Biologia

Kurssit OPS 2016

Pakolliset kurssit (BI 1 ja BI 2) täytyy suorittaa ensin ja numerojärjestyksessä. Sen jälkeen kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Kertauskurssi (BI 6) olisi hyvä suorittaa ennen ylioppilaskirjoituksia. Biologian työkurssille (BI 7), kenttäkurssille (BI 8) ja lajintunnistuskurssille (BI 9) voi osallistua heti BI1-kurssin jälkeen.

 

Pakolliset kurssit

 

Elämä ja evoluutio (BI 1)

Mitä yhteisiä piirteitä on voikukalla ja minulla? Miksi kuusamakiitäjä muistuttaa enemmän kimalaista, vaikka se on perhonen? Miten tutkisin eri leipien homehtumista kotioloissa?

Biologian ensimmäisellä kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Opiskelijoille tulee selväksi elämän monimuotoisuus sen eri tasoilla. Eliökuntaa jäsennetään luokittelun avulla. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua.

Evoluution ja eliökunnan järjestelmän oppimisessa hyödynnetään koulun eliökokoelmaa sekä opiskelijan itse elävistä eliöistä tekemiä mikroskooppipreparaatteja. Solun rakennetta ja toimintaa tutkitaan käytännön töiden avulla. Kurssin aikana opiskelijat laativat tutkimussuunnitelman jostain biologiaan liittyvästä aiheesta.

Arviointi: kirjalliset kokeet, pienimuotoiset tutkielmat, esitykset, käytännön laboroinnit ja niistä tehtävät raportoinnit, tuntityöskentely ja kotitehtävät.

 

Ekologia ja ympäristö (BI2)

Miten kauppaostokseni voivat vaikuttaa ympäristön tilaan? Onko liito-orava tärkeä? Millainen ympäristö kaupunki on eliöille?

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

Kurssilla hyödynnetään sähköisiä menetelmiä ja simulaatioita. Keskeisiä työtapoja ovat tutkimus maastossa koulun ympäristössä ja laboroinnit luokassa. Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan järjestetään myös vierailuja, joissa voidaan tutustua johonkin ajankohtaiseen ympäristöongelmaan, ympäristön tilan tutkimukseen ja seurantaan tai uhanalaisten eliöiden ja biodiversiteetin säilyttämisen ja suojelun keinoihin.

Arviointi: kirjalliset kokeet, pienimuotoiset tutkielmat, esitykset, käytännön laboroinnit ja niistä tehtävät raportoinnit, tuntityöskentely ja kotitehtävät.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

Solu ja perinnöllisyys (BI3)

Mitä soluissani tapahtuu, kun juoksen korkealle mäelle? Miksi orvokkini kuoli, kun lannoitin sitä liikaa? Miksi muistutan vanhempiani vain osittain?

Kurssilla opiskellaan solurakenteita, solun toimintoja ja perinnöllisyyden perusteita. Opiskelijat perehtyvät solun rakenteisiin, energian tuotantotapoihin, aineiden kuljetusmekanismeihin ja entsyymien toimintaan molekyylien muokkaajina sekä proteiinien rakentumiseen DNA:n ohjeen mukaan. Kurssilla käsitellään solunjakautumisen mekanismeja kasvun ja suvullisen lisääntymisen perustana. Lisäksi tutkitaan, miten sukusolujen syntyessä vanhemmilta jälkeläisille periytyvät geenit yhdessä ympäristön kanssa vaikuttavat syntyvän yksilön ominaisuuksiin. Pohdittavaksi tulee myös perinnöllisyyden osuus evoluutioon ja monimuotoisuuteen.

Kurssin teoriaosioita elävöitetään useilla laboratoriotöillä. Opiskelijat laativat mikroskooppipreparaatteja eliöistä sekä dokumentoivat töitään ottamalla valokuvia ja selittämällä näkemäänsä.

Arviointi: kirjalliset kokeet, pienimuotoiset tutkielmat, esitykset, käytännön laboroinnit ja niistä tehtävät raportoinnit, tuntityöskentely ja kotitehtävät.

 

Ihmisen biologia (BI 4)

Kurssilla syvennetään ihmisen elimistön rakenteiden ja toiminnan tuntemusta sekä perehdytään toimintaan vaikuttaviin sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Käsittelyn perustana on terve, toimiva elimistö ja sen sopeutuminen eri tilanteisiin esim. fyysiseen rasitukseen tai taudinaiheuttajien eliminointiin. Ihmisen sukupuolinen kehitys, seksuaalisuus, raskauden vaiheet ja uudet lääketieteen antamat mahdollisuudet lasten saamiseksi tulevat esille. Kurssilla perehdytään myös ravinnon, elämäntapojen ja ympäristön (esim. myrkkyjen) vaikutukseen ihmisen elämänkaareen sen eri vaiheissa. . Kurssilla hyödynnetään asiantuntijavierailuja ja/tai järjestetään vierailuja alan tapahtumiin tai tutkimuslaitoksiin. Lisäksi tehdään laborointeja ja omaan kehoon liittyviä havaintoja kurssin aihepiireistä.

Arviointi: Kirjallinen koe, kirjalliset ja suulliset esitykset, osallistuminen vierailuihin, käytännön laboroinnit ja niistä tehtävät raportoinnit, tuntityöskentely ja kotitehtävät.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

Biologian työkurssi (BI7)

Kurssilla perehdytään erilaisiin biologisiin tutkimusmenetelmiin ja opitaan käyttämään sujuvasti tutkimusvälineitä esim. mikroskooppia sekä dokumentoimaan omien tutkimusten tulokset. Kurssilla voidaan tutkia erilaisia soluja ja solukoita, kasvien rakenteita, väriaineita paperikromatografian avulla, yhteyttämistä, soluhengitystä, niveljalkaisten, matojen ja jyrsijöiden anatomiaa, kromosomeja sipulin juurista sekä kasvattaa kasveja siemenistä tai solukoista mikrolisäyksen avulla. Ympäristön luontotyyppien ja vesistöjen tilaa esim. Vantaanjoen veden kemiallisia ominaisuuksia ja /tai erilaisten levien ja kasvien esiintymisen tutkimus on myös mahdollista. Kurssiin voi sisältyä myös vierailuja ja retkiä.
Arviointi: Kirjalliset työselostukset ja /tai tutkielmat sekä aktiivisuus työkurssilla.

 

Biologian kenttäkurssi (BI8)

Kurssiin voi kuulua retkiä viikonlopun aikana. Kurssi voi jakautua useamman jakson ajalle tai se voidaan suorittaa yhtenäisenä viikon aikana keväällä koulun päättymisen jälkeen tai syksyllä ennen koulun alkua. Kurssiin liittyvät retket ovat osin omakustanteisia.

Opiskelija voi myös toteuttaa kurssilla oman tutkimuskohteensa tai aiheensa, johon voi yhdistää maastotöitä ja oman materiaalin keruun kesän aikana, esimerkiksi ympäristön muutosten tutkimus tai ekologinen tutkimus soveltuvat hyvin tähän.

Lapin kesäkouluun osallistuvat opiskelijat suorittavat kurssin osana kesäkoulua.

Arvioinnissa huomioidaan retkiraportit, havaintopäiväkirjat, osallistuminen suoritettuihin tehtäviin, kuten mittauksiin ja kasvien keruuseen sekä lajien havainnointiin. Kurssilla voi olla myös lajintuntemuskuulustelu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

Lajintuntemuskurssi (BI9)

Opiskelija syventyy jonkin eliöryhmän lajintunnistukseen tarkemmin ja laatii eliökokoelman. Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelija saa tarvittaessa ohjausta omaan opiskeluunsa sekä neuvoja lajintunnistuksen tietolähteisiin. Kurssilla voidaan järjestää muutama yhteinen opintoretki esimerkiksi kasvitieteelliseen puutarhaan, läheiseen kansallispuistoon, yliopiston tutkimusryhmän tiloihin tai muuhun kohteeseen, jossa voidaan syventää lajintuntemusta tai sen tutkimisen menetelmiä.

Arviointi: eliökokoelma ja lajintunnistustentti. Kurssi voidaan arvioida suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

Makromolekyylit (BI10 / KE9)

Kurssi on kemiaa ja biologiaa soveltava ja se toteutetaan kokeellisen työskentelyn avulla. Sisältö voi vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Aiheita voi olla esimerkiksi solun bio-orgaaniset molekyylit, ruuansulatusentsyymit, lääkkeet ja biopolymeerit. Kurssilla voidaan eristää DNA:ta ja tutustua DNA:n elektroforeesimenetelmiin, merkkigeenien  käyttöön yksilöntunnistukessa sekä kromatografisiin menetelmiin.

Arviointi:  opiskelijan aktiivisuus ja osallistumiseen kurssilla, raportit ja esitykset.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

Biologian erikoiskurssi (BI11)

(Osittain  tai kokonaan itsenäisesti suoritettava kurssi)

Kurssin aiheet vaihtelevat ajankohdan ja mahdollisuuksien mukaan           

Opiskelija syventyy tarkemmin johonkin ajankohtaiseen biologian osa-alueeseen. Biologian tietämys laajenee mahdollisia jatko-opintoja tai muuta kiinnostusta ajatellen.

Sisällöt voivat liittyä esimerkiksi syövän syntyyn ja diagnostiikkaa sekä hoitokeinoihin, perinnöllisiin sairauksiin, solun rakenteisiin ja niiden tarkempaan mikroskopointiin, lääketieteelliseen biologiaan tai itsenäisiin luontohavaintoihin ja niiden syvälliseen dokumentointiin.

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen ja osallistumiseen kurssilla. Kurssilla laaditaan myös arvioitavia raportteja ja esityksiä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

Biologiaa verkossa  (BI12)

Opiskelijan on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkkokurssi liittyen biologian eri osa-alueisiin. Kurssin järjestäjä voi olla yliopisto tai muu oppilaitos, yksityiskouluverkko jne. Kurssin suorittamisesta ja opintoihin hyväksi lukemisesta sovitaan etukäteen biologian opettajan kanssa. Esimerkki Jyväskylän yliopiston tarjoamista kursseista:

https://www.jyu.fi/luma/tapahtumat/verkkokursseja

Kurssit Vanha OPS (lukion 3. vuosikurssi)

Pakolliset kurssit (BI 1 ja BI 2) täytyy suorittaa ensin ja numerojärjestyksessä. Sen jälkeen kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Kertauskurssi (BI 13) olisi hyvä suorittaa ennen ylioppilaskirjoituksia. Biologian työkurssille (BI 7), kenttäkurssille (BI 8) ja lajintunnistuskurssille (BI 9) voi osallistua heti BI1-kurssin jälkeen.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

Bioteknologia (BI 5)

Kurssilla syvennetään solujen hienorakenteen tuntemusta mikroskoopin ja erilaisista lähteistä saatavan kuvamateriaalin avulla. Geenien rakenne, toiminta ja toiminnan säätely sekä geenitekniikan erilaiset keinot geenien eristämisessä ja liittämisessä erilaisiin organismeihin tulevat tutuiksi. Kurssilla perehdytään geenitekniikan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin teollisuudessa ja lääketieteessä sekä jalostustoiminnassa. Tutkitaan bakteerien ja virusten rakenteita sekä viljellään bakteereita eri bakteeriryhmien tunnistamista varten. Tutustutaan suomalaiseen geeniperintöön, siihen liittyviin sairauksiin ja niiden hoitamiseksi kehitettyyn geeniterapiaan lääketieteen, etiikan ja lainsäädännön kannalta.
Arviointi: Kirjallinen koe, kirjalliset ja suulliset esitykset, osallistuminen vierailuihin, käytännön laboroinnit ja niistä tehtävät raportoinnit, tuntityöskentely ja kotitehtävät.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

Biologian työkurssi (BI 6)

Kurssilla perehdytään erilaisiin biologisiin tutkimusmenetelmiin ja opitaan käyttämään sujuvasti tutkimusvälineitä esim. mikroskooppia sekä dokumentoimaan omien tutkimusten tulokset. Kurssilla voidaan tutkia erilaisia soluja ja solukoita, kasvien rakenteita, väriaineita paperikromatografian avulla, yhteyttämistä, soluhengitystä, niveljalkaisten, matojen ja jyrsijöiden anatomiaa, kromosomeja sipulin juurista sekä kasvattaa kasveja siemenistä tai solukoista mikrolisäyksen avulla. Ympäristön luontotyyppien ja vesistöjen tilaa esim. Vantaanjoen veden kemiallisia ominaisuuksia ja /tai erilaisten levien ja kasvien esiintymisen tutkimus on myös mahdollista. Kurssiin voi sisältyä myös vierailuja ja retkiä.
Arviointi: Kirjalliset työselostukset ja /tai tutkielmat sekä aktiivisuus työkurssilla.

 

Retki- ja luonnontuntemuskurssi (BI 7)

Kurssiin voi kuulua retkiä viikonlopun aikana. Kurssi voi jakautua useamman jakson ajalle tai se voidaan suorittaa yhtenäisenä viikon aikana keväällä koulun päättymisen jälkeen tai syksyllä ennen koulun alkua. Kurssiin liittyvät retket ovat osin omakustanteisia.
Opiskelija voi myös toteuttaa kurssilla oman tutkimuskohteensa tai aiheensa, johon voi yhdistää maastotöitä ja oman materiaalin keruun kesän aikana, esimerkiksi ympäristön muutosten tutkimus tai ekologinen tutkimus soveltuvat hyvin tähän.
Lapin kesäkouluun osallistuvat opiskelijat suorittavat kurssin osana kesäkoulua.
Arviointi:  retkiraportit, havaintopäiväkirjat, osallistuminen suoritettuihin tehtäviin, kuten mittauksiin ja kasvien keruuseen sekä lajien havainnointiin. Kurssilla voi olla myös lajintuntemuskuulustelu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

Lajintunnistuskurssi (BI 9 uusi OPS, myös vanhan OPS:in mukaan opiskelevat voivat osallistua)

Opiskelija syventyy jonkin eliöryhmän lajintunnistukseen tarkemmin ja laatii eliökokoelman. Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelija saa tarvittaessa ohjausta omaan opiskeluunsa sekä neuvoja lajintunnistuksen tietolähteisiin. Kurssilla voidaan järjestää muutama yhteinen opintoretki esimerkiksi kasvitieteelliseen puutarhaan, läheiseen kansallispuistoon, yliopiston tutkimusryhmän tiloihin tai muuhun kohteeseen, jossa voidaan syventää lajintuntemusta tai sen tutkimisen menetelmiä.

Arviointi: eliökokoelma ja lajintunnistustentti. Kurssi voidaan arvioida suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

Biologian erikoiskurssi (BI 10)

Bi 10 on itsenäisesti suoritettava henkilökohtaiseen kiinnostukseen liittyvä kurssi, esim. viikko eläintenhoitajana vaikka Korkeasaaressa, koulun terraarion ja akvaarioiden vastuullinen hoitaminen lukukauden ajan, metsästystutkinto, kalastuksen harrastajan päiväkirja, lintuharrastajan päiväkirja, oman herbaarion kerääminen tai tutkielma omasta aiheesta.
Arviointi: Suoritusmerkintä annetaan raportin tai tutkielman perusteella

 

Makromolekyylit (BI 12/KE 9)

Kurssi on kemiaa ja biologiaa soveltava ja se toteutetaan kokeellisen työskentelyn avulla. Sisältö voi vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Aiheita voi olla esimerkiksi solun bio-orgaaniset molekyylit, ruuansulatusentsyymit, lääkkeet ja biopolymeerit. Kurssilla voidaan eristää DNA:ta ja tutustua DNA:n elektroforeesimenetelmiin, merkkigeenien  käyttöön yksilöntunnistukessa sekä kromatografisiin menetelmiin.

Arviointi:  opiskelijan aktiivisuus ja osallistumiseen kurssilla, raportit ja esitykset.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

Kertauskurssi (BI 13)
Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata biologisia tietojaan ja taitojaan esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia ja biologisten alojen pääsykokeita varten. Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien sisällöt yhdistetään aihealueiksi, esimerkiksi solua kerratessa käydään läpi kaikkien kurssien soluun ja sen toimintoihin liittyvät asiat. Kokonaisuuksia hahmotetaan itsenäisillä töillä ja yhteisillä ryhmätehtävillä. Muodostettua tietoa jaetaan muille ryhmäläisille suullisesti ja sähköisesti.
Arviointi: aktiivisuus ja osallistuminen kurssin itsenäisiin sekä ryhmässä tehtäviin töihin. Kurssin päätteeksi osallistutaan preliminäärikokeeseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan.

 

 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu