kehittämään kriittistä ajattelukykyä suhteessa tiedollisiin uskomuksiin ja väitteisiin.

Yhteiskuntafilosofia (FI 4)

Perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Pohditaan yhteiskunnallisen vallan ja järjestyksen oikeutusta sekä yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia. Tarkastellaan poliittista filosofiaa, mm.. konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatuksia ja niiden yhteiskuntafilosofisia nykytulkintoja. Mietitään nykykulttuuriin liittyviä kysymyksiä kuten sukupuolisuus, identiteetti, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus.

Soveltavat kurssit

Filosofian soveltava kurssi (FI 5)

Kurssi suoritetaan vuosittain valtakunnallisesti järjestettävien Nuorten filosofiapäivien yhteydessä. Kurssiin kuuluu osallistuminen päiville ja opettajan kanssa sovittujen tehtävien suorittaminen.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu