Englanti

A-kieli

A-englannissa on kuusi valtakunnallista pakollista kurssia (ENA1-6), ja kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (ENA7-8). Näiden lisäksi koulussamme tarjotaan kaksi koulukohtaista soveltavaa englannin kurssia (ENA0 ja ENA9). Englannin kurssit on suotavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Pakollisissa kursseissa englannin opinnoissaan kiitettävästi menestyneen opiskelijan on mahdollista suorittaa itsenäisesti yksi kurssi kerrallaan – perättäisiä kursseja ei siis voi suorittaa itsenäisesti. Kunkin englannin kurssin voi suorittaa itsenäisesti vain sellaisessa jaksossa kun se tarjotaan kurssitarjottimessa. Englannin itsenäisistä kurssisuorituksista vastaa englannin lehtori, lukion apulaisrehtori Päivi Kousa, jonka kanssa itsenäistä kurssisuoritusta suunnittelevan opiskelijan tulee sopia asiasta saadakseen suoritusohjeet.

Valtakunnallinen syventävä kurssi 7 ja soveltava koulukohtainen kurssi 9 valmistavat ylioppilaskirjoituksiin. Niillä harjoitellaan eri koemuotoja ja käytänteitä ja perehdytään vaativiin teksteihin monilta eri elämänaloilta. Ylioppilaskirjoitusten A-englannin koe perustuu kaikkiin kahdeksaan valtakunnalliseen kurssiin. Yleensä hyvä menestyminen kirjoituksissa edellyttää syventävien kurssien suorittamista! Syventäviä tai soveltavia englannin kursseja ei voi koulussamme suorittaa itsenäisesti.

A-englannin valtakunnalliset pakolliset kurssit

UUSI OPS (1.-2. vsk):

ENA1 Englannin kieli ja maailmani

Arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja omia kieltenopiskelutaitoja. Tarkastellaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja englannin kieltä globaalina ilmiönä. Käsitellään opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin liittyviä aihepiirejä.

 

ENA2 Ihminen verkostoissa

Harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tarkastellaan teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

 

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Laajennetaan ja syvennetään monilukutaito. Tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

 

VANHA OPS (3. vsk):

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, erilaisia yhteisöjä ja yksilön valintoja.

 

ENA5 Kulttuuri

Käsitellään omaa ja muiden kulttuuria, elokuvaa, kirjallisuutta, kuvataidetta, musiikkia, tanssia ja teatteria. Tehdään runsaasti itsenäisiä kirjoitustehtäviä, sekä harjoitellaan oman projektityön esittelyä.

 

ENA6 Tiede, talous ja tekniikka

Aihepiirejä ovat arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologia, media, mainonta ja talouselämä. Harjoittelemme mm. lehtiartikkelin tiivistämistä suulliseen ja kirjalliseen muotoon.

 

A-englannin valtakunnalliset syventävät kurssit

ENA7 Luonto ja kestävät kehitys

Käsitellään kestävän kehityksen haasteita ja ympäristönsuojelua. Laajennamme sanavarastoa ja opimme lukemaan vaativampien aihepiirien tekstejä. Harjoittelemme vanhoja yo-kuunteluita ja kirjallisia yo-tehtäviä.

 

ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoittelemme monipuolisesti erilaisia puhetilanteita, joissa kiinnitämme huomiota luontevaan englannin ääntämiseen ja intonaatioon. Harjoittelemme myös kuuntelemista yo-koetta silmälläpitäen. Opitaan kertomaan ja kuvailemaan, kysymään ja vastaamaan, pitämään puheita ja käyttämään englantia niin rennoissa ja arkipäiväisissä kuin vaativissakin muodollisissa tilanteissa. Kurssi vaatii jonkin verran opiskelijan omaa aktiivisuutta, sillä kotona on valmisteltava mm. muulle ryhmälle esitettäviä puheita ja puheenvuoroja sekä melko laaja suullinen projektityö. Kurssilla voidaan pitää sanakokeita kuten muillakin englannin kursseilla. Kurssin lopussa suoritetaan pareittain OPH:n laatima suullisen kielitaidon koe, jonka suorittamisesta opiskelija saa erillisen todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi. Kurssi arvioidaan numeroarvioinnilla arvosanoin 4-10, ja arvosana muodostuu sekä suullisen loppukokeen että kurssin aikana suoritetun näytön perusteella.

A-englannin soveltavat kurssit

ENA0 Englannin tukikurssi

ENA 0-kurssi on tarkoitettu opiskelijoille jotka kaipaavat englannin perusrakenteiden vahvistamista. Tuntien aikana kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja vahvistetaan perussanaston hallitsemista. Kurssia suositellaan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille joilla on vaikeuksia lukion ensimmäisissä englannin kursseissa. Mikäli tilaa on, muutkin kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat osallistua kurssille. Käytyään koko kurssin opiskelija saa siitä suoritusmerkinnän. HUOM! Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

ENA9 Abikurssi

Kurssi sisältää kirjoitelmien hiomista, sanaston laajentamista, eri tekstityyppien ymmärtämisen harjoittelua, yo-kokeessa vastaan tulevien erilaisten rakennetehtävien harjoittelua, runsaasti kuullunymmärtämistä, sekä kattavan kielioppikertauksen. Abikurssi on tehokas paketti yo-kokeessa pärjäämisen varmistamiseksi! 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu