Espanja

B2- ja B3-kieli

Tervetuloa opiskelemaan espanjaa! ¡Bienvenidos a estudiar español!

Kaikilla kursseilla opiskellaan itse kieltä (sanastoa, kielioppia, lauseiden muodostamista yms.), eri kommunikaation keinoja (lyhyet ja pidemmät viestit, puhuminen) ja kulttuuria (kuunnellaan musiikkia, tutustutaan eri espanjankielisiin maihin, ruokiin, tapoihin jne.). Mahdollisuuksien mukaan käymme elokuvissa, museoissa, ravintolassa tai pidämme yhteyttä espanjalaisiin tai muissa maissa espanjaa opiskeleviin nuoriin. Kokeiden lisäksi kurssien arvioinnissa otetaan voimakkaasti huomioon kurssin aikainen aktiivisuus, mahdolliset projektitehtävät ja kiinnostus espanjan kieltä kohtaan.

Kielten opiskelu on monipuolista ja aikaavievää, mutta myös erittäin antoisaa! Vielä kymmenien vuosien päästä voit muistella (ja muistat, usko tai älä) miten espanjaksi laskettiinkaan kymmeneen ja mitä olikaan “una coca cola, por favor”.

Innostu! ¡Anímate!

Un saludo,

Maija Vanhanen

 

UUSI OPS

 

Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (Eab31)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

 

Matkalla maailmassa (Eab32)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

 

Lukiolaisten kieli- ja kulttuurikurssi (Eab39)
 

Kieli- ja kulttuurikurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse ellei kyseessä ole Erasmus+-matka tai muu vastaava ulkopuolista tukea saava projekti. Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset tai tekevät vaaditut tehtävät matkan aikana sekä  kirjoittavat matkapäiväkirjan ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat saavat kurssista suoritusmerkinnän.

 

VANHA OPS

 

Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33/EAB21)

Aihepiirinä on nuorten jokapäiväinen elämä harrastuksineen sekä niihin liittyvissä palveluissa asioiminen. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämisen ja tuottamisen lisäksi mielipiteen ilmaisua ja syvennetään kielen perusrakenteiden tuntemusta.

Meillä ja muualla (EAB34/EAB22)

Kurssin aihepiirejä ovat ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet niin Suomessa kuin espanjankielisissä maissakin. Painotus on edelleen puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Vahvistetaan myös perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjallista viestintää lyhyin viestinnällisin tehtävin.

Ennen ja nyt (EAB35/EAB23)

Kurssilla tutustutaan elämään nykyhetkessä ja menneisyydessä niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Aihepiireinä esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Painotus suullisessa kielitaidossa. Vahvistetaan edelleen perusrakenteita, uutuutena menneen aikamuotoja. Enemmän kirjallista vies-tintää.

Opiskelu ja tulevaisuus (EAB36/EAB24)

Kurssin aiheita ovat koulu, opiskelu ja työelämä sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmat, toiveet ja tavoitteet. Harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää edellä mainituissa aihepiireissä.

Kulttuuri (EAB37/EAB25)

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita seuraavin aihein: kuvataiteet, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu.

Yhteinen maapallomme (EAB38/EAB26)

Kurssilla tutustutaan erityyppisiin teksteihin liittyen yhteiskunnan ja maapallon tilaan ja tulevaisuu-dennäkymiin Suomessa ja espanjankielisissä maissa. Painotus on luetunymmärtämisessä sekä suul-listen ja kirjallisten kuvausten ja raporttien valmistelussa.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu