Elämänkatsomustieto

Pakolliset kurssit
 

UUSI OPS

Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)

Kurssin tavoitteet opiskelijoille:
- Ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia.
Osaa tarkastella kriittisesti omia ja muiden uskomuksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota.

Keskeiset sisällöt: 
Koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus elämänkatsomukseen.
Median ja muiden informaation lähteiden toiminta sekä niihin kohdistuva kriittinen ajattelu.

Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

Kurssin tavoitteet opiskelijoille: 
Tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin.
Osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa elämäänsä koskeviin kysymyksiin.
Tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia perusteita.

 Keskeiset sisällöt:
- Ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema.
Identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä sekä perimän ja ympäristön merkitys.
- I
hmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus.
Erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä.

 

VANHA OPS 
 

Yksilö ja yhteisö (ET 3)

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Syventävät kurssit

Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET 4)

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suo-malaisen nyky¬yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET 5)

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu